Slo­ven­ské star­tu­py sme­ru­jú do Ame­ri­ky

Martin Bohunický / 2. februára 2016 / Zo Slovenska

The Slo­van Ame­ri­can Foun­da­ti­on vče­ra ozná­mi­la mená dvoch slo­ven­ských star­tu­pov, kto­ré v rám­ci prog­ra­mu US Con­nec­ti­ons zís­ka­li mimo­riad­ne zau­jí­ma­vú pod­po­ru.

Po nároč­nom výbe­ro­vom pro­ce­se zís­ka­li tie­to star­tu­py finanč­nú injek­ciu v hod­no­te $35000 ame­ric­kých dolá­rov na ces­to­va­nie po USA, kto­ré bude špe­ci­fic­ky zame­ra­né na sales, mar­ke­ting, zís­ka­va­nie par­tne­rov a budo­va­nie znač­ky. Kto teda túto pod­po­ru spo­me­dzi pia­tich fina­lis­tov zís­kal?

Pho­to­neo — spo­loč­nosť, kto­rá vyvi­nu­la jedi­neč­nú paten­to­va­nú 3D metódu sní­ma­nia objek­tov, vďa­ka kto­rej je fir­ma schop­ná vyrá­bať 3D kame­ry s vyso­kým roz­lí­še­ním pri rých­los­ti až do 60 snímkov za sekun­du. Také­to vyso­ké roz­lí­še­nie a rých­losť sní­ma­nia v jed­nej kame­re umož­ňu­je Pho­to­neo imple­men­to­vať svo­ju revo­luč­nú 3D tech­no­ló­giu v akej­koľ­vek spo­loč­nos­ti, kto­rá pro­du­ku­je ale­bo skla­dá výrob­ky za pou­ži­tia auto­ma­ti­zo­va­ných výrob­ných liniek či robo­tov.

Stre­am­star — spo­loč­nosť zaobe­ra­jú­ca sa stre­a­mo­va­ním. Síd­li v Bra­ti­sla­ve a pochvá­liť sa môže medzi­ná­rod­nou základ­ňou kli­en­tov z celé­ho sve­ta. Svo­je pro­duk­ty má zalo­žené na uni­kát­nej tech­nológii, kto­rá kom­bi­nu­je výkonný hardvér pre pro­duk­ciu videa a softvér pre sprá­vu videa s násled­ným stre­a­mo­va­ním.

Medzi nádej­ný­mi fina­lis­ta­mi boli aj slo­ven­ské star­tu­py Face­Me­dia, Pro­fi­fox a Inge­ni­osi­ty.

12647223_1075629335821445_270195295131178131_n

Výber mal na sta­ros­ti tím porad­cov, medzi kto­rý­mi sú tie naj­väč­šie mená slo­ven­skej star­tup scé­ny:

  • Simo­na Bubá­no­vá — owner, Cre­a­ti­ve Depart­ment
  • Vla­di­mír Bužek — Slo­ven­ská aka­dé­mia vied
  • Zden­ko Hos­chek — CEO, Cre­a­ti­ve Web
  • Pavol Luka — CTO, ESET
  • Šimon Šic­ko — CEO/Founder, Pixel Fede­ra­ti­on

Víťa­zom gra­tu­lu­je­me, ostat­ní nemu­sia zúfať. Slo­vak Ame­ri­can Foun­da­ti­on otvá­ra ďal­šie kolo už 1.marca a ďal­ších výher­cov ozná­mi v máji.

Cie­ľom SAF nie je pri­tom inves­tí­cia do star­tu­pov, ale inves­tí­cia do tímov, kto­ré vďa­ka tej­to pod­po­re dosta­nú prí­le­ži­tosť zažiť si ame­ric­ký star­tu­po­vý eko­sys­tém na vlast­nej koži a naučiť sa tak mno­hé uži­toč­né „skill’s“ do pod­ni­ka­nia. Ak teda roz­bie­haš zau­jí­ma­vý star­tup, toto je prí­le­ži­tosť, kto­rú by si si v žiad­nom prí­pa­de nemal nechať ujsť.

12647487_1075629359154776_5707863838428987734_n

Zdroj: slovakamericanfoundation.org, zdroj foto­gra­fií: slovakamericanfoundation.org

Pridať komentár (0)