Xerry — slo­ven­ský dre­vený počí­tať, čo kon­ku­ruje Apple

Rudolf Glasnák / 21. septembra 2015 / Tech a inovácie

Tím mla­dých Slo­vá­kov vytvo­ril nád­herný dre­vený počí­tač, ktorý môže dizaj­nom pokojne kon­ku­ro­vať naj­men­ším stol­ným počí­ta­čom od Apple. Stretli sme sa s ich tvor­cami, ktorí nám Xerry, ich dielo pred­sta­vili.

Ahoj, oslo­vili sme Vás kvôli Xerry, no pre­zraďte naj­skôr Vy nám niečo o sebe!

Sme tím mla­dých ľudí pôso­bia­cich v rôz­nych odbo­roch počnúc vývo­jom počí­ta­čov, mar­ke­tin­gom, prog­ra­mo­va­ním až po tvorbu pre­zen­tá­cií a videí. Ak sa stretne sku­pina kre­a­tív­nych ľudí, vždy z toho niečo vznikne :) V našom prí­pade to bolo Xerry.

Ako vyzerá tvoj stôl? Čo na ňom nesmie chý­bať a čo naopak na ňom nesmie nikdy pre­ká­žať.

Mar­tin: Roz­hodne počí­tač, na kaž­dom jed­nom stole, kaž­dého jed­ného z nás :) Určite sú to potom rôzne tech­no­lo­gické výdo­bitky ako myš, klá­ves­nica, kde tu externý disk, fľaky od kávy / red­bullu a podobne, väč­ši­nou sa skladá z prv­kov taž­kého wor­ko­ho­lika. Nesmieme zabud­núť na kopec súčias­tok a pro­to­ty­pov, ktoré sa u nás pova­ľujú.

Takže, Xerry. Podľa názvu mi nena­padá, čo by to mohlo byť, môžete to pri­blí­žiť? Ako ste prišli na tento nápad?

Ján: “Xerry má byť zhmot­ne­nou pred­sta­vou ele­gan­cie, dizajnu a mul­ti­funkč­nosti. Je to počí­tač a mul­ti­funkčné zaria­de­nie záro­veň, nie­len eko­lo­gické, ale hlavne uží­va­teľ­sky prí­stupné. Xerry bude nie­len pro­dukt, bude to celý (care) prog­ram (sta­rost­li­vosti) od samot­nej kúpy, cez pre­brú­se­nie a zno­vu­na­la­ko­va­nie casu (skrinky) až po recyk­lá­ciu celého pro­duktu. Spo­lu­pra­cu­jeme už s nezis­ko­vou orga­ni­zá­ciou ATRA OZ, ktorá sa stará o ewaste (elek­to­rod­pad) a pomáha kli­en­tom so samot­nou recyk­lá­ciou elek­tro­od­padu.

Myš­lienka sa zro­dila začiat­kom roka 2010, keď som sa roz­ho­dol pri­niesť na trh niečo dizaj­novo zau­ji­mavé, no pre­dov­šet­kým pou­ži­teľné ako doma, tak i v práci. Neskôr, v maleb­nej dedinke zva­nej Senoh­rad, na chate pri vínku, sme s mojim co-foun­de­rom Maťom Pechov­ským načr­tli ideu “a čo tak z dreva?” a potom to už išlo… Ja som vymýš­ľal názov a môj co-foun­der Maťo začal budo­vať firmu. Spo­ločne sa sna­žíme vyna­kla­dať úsi­lie pre pros­pe­ro­va­nie tejto firmy. Vznikla Xerry, s.r.o.. Ja momen­tálne pra­cu­jem ako CTO a vyví­jam pro­to­typy. Dnes je už deľba práce málinko iná ako v začiat­koch. Pri­dali sa k nám ďalší skvelí ľudia ako dizaj­néri, tech­nici, sto­lári, mar­ke­téri a pod, ktorí vdýchli našim pro­duk­tom dušu. Týchto ľudí koor­di­nuje Maťo, má s tým väč­šie skú­se­nosti a ja sa špr­cem v pro­duk­toch.” (spo­mienky — smiech)

Prečo názov Xerry? Je za tým nejaký prí­beh?

Ján: Prečo tento názov? Hlavná myš­lienka bola v tom, že to má byť čereš­nička na torte, niečo, čo oko­lie zaujme hneď svo­jím pre­ve­de­ním a vzá­pätí para­met­rami. Cie­ľom bolo, aby naše pro­dukty sprí­jem­nili život v kaž­dom smere, aby sa uží­va­te­lia nemu­seli trá­piť s umiest­ne­ním veľ­kej, čier­nej skrinky do svojho sto­líka, či sho­wro­omu, reštau­rá­cie. My im ponú­kame krásny, dre­vený, masívny case (skrinku) s mož­nos­ťou vlast­ného bran­dingu, voľby dreva a kon­fi­gu­rá­cie.

Nemali ste prob­lém pri hľa­daní ľudí pre pro­jekt? Aká bola prvá odozva oko­lia?

Mar­tin: Kva­litní ľudia sa vždy hľa­dajú ako ihla v kope sena. Ak sa Vám to podarí, a verím, že nám áno, je reálny pred­po­klad, že spolu vytvo­ria niečo úžasné. Dnes už vieme, že kva­litní tím nenáj­deš na pro­fe­sii ani na iných por­tá­loch kde visia stovky živo­to­pi­sov. Kva­lit­ných ľudí musíš moti­vo­vať, dať im pocit, že môžu byť súčas­ťou nie­čoho, nie­kam pat­riť. My sme zvo­lili cestu regi­onál­nych reme­sel­ní­kov a tiež ľudí, ktorí sú šikovní a sami sa podu­jali na prácu v tíme, pre­tože ich to neja­kým spô­so­bom oslo­vilo. Veríme, že aj náš pro­jekt bude úspešný vďaka našim ambí­ciám, vízii, túžbe uká­zať svetu niečo, čo za to ozaj stojí. Odozva bola zväčša pozi­tívna, hoci sa našlo aj pár nepraj­ní­kov, ktorí nám hovo­rili prečo to nemôže výjsť. My však uro­bíme všetko preto, aby sme uká­zali opak. Tomuto pro­duktu totiž veríme :)

Bude možné si zvo­liť aj vlastnú kon­fi­gu­rá­ciu PC, či pre­ve­de­nie, resp. farbu skrinky?

Ján: Konečná zostava bude kon­fi­gu­ro­va­teľná tak výko­novo ako aj vizu­álne. Zákaz­ník si bude môcť zvo­liť pri­márne nami navr­hnutý model (3 – 4 typy), kde budeme ponú­kať smart pre­daj. Šká­lo­va­teľ­nosť z pohľadu vlast­ného brandu, dreva, fareb­nosti bude tak­tiež možná, avšak roz­diel bude v doda­cích leho­tách a cenách. Určite sa máte na čo tešiť.

Na záver, chceli by ste spro­stred­ko­vať svo­jim fanú­ši­kom a budú­cim, verím, že spo­koj­ným uží­va­te­ľom Vášho pro­duktu? :)

Mar­tin: Nebojte sa mať sny a ciele vo svo­jom živote, lebo inak budete len blú­diť. My ten sen máme, je ním lepši a čis­tejši svet. Dnes len málo­kto myslí na budúc­nosť, vyrá­bajú sa „tony“ počí­ta­čov a obrov­ské množ­stvá plas­to­vých oba­lov na počí­tače… čo s nimi ale bude ďalej? Xerry verí, že to vie a ponúka zákaz­ní­kom alter­na­tívu z obno­vi­teľ­ných zdro­jov.

Xerry ďaku­jeme za roz­ho­vor a pra­jeme veľa úspe­chov. 

Pridať komentár (0)