What­Sim: Za 10 euro cha­tu­jete celý rok po celom svete

Lukáš Gašparík jr. / 22. január 2015 / Tech a inovácie

Každý z nás chce zostať v kon­takte so svo­jimi pria­teľmi aj keď je v zahra­ničí. Ale čo z vyso­kými poplat­kami za roaming? Rie­še­ním je nová služba What­Sim.

What­sApp pri­chá­dza s novou služ­bou What­Sim. Ide o uni­kátnu SIM kartu, ktorá vám bez akých­koľ­vek obme­dzení umožní cha­to­vať po svete a bez akých­koľ­vek ďal­ších poplat­kov. Táto služba bude fun­go­vať vo viac ako 150-tich kra­ji­nách sveta, medzi kto­rými nebude chý­bať ani Slo­ven­sko. Takže už nikdy viac nebu­dete musieť v zahra­ničí hľa­dať wifi hots­pot na to, aby ste odpí­sali, či poslali nejakú foto­gra­fiu svo­jim zná­mym.

Celá táto sranda vás bude stáť iba 10 eur ročne, v prí­pade tex­to­vých správ. Ak však budete chcieť posie­lať aj foto­gra­fie, či iné súbory, budete si musieť pri­pla­tiť. Za 5 eurový dopla­tok tak zís­kate 1000 kre­di­tov, ktoré vám posta­čia na zhruba 50 foto­gra­fií alebo 10 videí.

Svoju novú What­Sim kartu si môžete objed­nať TU.

zdroj: whatsim.com

Pridať komentár (0)