Pro­te­íno­vé kap­su­le pri­pra­via výživ­ný drink za pár sekúnd kde­koľ­vek a kedy­koľ­vek

Alexandra Dulaková / 31. augusta 2015 / Tech a inovácie

Pre všet­kých, kto­rí si pro­te­íno­vé sha­ky a drin­ky musia pri­pra­vo­vať pred odcho­dom do fit­ka ale­bo na out­do­oro­vý tré­ning, má pro­jekt POD­li­fe ove­ľa lep­šie rie­še­nie. Ich pro­te­íno­vé kap­su­ly z prí­rod­ných ingré­dien­cí sa dajú pri­pra­viť hocik­de a sú vždy osvie­žu­jú­co čerstvé. 

Prin­cíp je naozaj veľ­mi jed­no­du­chý. Plas­to­vá nádo­ba na pitie napl­ne­ná vodou, do kto­rej sa zospo­du vsu­nie kap­su­la s ľubo­voľ­nou prí­chu­ťou (zatiaľ jaho­da, vanil­ka, ale­bo čoko­lá­da), sa po jed­no­du­chom akti­vo­va­ní zme­ní na sha­ker voilà – chut­ný pro­te­íno­vý sha­ke je na sve­te. Tvor­co­via pro­jek­tu s ním priš­li pre­to, aby ľuďom zase raz zjed­no­du­ši­li život a namies­to vopred pri­pra­ve­ných a namie­ša­ných drin­kov, kto­ré po čase strá­ca­jú čerstvosť a chuť, im ponú­ka­jú ins­tant­né kap­su­le. Tie sa dajú pri­pra­viť hocik­de – pokiaľ tam je aj voda.

Momen­tál­ne je pro­jekt na Kicks­tar­te­ri, kde zatiaľ sti­hol vyzbie­rať vyše dvad­sať tisíc dolá­rov. Za nece­lý mesiac sa ich zbier­ka kon­čí a do októb­ra 2015 sľu­bu­jú sfi­na­li­zo­va­nú ver­ziu pro­duk­tu dostup­nú verej­nos­ti. Pro­jekt je ame­ric­ký, no nepo­chyb­ne bude one­dl­ho dostup­ný aj vo všet­kých ostat­ných kútoch sve­ta na donáš­ku.

Už teraz sa dá vytvo­riť objed­náv­ka na základ­né bale­nia POD­li­fo­vých pro­te­íno­vých kap­súl. Naj­lac­nej­šia variant ponú­ka jeden sha­ker a dva­násť kap­súl za 25 dolá­rov. Sam­ple pack je dostup­ný dokon­ca za jede­násť dolá­rov. POD­li­fe sľu­bu­je čerstvosť pro­duk­tov, prí­rod­né zdro­je a vegán­ske varian­ty pre tých nároč­nej­ších.

Vyze­rá to tak, že vyzná­va­či zdra­vé­ho život­né­ho štý­lu a milov­ní­ci pohy­bu sa zase majú na čo tešiť.

Zdroj: Kicks­tar­ter

Pridať komentár (0)