Xia­omi Mi Note­bo­ok Air s 12,5″ disp­le­jom sa začal pre­dá­vať aj na Slo­ven­sku, cenou opäť veľ­mi nepo­te­ší

Patrik Tarics / 26. októbra 2016 / Tech a inovácie

Napriek spo­ľah­li­vos­ti a rých­los­ti čín­skych e-sho­pov sa medzi nami náj­du stá­le takí, kto­rí rad­šej naku­pu­jú z tra­dič­ných slo­ven­ských strá­nok. Tie si neraz doká­žu pri­ho­diť poriad­ne tuč­nú mar­žu a Xia­omi Mi Note­bo­ok Air v 12,5″ ver­zii, kto­rý prá­ve zaví­tal na náš trh, roz­hod­ne nie je žiad­nou výnim­kou.

Medzi hlav­né pred­nos­ti toh­to dlho oča­ká­va­né­ho note­bo­oku zo staj­ne spo­loč­nos­ti Xia­omi pat­rí per­fekt­né kon­štrukč­né spra­co­va­nie a extrém­ne malé roz­me­ry. Celý lap­top, počnúc klá­ves­ni­cou, je oba­le­ný kva­lit­ným hli­ní­kom, kto­rý doko­na­le odzr­kad­ľu­je pré­mi­ovosť samot­né­ho prí­stro­ja. Jeho dizajn sa nesie v jed­no­du­chých kriv­kách s mini­ma­lis­tic­ký­mi prv­ka­mi. Po obvo­de note­bo­oku sa nachá­dza jeden konek­tor USB 3.0, jeden USB Type-C port, jeden HDMI port a tak­tiež 3,5 mm audio jack slú­žia­ci na pri­po­je­nie slú­cha­diel. Po otvo­re­ní prí­stro­ja zauj­me 12,5-palcová FullHD obra­zov­ka s naozaj ten­ký­mi rámik­mi, kto­ré mera­jú menej ako 6 mili­met­rov. Vďa­ka mini­mál­nym roz­me­rom si ten­to ultra­bo­ok zacho­vá­va priaz­ni­vú hmot­nosť 1070 gra­mov, čo z neho robí ide­ál­ne­ho spo­loč­ní­ka pri ces­to­va­ní.

xiaomi-mi-notebook-air-13-testujeme-7

Ak nazrie­me do útrob note­bo­oku Mi Air, náj­de­me tam pro­ce­sor, kto­rý je vďa­ka svo­jim men­ším roz­me­rom a stá­le solíd­ne­mu výko­nu pou­ží­va­ný v rôz­nych ultra­bo­okoch. Tým­to pro­ce­so­rom je Intel Core M3 tak­to­va­ný na frek­ven­cii 2.2 GHz. Pri gra­fic­kom výko­ne mu dopo­má­ha integ­ro­va­ná gra­fic­ká kar­ta Intel HD Grap­hics 515, kto­rá opäť výko­nom neohú­ri, avšak netre­ba zabú­dať, že táto ver­zia Xia­omi Mi Note­bo­oku je urče­ná pre­važ­ne na jed­no­du­chú kan­ce­lár­sku prá­cu. Urče­nie do kan­ce­lá­rií sa odzr­kad­li­lo aj na RAM pamä­ti, kto­rá nado­bú­da veľ­kosť 4 GB a čo sa týka vnú­tor­nej pamä­te, k dis­po­zí­cii je 128 GB SSD disk. Ten je mož­né doda­toč­ne roz­ší­riť o ďal­ší M.2 SSD disk. Pries­tor nad disp­le­jom v stre­de vypĺňa 1 MPx kamer­ka slú­žia­ca na video­ho­vo­ry a neza­bud­lo sa ani na Blu­e­to­oth 4.1 či skve­lý touch­pad, kto­rý pod­po­ru­je rôz­ne ges­tá.

xiaomi-mi-notebook-air-13-testujeme-9

Rov­na­ko oce­níš pod­svie­te­nú klá­ves­ni­cu, kto­rá ti doká­že uľah­čiť písa­nie v tme. Win­do­ws 10 sa posta­rá o pod­po­ru všet­ké­ho mož­né­ho soft­vé­ru a v spo­ji­tos­ti s úspor­ným čip­se­tom a veľ­kou 600 Wh baté­ri­ou doká­že ponúk­nuť ten­to lap­top až 11-hodi­no­vú výdrž na jed­no nabi­tie. Xia­omi Mi Note­bo­ok Air 12 do svo­jej ponu­ky zara­dil zatiaľ jedi­ný pre­daj­caK dis­po­zí­cii je jeho strie­bor­ná ver­zia, kto­rú si pre­daj­ca cení na mast­ných 849 €. Na záver nám zostá­va len dodať, že vylep­še­ná ver­zia toh­to note­bo­oku s dedi­ko­va­nou gra­fic­kou kar­tou, väč­ším inter­ným úlo­žis­kom a výkon­nej­ším pro­ce­so­rom už hod­nú chvíľ­ku pre­chá­dza naši­mi redakč­ný­mi tes­ta­mi, tak­že sa čo nevi­dieť môže­te tešiť na detail­nú recen­ziu.

fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)