Xia­omi začí­na s dis­tri­bú­ci­ou sta­bil­nej ver­zie MIUI 8 na svo­je zaria­de­nia!

Pavol Lupták, fonyzicny.sk / 25. augusta 2016 / Tech a inovácie

Xia­omi roz­poš­le aktu­ali­zá­ciu so sta­bil­nou ver­ziu MIUI 8 vyše 200 mili­ó­nom pou­ží­va­te­ľov. Smart­fó­ny bežia­ce na ver­ziách MIUI 5 až MIUI 7 budú pod­po­ro­vať pria­mu OTA (Over-The-Air) aktu­ali­zá­ciu.

Zoznam mode­lov, pre kto­ré bude aktu­ali­zá­cia dostup­ná zahŕňa naprí­klad mode­ly Mi5, Mi Max, Mi4s, Red­mi 4s, Mi Note, Red­mi 2A, Red­mi Note 2, Red­mi Note 3 / Red­mi Note 3 Pro, Mi4, Mi3, Red­mi 1S, Mi 2/2S, Mi4i a Red­mi Note 3G. Dru­hú dáv­ku aktu­ali­zá­cií oko­lo 29. augus­ta dosta­nú zaria­de­nia Red­mi Pro, Mi4C, Mi Note Pro, Red­mi 3 / 3S / 3X, Red­mi Note 4G, Red­mi 2 a Red­mi 1S. Xia­omi ohlá­si­lo MIUI 8 už v máji, pri­čom beta ver­zia bola dostup­ná pre vybra­né zaria­de­nia od júla a gigant napl­no tes­to­val. Naj­nov­šia ver­zia MIUI pri­ná­ša dote­raz naj­bo­hat­šie pou­ží­va­teľ­ské pro­stre­die s množ­stvom ino­vá­cií v oblas­tiach fun­kci­ona­li­ty a dizaj­nu.

miui 8 predstavene (17)

Ele­gant­ný dizajn, plat­by Mi Pay (dostup­né zatiaľ len na Mi5), nadu­pa­ná kal­ku­lač­ka s pre­vo­dom mien, nový font, jed­no­duch­šie skrat­ky, nová galé­ria, obra­zov­ka uzam­knu­tia, šet­ria­ci mód, či zvý­še­ná bez­peč­nosť pat­ria medzi tie naj­dô­le­ži­tej­šie zme­ny v novom pro­stre­dí. Spo­mí­na­ná aktu­ali­zá­cia sa týka tra­dič­nej čín­skej, ale aj glo­bál­nej ROM, kto­rá je rov­na­ko aktu­ali­zo­va­ná na sta­bil­nú ver­ziu MIUI 8. Urči­te si pozri­te aj naše video, v kto­rom sme sa na novú ver­ziu sláv­nej nad­stav­by pozre­li tro­chu bliž­šie.

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: giz­mo­chi­na

Pridať komentár (0)