Win­dows 10 je na novom Macu rých­lejší ako OS X!

Erik Mask / 16. mája 2015 / Tools a produktivita

Ste bez­hlavo zami­lo­vaní do nového Mac­bo­oku, avšak nemáte sa moc v láske s app­lác­kym OS X? Žia­den prob­lém. Podľa naj­nov­šieho testu je na novom Macu Win­dows 10 dokonca rých­lejší ako domáci OS X.

Za celým tes­tom stojí stojí Alex King, štu­dent jed­nej z ame­ric­kých uni­ver­zít a nad­še­nec “kali­forn­ských jabĺčok”. Nový Mac­book tes­to­val pri­bližne 1 mesiac a pri­šiel k záveru, že na novom Mac­bo­oku je Win­dow 10 rých­lejší ako domáci OS X. Na to, aby roz­be­hol na Macu nový Win­dows 10, ho potre­bo­val spúš­ťať cez soft­vér Boot­Camp, pomo­cou kto­rého vytvo­ríte pre Win­dows na Macu akýsi ďalší vir­tu­álny počí­tač. Po tom, čo sa Alex pohral s nie­koľ­kými nasta­ve­niami Win­do­wsu 10 zostal ihneď ohro­mený. Tu je súhrn iba pár vypic­hnu­tých para­met­rov, ktoré sú naozaj skvelé. Naprí­klad samotné ani­má­cie (60fps) boli na Win­do­wse oveľa rých­lej­šie ako na OS X. A to nie je ani zďa­leka jediná vec, v kto­rej Win­dows 10 poko­ril OS X.

Ďal­šou je naprí­klad pou­ží­va­nie nového inter­ne­to­vého pre­hlia­dača Mic­ro­soft Edge, ktorý sa môže pochvá­liť rých­lym ren­de­ro­va­ním strá­nok a dokonca aj pri veľ­kom množ­stve otvo­re­ných kariet mu nerobí prob­lém zacho­vať si svoju rých­losť. Okrem bež­ného tes­to­va­nia si Alex pre­kle­pol na novom Mac­bo­oku aj hra­nie 3D hier. Aj v tomto teste obstál Win­dows 10 lep­šie ako OS X. Pri teste pou­žil hru Left 4 Dead 2 a pri naj­vyš­šom mož­nom nasta­vení ho Win­dows 10 opäť pre­sved­čil o svo­jich kva­li­tách. Naj­dô­le­ži­tej­ším poznat­kom však podľa Alexa bolo, že nový Win­dows 10 na novom Macu naozaj beží. Pre­tože podľa prvot­ných vyjad­rení Applu, by ste na novom Macu už Win­dows spus­tiť nemali. Avšak ako je jasné, všetko bola len otázka času a pou­ži­tia správ­neho soft­véru.

Aj keď som veľký fanú­šik “kali­forn­ského jabĺčka”, po tomto teste mi nezos­táva nič iné, ako uznať kva­lity nového Win­do­wsu 10 a polo­žiť si otázku, je OS X ešte stále naj­lep­ším ope­rač­ným sys­té­mom na svete?

zdroj: Mas­hable

Pridať komentár (0)