Pro­te­ínové kap­sule pri­pra­via výživný drink za pár sekúnd kde­koľ­vek a kedy­koľ­vek

Alexandra Dulaková / 31. augusta 2015 / Tech a inovácie

Pre všet­kých, ktorí si pro­te­ínové shaky a drinky musia pri­pra­vo­vať pred odcho­dom do fitka alebo na out­do­orový tré­ning, má pro­jekt POD­life oveľa lep­šie rie­še­nie. Ich pro­te­ínové kap­suly z prí­rod­ných ingré­diencí sa dajú pri­pra­viť hocikde a sú vždy osvie­žu­júco čerstvé. 

Prin­cíp je naozaj veľmi jed­no­du­chý. Plas­tová nádoba na pitie napl­nená vodou, do kto­rej sa zospodu vsu­nie kap­sula s ľubo­voľ­nou prí­chu­ťou (zatiaľ jahoda, vanilka, alebo čoko­láda), sa po jed­no­du­chom akti­vo­vaní zmení na sha­ker voilà – chutný pro­te­ínový shake je na svete. Tvor­co­via pro­jektu s ním prišli preto, aby ľuďom zase raz zjed­no­du­šili život a namiesto vopred pri­pra­ve­ných a namie­ša­ných drin­kov, ktoré po čase strá­cajú čerstvosť a chuť, im ponú­kajú ins­tantné kap­sule. Tie sa dajú pri­pra­viť hocikde – pokiaľ tam je aj voda.

Momen­tálne je pro­jekt na Kicks­tar­teri, kde zatiaľ sti­hol vyzbie­rať vyše dvad­sať tisíc dolá­rov. Za necelý mesiac sa ich zbierka končí a do októbra 2015 sľu­bujú sfi­na­li­zo­vanú ver­ziu pro­duktu dostupnú verej­nosti. Pro­jekt je ame­rický, no nepo­chybne bude one­dlho dostupný aj vo všet­kých ostat­ných kútoch sveta na donášku.

Už teraz sa dá vytvo­riť objed­návka na základné bale­nia POD­li­fo­vých pro­te­íno­vých kap­súl. Naj­lac­nej­šia variant ponúka jeden sha­ker a dva­násť kap­súl za 25 dolá­rov. Sam­ple pack je dostupný dokonca za jede­násť dolá­rov. POD­life sľu­buje čerstvosť pro­duk­tov, prí­rodné zdroje a vegán­ske varianty pre tých nároč­nej­ších.

Vyzerá to tak, že vyzná­vači zdra­vého život­ného štýlu a milov­níci pohybu sa zase majú na čo tešiť.

Zdroj: Kicks­tar­ter

Pridať komentár (0)