Will.i.am odha­lil svoj nový zdroj príj­mu

Milan Fokeš / 17. októbra 2014 / Tech a inovácie

Kaž­dý ho pozná ako hudob­ní­ka, skla­da­te­ľa no je aj tech­no­lo­gic­kým nad­šen­com a star­tu­po­vým inves­to­rom.

Okrem toho, že Intel z neho spra­vil ria­di­te­ľa Cre­a­ti­ve Inno­va­ti­on a že sti­hol inves­to­vať do nie­koľ­kých veľ­mi zau­jí­ma­vých star­tu­pov, tak prá­ve teraz pri­chá­dza po 2,5 roku vývo­ja jeho tech fir­ma i.am+ s nie­čím, na čom môže sku­toč­ne dob­re zaro­biť.

Pred­sta­ve­ný wea­rab­le devi­ce Puls je nára­mok, kto­rý vám povie aktu­ál­ny čas, no nie sú to kla­sic­ké smart hodi­ny. Hlav­ným roz­die­ľom je, že cez Puls môže­te pria­mo tele­fo­no­vať a pou­ží­vať služ­by kto­ré fičia na 3G radio.

Will.i.am zara­ďu­je ten­to nára­mok skôr ako fas­hi­on dopl­nok, kto­rý doká­že komu­ni­ko­vať, pre­hrá­vať hud­bu a moni­to­ro­vať vašu kon­dí­ciu. Zatiaľ nie je zná­ma cena ani aká je výdrž baté­rie, kto­rá je prá­ve pri tých­to zaria­de­niach tak dôle­ži­tá.

Will.i.am na kon­ci pre­zen­tá­cie pove­dal sve­tu ulti­mát­nu vetu: “Par­don me for dre­a­ming, but fuck it — let’s dre­am,”

Zdroj: the­ver­ge

Pridať komentár (0)