Will.i.am odha­lil svoj nový zdroj príjmu

Milan Fokeš / 17. októbra 2014 / Tech a inovácie

Každý ho pozná ako hudob­níka, skla­da­teľa no je aj tech­no­lo­gic­kým nad­šen­com a star­tu­po­vým inves­to­rom.

Okrem toho, že Intel z neho spra­vil ria­di­teľa Cre­a­tive Inno­va­tion a že sti­hol inves­to­vať do nie­koľ­kých veľmi zau­jí­ma­vých star­tu­pov, tak práve teraz pri­chá­dza po 2,5 roku vývoja jeho tech firma i.am+ s nie­čím, na čom môže sku­točne dobre zaro­biť.

Pred­sta­vený wea­rable device Puls je nára­mok, ktorý vám povie aktu­álny čas, no nie sú to kla­sické smart hodiny. Hlav­ným roz­die­ľom je, že cez Puls môžete priamo tele­fo­no­vať a pou­ží­vať služby ktoré fičia na 3G radio.

Will.i.am zara­ďuje tento nára­mok skôr ako fas­hion dopl­nok, ktorý dokáže komu­ni­ko­vať, pre­hrá­vať hudbu a moni­to­ro­vať vašu kon­dí­ciu. Zatiaľ nie je známa cena ani aká je výdrž baté­rie, ktorá je práve pri týchto zaria­de­niach tak dôle­žitá.

Will.i.am na konci pre­zen­tá­cie pove­dal svetu ulti­mátnu vetu: “Par­don me for dre­a­ming, but fuck it — let’s dream,”

Zdroj: the­verge

Pridať komentár (0)