Win­dows 10 si budeme po novom kupo­vať ako službu, nie ako pro­dukt

Lukáš Gašparík jr. / 11. mája 2015 / Tools a produktivita

S ofi­ciál­nym prí­cho­dom nového Win­dows 10 sa Mic­ro­soft roz­ho­dol zme­niť aj celý biz­nis model tohto ope­rač­ného sys­tému. Fun­go­vať bude na prin­cípe služby, čo zna­mená, že si jeho pou­ží­va­nie budeme prav­de­po­dobne pred­plá­cať alebo pla­tiť za jeho každú aktu­ali­zá­ciu.

Mic­ro­soft s prí­cho­dom novej ver­zie ope­rač­ného sys­tému Win­dows 10 chystá via­cero veľ­kých zmien. Okrem už tých spo­mí­na­ných, ktoré sa týkajú samot­ného fun­go­va­nia sys­tému, sa roz­ho­dol zme­niť aj biz­nis model, na kto­rom bude nový Win­dows fun­go­vať. Po novom by sme si mali Win­dows kupo­vať ako službu. To zna­mená, že aktu­ali­zá­cia na nový Win­dows 10 a prvý rok fun­go­va­nia na ňom bude zadarmo, avšak potom príde pla­te­nie. Mic­ro­soft dopo­siaľ bliž­šie nešpe­ci­fi­ko­val pod­mienky za akých bude možné legálne využí­vať ich ope­račný sys­tém, avšak vieme, že ho bude možné kupo­vať aj online, pro­stred­níc­tvom Win­dows Store. Prav­de­po­dobne to celé bude fun­go­vať na roč­nej báze pred­plat­ného. Skve­lým prí­kla­dom na vysvet­le­nie je naprí­klad Cre­a­ti­veC­loud od Adobe, kde za jednu sumu máte k dis­po­zí­cií celý balík soft­véru od Adobe. Na podob­nom prin­cípe by mali teda fun­go­vať aj nový Win­dows 10. A nie len ten. Mic­ro­soft naz­na­čil, že takisto by mali vznik­núť nové balíčky ponú­ka­ného soft­véru — slu­žieb od Mic­ro­softu, ktoré si bude možné kupo­vať na určité časové obdo­bie.

Dru­hým mož­ným mode­lom na akom budú fun­go­vať pro­dukty Mic­ro­softu je kupo­va­nie si jed­not­li­vých aktu­ali­zá­cií. Dôvod, prečo je reálny aj tento druhý sys­tém, je ten, že po vypr­šaní pred­pla­te­ného obdo­bia, by sa vám zrejme soft­vér zablo­ko­val, čo by pri ope­rač­nom sys­téme zna­me­nalo aj cel­kové zablo­ko­va­nie vášho PC. Via­cero zdro­jov naz­na­čuje, že by Mic­ro­soft mal pri­stú­piť práve k tejto variante, pre­tože skor­šie vyhlá­se­nia Mic­ro­softu naz­na­čo­vali to, že by sa malo jed­nať zo začiatku o bez­platný ope­račný sys­tém.

K tomuto kroku pri­stú­pil Mic­ro­soft po tom, čo sa na jeho čelo dostal nový CEO Satya Nadella, ktorý vyhlá­sil, že postupne chce zme­niť názor, akým je vní­maný Win­dows a spra­viť z neho hod­not­nejší ope­račný sys­tém.

Nechajme sa teda prek­va­piť, čo si pre nás Mic­ro­soft vymyslí a za čo mu budeme teda vlastne pla­tiť. Rie­še­nie s balíč­kami by bolo cel­kom zau­jí­mavé, nakoľko by sme si v jed­nej sume mohli kúpiť naprí­klad naj­novší Win­dows spolu aj s Offi­com, čo by v koneč­nom dôsledku mohlo byť aj výhodné. Samoz­rejme za pred­po­kladu, že Mic­ro­soft to nijak nepre­strelí s jeho cenou. :)

zdroj: TechC­runch

Pridať komentár (0)