Slo­ven­ské star­tupy sme­rujú do Ame­riky

Martin Bohunický / 2. februára 2016 / Zo Slovenska

The Slo­van Ame­ri­can Foun­da­tion včera ozná­mila mená dvoch slo­ven­ských star­tu­pov, ktoré v rámci prog­ramu US Con­nec­ti­ons zís­kali mimo­riadne zau­jí­mavú pod­poru.

Po nároč­nom výbe­ro­vom pro­cese zís­kali tieto star­tupy finančnú injek­ciu v hod­note $35000 ame­ric­kých dolá­rov na ces­to­va­nie po USA, ktoré bude špe­ci­ficky zame­rané na sales, mar­ke­ting, zís­ka­va­nie par­tne­rov a budo­va­nie značky. Kto teda túto pod­poru spo­me­dzi pia­tich fina­lis­tov zís­kal?

Pho­to­neo — spo­loč­nosť, ktorá vyvi­nula jedi­nečnú paten­to­vanú 3D metódu sní­ma­nia objek­tov, vďaka kto­rej je firma schopná vyrá­bať 3D kamery s vyso­kým roz­lí­še­ním pri rých­losti až do 60 snímkov za sekundu. Takéto vysoké roz­lí­še­nie a rých­losť sní­ma­nia v jed­nej kamere umož­ňuje Pho­to­neo imple­men­to­vať svoju revo­lučnú 3D tech­no­ló­giu v akej­koľ­vek spo­loč­nosti, ktorá pro­du­kuje alebo skladá výrobky za pou­ži­tia auto­ma­ti­zo­va­ných výrob­ných liniek či robo­tov.

Stre­am­star — spo­loč­nosť zaobe­ra­júca sa stre­a­mo­va­ním. Sídli v Bra­ti­slave a pochvá­liť sa môže medzi­ná­rod­nou základ­ňou kli­en­tov z celého sveta. Svoje pro­dukty má zalo­žené na uni­kát­nej tech­nológii, ktorá kom­bi­nuje výkonný hardvér pre pro­duk­ciu videa a softvér pre správu videa s násled­ným stre­a­mo­va­ním.

Medzi nádej­nými fina­lis­tami boli aj slo­ven­ské star­tupy Face­Me­dia, Pro­fi­fox a Inge­ni­osity.

12647223_1075629335821445_270195295131178131_n

Výber mal na sta­rosti tím porad­cov, medzi kto­rými sú tie naj­väč­šie mená slo­ven­skej star­tup scény:

  • Simona Bubá­nová — owner, Cre­a­tive Depart­ment
  • Vla­di­mír Bužek — Slo­ven­ská aka­dé­mia vied
  • Zdenko Hos­chek — CEO, Cre­a­tive Web
  • Pavol Luka — CTO, ESET
  • Šimon Šicko — CEO/Founder, Pixel Fede­ra­tion

Víťa­zom gra­tu­lu­jeme, ostatní nemu­sia zúfať. Slo­vak Ame­ri­can Foun­da­tion otvára ďal­šie kolo už 1.marca a ďal­ších výher­cov oznámi v máji.

Cie­ľom SAF nie je pri­tom inves­tí­cia do star­tu­pov, ale inves­tí­cia do tímov, ktoré vďaka tejto pod­pore dostanú prí­le­ži­tosť zažiť si ame­rický star­tu­pový eko­sys­tém na vlast­nej koži a naučiť sa tak mnohé uži­točné „skill’s“ do pod­ni­ka­nia. Ak teda roz­bie­haš zau­jí­mavý star­tup, toto je prí­le­ži­tosť, ktorú by si si v žiad­nom prí­pade nemal nechať ujsť.

12647487_1075629359154776_5707863838428987734_n

Zdroj: slovakamericanfoundation.org, zdroj foto­gra­fií: slovakamericanfoundation.org

Pridať komentár (0)