Xia­omi Mi MIX spô­so­buje vo svete hotový ošiaľ. Počas prvého pre­daja zmizli všetky zásoby behom 10 sekúnd!

Patrik Tarics / 5. november 2016 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť Xia­omi tra­fila minulý týž­deň kli­nec po hla­vičke. Pred­sta­vila totižto smart­fón, ktorý ohú­ril celý tech­no­lo­gický svet a defi­ni­tívne pocho­val aj posledné pochyb­nosti o tomto výni­moč­nom výrob­covi. Ihneď po pred­sta­vení tohto futu­ris­tic­kého smart­fónu bolo jasné, že sa spo­loč­nosť dočká nových pre­daj­ných rekor­dov. Táto dom­nienka sa teraz ofi­ciálne potvr­dila, keď sa stihli všetky zásoby phab­letu Xia­omi Mi MIX vypre­dať za 10 sekúnd.

Zrejme netreba poriadne rozo­be­rať, čo stojí za úspe­chom tohto jedi­neč­ného modelu. Vyniká totižto svo­jím pre­krás­nym dizaj­nom, pré­mi­ovým spra­co­va­ním, výni­moč­nými para­met­rami a stále priaz­ni­vou pre­daj­nou cenou. Bez­rá­mi­kový disp­lej zaberá až neuve­ri­teľ­ných 91,3 % pred­nej strany zaria­de­nia a ponúka efektné 2.5D zaob­le­nie hrán, ktoré pri­dáva zaria­de­niu na ele­gan­cii. Okrem toho je tento krá­sa­vec vyro­bený s kera­mic­kých mate­riá­lov, ktoré posú­vajú luxusný dizajn a výni­močné spra­co­va­nie na novú úro­veň.

xiaomi-mi-mix-vypredany-do-10s-1

Para­metre tohto phab­letu čítajú výkonný 4-jad­rový pro­ce­sor Snapd­ra­gon 821 od ame­ric­kého Qual­commu, ktorý dopĺňajú 4 GB pamäte RAM a 128 GB inter­nej pamäte. K dis­po­zí­cii je ešte obda­re­nej­šia ver­zia, ktorá ponúka 6 GB RAM a 256 GB úlo­žiska. Xia­omi Mi MIX sa môže pochvá­liť aj kva­lit­ným zadným foto­apa­rá­tom, ktorý dosa­huje roz­lí­še­nie 16 MPx a dopo­máha mu clona f/2.0 či soft­vé­rová sta­bi­li­zá­cia obrazu. K dis­po­zí­cii je aj ske­ner odtlač­kov prs­tov, 5 MPx sel­fie kamera umiest­nená na spodku pred­nej strany, ale aj konek­tor USB Type-C. Ten pod­po­ruje rýchle nabí­ja­nie od Qual­commu a 4400 mAh baté­ria sa tak nabije behom krát­kej chvíľky.

xiaomi-mi-mix-vypredany-do-10s-2

Čereš­nič­kou na torte je sys­tém Android 6.0 Marsh­mal­low obo­ha­tený o nad­stavbu MIUI 8. Tieto všetky atri­búty zabez­pe­čili novinke extrémne rýchle pre­daje. Prvá várka, v kto­rej bolo k dis­po­zí­cii 10 000 kusov týchto výni­moč­ných zaria­dení, našla svo­jich maji­te­ľov už za 50 sekúnd, no druhé kolo pre­daja usku­toč­ňo­vané dnes trvalo ešte krat­šie. Rov­naký počet phab­le­tov Xia­omi Mi MIX sa totižto spo­loč­nosti poda­rilo vypre­dať už za neuve­ri­teľ­ných 10 sekúnd. Táto sku­toč­nosť robí spo­loč­nosti určite obrov­skú radosť a zostáva nám len dúfať, že v budúc­nosti navýši pro­duk­ciu tohto zau­jí­ma­vého kusu elek­tro­niky.

fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)