Xia­omi začína s dis­tri­bú­ciou sta­bil­nej ver­zie MIUI 8 na svoje zaria­de­nia!

Pavol Lupták, fonyzicny.sk / 25. augusta 2016 / Tech a inovácie

Xia­omi roz­pošle aktu­ali­zá­ciu so sta­bil­nou ver­ziu MIUI 8 vyše 200 mili­ó­nom pou­ží­va­te­ľov. Smart­fóny bežiace na ver­ziách MIUI 5 až MIUI 7 budú pod­po­ro­vať priamu OTA (Over-The-Air) aktu­ali­zá­ciu.

Zoznam mode­lov, pre ktoré bude aktu­ali­zá­cia dostupná zahŕňa naprí­klad modely Mi5, Mi Max, Mi4s, Redmi 4s, Mi Note, Redmi 2A, Redmi Note 2, Redmi Note 3 / Redmi Note 3 Pro, Mi4, Mi3, Redmi 1S, Mi 2/2S, Mi4i a Redmi Note 3G. Druhú dávku aktu­ali­zá­cií okolo 29. augusta dostanú zaria­de­nia Redmi Pro, Mi4C, Mi Note Pro, Redmi 3 / 3S / 3X, Redmi Note 4G, Redmi 2 a Redmi 1S. Xia­omi ohlá­silo MIUI 8 už v máji, pri­čom beta ver­zia bola dostupná pre vybrané zaria­de­nia od júla a gigant naplno tes­to­val. Naj­nov­šia ver­zia MIUI pri­náša dote­raz naj­bo­hat­šie pou­ží­va­teľ­ské pro­stre­die s množ­stvom ino­vá­cií v oblas­tiach fun­kci­ona­lity a dizajnu.

miui 8 predstavene (17)

Ele­gantný dizajn, platby Mi Pay (dostupné zatiaľ len na Mi5), nadu­paná kal­ku­lačka s pre­vo­dom mien, nový font, jed­no­duch­šie skratky, nová galé­ria, obra­zovka uzam­knu­tia, šet­riaci mód, či zvý­šená bez­peč­nosť pat­ria medzi tie naj­dô­le­ži­tej­šie zmeny v novom pro­stredí. Spo­mí­naná aktu­ali­zá­cia sa týka tra­dič­nej čín­skej, ale aj glo­bál­nej ROM, ktorá je rov­nako aktu­ali­zo­vaná na sta­bilnú ver­ziu MIUI 8. Určite si pozrite aj naše video, v kto­rom sme sa na novú ver­ziu sláv­nej nad­stavby pozreli tro­chu bliž­šie.

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: giz­mo­china

Pridať komentár (0)