Xer­ry — slo­ven­ský dre­ve­ný počí­tať, čo kon­ku­ru­je App­le

Rudolf Glasnák / 21. septembra 2015 / Tech a inovácie

Tím mla­dých Slo­vá­kov vytvo­ril nád­her­ný dre­ve­ný počí­tač, kto­rý môže dizaj­nom pokoj­ne kon­ku­ro­vať naj­men­ším stol­ným počí­ta­čom od App­le. Stret­li sme sa s ich tvor­ca­mi, kto­rí nám Xer­ry, ich die­lo pred­sta­vi­li.

Ahoj, oslo­vi­li sme Vás kvô­li Xer­ry, no pre­zraď­te naj­skôr Vy nám nie­čo o sebe!

Sme tím mla­dých ľudí pôso­bia­cich v rôz­nych odbo­roch počnúc vývo­jom počí­ta­čov, mar­ke­tin­gom, prog­ra­mo­va­ním až po tvor­bu pre­zen­tá­cií a videí. Ak sa stret­ne sku­pi­na kre­a­tív­nych ľudí, vždy z toho nie­čo vznik­ne :) V našom prí­pa­de to bolo Xer­ry.

Ako vyze­rá tvoj stôl? Čo na ňom nesmie chý­bať a čo naopak na ňom nesmie nikdy pre­ká­žať.

Mar­tin: Roz­hod­ne počí­tač, na kaž­dom jed­nom sto­le, kaž­dé­ho jed­né­ho z nás :) Urči­te sú to potom rôz­ne tech­no­lo­gic­ké výdo­bit­ky ako myš, klá­ves­ni­ca, kde tu exter­ný disk, fľa­ky od kávy / red­bul­lu a podob­ne, väč­ši­nou sa skla­dá z prv­kov taž­ké­ho wor­ko­ho­li­ka. Nesmie­me zabud­núť na kopec súčias­tok a pro­to­ty­pov, kto­ré sa u nás pova­ľu­jú.

Tak­že, Xer­ry. Pod­ľa náz­vu mi nena­pa­dá, čo by to moh­lo byť, môže­te to pri­blí­žiť? Ako ste priš­li na ten­to nápad?

Ján: “Xer­ry má byť zhmot­ne­nou pred­sta­vou ele­gan­cie, dizaj­nu a mul­ti­funkč­nos­ti. Je to počí­tač a mul­ti­funkč­né zaria­de­nie záro­veň, nie­len eko­lo­gic­ké, ale hlav­ne uží­va­teľ­sky prí­stup­né. Xer­ry bude nie­len pro­dukt, bude to celý (care) prog­ram (sta­rost­li­vos­ti) od samot­nej kúpy, cez pre­brú­se­nie a zno­vu­na­la­ko­va­nie casu (skrin­ky) až po recyk­lá­ciu celé­ho pro­duk­tu. Spo­lu­pra­cu­je­me už s nezis­ko­vou orga­ni­zá­ci­ou ATRA OZ, kto­rá sa sta­rá o ewas­te (elek­to­rod­pad) a pomá­ha kli­en­tom so samot­nou recyk­lá­ci­ou elek­tro­od­pa­du.

Myš­lien­ka sa zro­di­la začiat­kom roka 2010, keď som sa roz­ho­dol pri­niesť na trh nie­čo dizaj­no­vo zau­ji­ma­vé, no pre­dov­šet­kým pou­ži­teľ­né ako doma, tak i v prá­ci. Neskôr, v maleb­nej dedin­ke zva­nej Senoh­rad, na cha­te pri vín­ku, sme s mojim co-foun­de­rom Maťom Pechov­ským načr­t­li ideu “a čo tak z dre­va?” a potom to už išlo… Ja som vymýš­ľal názov a môj co-foun­der Maťo začal budo­vať fir­mu. Spo­loč­ne sa sna­ží­me vyna­kla­dať úsi­lie pre pros­pe­ro­va­nie tej­to fir­my. Vznik­la Xer­ry, s.r.o.. Ja momen­tál­ne pra­cu­jem ako CTO a vyví­jam pro­to­ty­py. Dnes je už deľ­ba prá­ce málin­ko iná ako v začiat­koch. Pri­da­li sa k nám ďal­ší skve­lí ľudia ako dizaj­né­ri, tech­ni­ci, sto­lá­ri, mar­ke­té­ri a pod, kto­rí vdých­li našim pro­duk­tom dušu. Tých­to ľudí koor­di­nu­je Maťo, má s tým väč­šie skú­se­nos­ti a ja sa špr­cem v pro­duk­toch.” (spo­mien­ky — smiech)

Pre­čo názov Xer­ry? Je za tým neja­ký prí­beh?

Ján: Pre­čo ten­to názov? Hlav­ná myš­lien­ka bola v tom, že to má byť čereš­nič­ka na tor­te, nie­čo, čo oko­lie zauj­me hneď svo­jím pre­ve­de­ním a vzá­pä­tí para­met­ra­mi. Cie­ľom bolo, aby naše pro­duk­ty sprí­jem­ni­li život v kaž­dom sme­re, aby sa uží­va­te­lia nemu­se­li trá­piť s umiest­ne­ním veľ­kej, čier­nej skrin­ky do svoj­ho sto­lí­ka, či sho­wro­omu, reštau­rá­cie. My im ponú­ka­me krás­ny, dre­ve­ný, masív­ny case (skrin­ku) s mož­nos­ťou vlast­né­ho bran­din­gu, voľ­by dre­va a kon­fi­gu­rá­cie.

Nema­li ste prob­lém pri hľa­da­ní ľudí pre pro­jekt? Aká bola prvá odoz­va oko­lia?

Mar­tin: Kva­lit­ní ľudia sa vždy hľa­da­jú ako ihla v kope sena. Ak sa Vám to poda­rí, a verím, že nám áno, je reál­ny pred­po­klad, že spo­lu vytvo­ria nie­čo úžas­né. Dnes už vie­me, že kva­lit­ní tím nenáj­deš na pro­fe­sii ani na iných por­tá­loch kde visia stov­ky živo­to­pi­sov. Kva­lit­ných ľudí musíš moti­vo­vať, dať im pocit, že môžu byť súčas­ťou nie­čo­ho, nie­kam pat­riť. My sme zvo­li­li ces­tu regi­onál­nych reme­sel­ní­kov a tiež ľudí, kto­rí sú šikov­ní a sami sa podu­ja­li na prá­cu v tíme, pre­to­že ich to neja­kým spô­so­bom oslo­vi­lo. Verí­me, že aj náš pro­jekt bude úspeš­ný vďa­ka našim ambí­ciám, vízii, túž­be uká­zať sve­tu nie­čo, čo za to ozaj sto­jí. Odoz­va bola zväč­ša pozi­tív­na, hoci sa našlo aj pár nepraj­ní­kov, kto­rí nám hovo­ri­li pre­čo to nemô­že výjsť. My však uro­bí­me všet­ko pre­to, aby sme uká­za­li opak. Tomu­to pro­duk­tu totiž verí­me :)

Bude mož­né si zvo­liť aj vlast­nú kon­fi­gu­rá­ciu PC, či pre­ve­de­nie, resp. far­bu skrin­ky?

Ján: Koneč­ná zosta­va bude kon­fi­gu­ro­va­teľ­ná tak výko­no­vo ako aj vizu­ál­ne. Zákaz­ník si bude môcť zvo­liť pri­már­ne nami navr­hnu­tý model (3 – 4 typy), kde bude­me ponú­kať smart pre­daj. Šká­lo­va­teľ­nosť z pohľa­du vlast­né­ho bran­du, dre­va, fareb­nos­ti bude tak­tiež mož­ná, avšak roz­diel bude v doda­cích leho­tách a cenách. Urči­te sa máte na čo tešiť.

Na záver, chce­li by ste spro­stred­ko­vať svo­jim fanú­ši­kom a budú­cim, verím, že spo­koj­ným uží­va­te­ľom Váš­ho pro­duk­tu? :)

Mar­tin: Neboj­te sa mať sny a cie­le vo svo­jom živo­te, lebo inak bude­te len blú­diť. My ten sen máme, je ním lep­ši a čis­tej­ši svet. Dnes len málo­kto mys­lí na budúc­nosť, vyrá­ba­jú sa „tony“ počí­ta­čov a obrov­ské množ­stvá plas­to­vých oba­lov na počí­ta­če… čo s nimi ale bude ďalej? Xer­ry verí, že to vie a ponú­ka zákaz­ní­kom alter­na­tí­vu z obno­vi­teľ­ných zdro­jov.

Xer­ry ďaku­je­me za roz­ho­vor a pra­je­me veľa úspe­chov. 

Pridať komentár (0)