Xia­omi Mi Note­book Air s 12,5″ disp­le­jom sa začal pre­dá­vať aj na Slo­ven­sku, cenou opäť veľmi nepo­teší

Patrik Tarics / 26. októbra 2016 / Tech a inovácie

Napriek spo­ľah­li­vosti a rých­losti čín­skych e-sho­pov sa medzi nami nájdu stále takí, ktorí rad­šej naku­pujú z tra­dič­ných slo­ven­ských strá­nok. Tie si neraz dokážu pri­ho­diť poriadne tučnú maržu a Xia­omi Mi Note­book Air v 12,5″ ver­zii, ktorý práve zaví­tal na náš trh, roz­hodne nie je žiad­nou výnim­kou.

Medzi hlavné pred­nosti tohto dlho oča­ká­va­ného note­bo­oku zo stajne spo­loč­nosti Xia­omi patrí per­fektné kon­štrukčné spra­co­va­nie a extrémne malé roz­mery. Celý lap­top, počnúc klá­ves­ni­cou, je oba­lený kva­lit­ným hli­ní­kom, ktorý doko­nale odzr­kad­ľuje pré­mi­ovosť samot­ného prí­stroja. Jeho dizajn sa nesie v jed­no­du­chých kriv­kách s mini­ma­lis­tic­kými prv­kami. Po obvode note­bo­oku sa nachá­dza jeden konek­tor USB 3.0, jeden USB Type-C port, jeden HDMI port a tak­tiež 3,5 mm audio jack slú­žiaci na pri­po­je­nie slú­cha­diel. Po otvo­rení prí­stroja zaujme 12,5-palcová FullHD obra­zovka s naozaj ten­kými rámikmi, ktoré merajú menej ako 6 mili­met­rov. Vďaka mini­mál­nym roz­me­rom si tento ultra­book zacho­váva priaz­nivú hmot­nosť 1070 gra­mov, čo z neho robí ide­ál­neho spo­loč­níka pri ces­to­vaní.

xiaomi-mi-notebook-air-13-testujeme-7

Ak nazrieme do útrob note­bo­oku Mi Air, náj­deme tam pro­ce­sor, ktorý je vďaka svo­jim men­ším roz­me­rom a stále solíd­nemu výkonu pou­ží­vaný v rôz­nych ultra­bo­okoch. Týmto pro­ce­so­rom je Intel Core M3 tak­to­vaný na frek­ven­cii 2.2 GHz. Pri gra­fic­kom výkone mu dopo­máha integ­ro­vaná gra­fická karta Intel HD Grap­hics 515, ktorá opäť výko­nom neohúri, avšak netreba zabú­dať, že táto ver­zia Xia­omi Mi Note­bo­oku je určená pre­važne na jed­no­du­chú kan­ce­lár­sku prácu. Urče­nie do kan­ce­lá­rií sa odzr­kad­lilo aj na RAM pamäti, ktorá nado­búda veľ­kosť 4 GB a čo sa týka vnú­tor­nej pamäte, k dis­po­zí­cii je 128 GB SSD disk. Ten je možné doda­točne roz­ší­riť o ďalší M.2 SSD disk. Pries­tor nad disp­le­jom v strede vypĺňa 1 MPx kamerka slú­žiaca na video­ho­vory a neza­budlo sa ani na Blu­e­to­oth 4.1 či skvelý touch­pad, ktorý pod­po­ruje rôzne gestá.

xiaomi-mi-notebook-air-13-testujeme-9

Rov­nako oce­níš pod­svie­tenú klá­ves­nicu, ktorá ti dokáže uľah­čiť písa­nie v tme. Win­dows 10 sa postará o pod­poru všet­kého mož­ného soft­véru a v spo­ji­tosti s úspor­ným čip­se­tom a veľ­kou 600 Wh baté­riou dokáže ponúk­nuť tento lap­top až 11-hodi­novú výdrž na jedno nabi­tie. Xia­omi Mi Note­book Air 12 do svo­jej ponuky zara­dil zatiaľ jediný pre­dajcaK dis­po­zí­cii je jeho strie­borná ver­zia, ktorú si pre­dajca cení na mast­ných 849 €. Na záver nám zostáva len dodať, že vylep­šená ver­zia tohto note­bo­oku s dedi­ko­va­nou gra­fic­kou kar­tou, väč­ším inter­ným úlo­žis­kom a výkon­nej­ším pro­ce­so­rom už hodnú chvíľku pre­chá­dza našimi redakč­nými tes­tami, takže sa čo nevi­dieť môžete tešiť na detailnú recen­ziu.

fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)