Xia­omi Mi Note­book Air s krás­nym hli­ní­ko­vým telom a 13,3″ disp­le­jom pri­chá­dza na Slo­ven­sko

Matúš Mitro / 3. november 2016 / Tech a inovácie

Každý fanú­šik tech­no­lo­gic­kých novi­niek vie, že Xia­omi nie je len značka. Je to spo­loč­nosť, ktorá sa stáva legen­dár­nou vďaka ich skve­lým a čoraz lep­ším zaria­de­niam, ktoré sú plné naj­lep­ších tech­no­ló­gií. Xia­omi sa anga­žuje najmä v seg­mente smart­fó­nov, no ani pri note­bo­okoch nene­cháva nič na náhodu. Čín­sky Apple svoj prvý note­book pred­sta­vil v domov­skej kra­jine len tento rok a teraz sa dostáva aj k nám na Slo­ven­sko.

Po skve­lom note­bo­oku Xia­omi Mi Note­book Air 12, ktorý dis­po­nuje 12,5″ obra­zov­kou, teraz pri­chá­dza na Slo­ven­sko aj jeho väčší brat, Xia­omi Mi Note­book Air 13 s veľmi žia­da­ným a kom­pakt­ným 13,3″ disp­le­jom. Disp­lej note­bo­oku ponúka jemné FullHD roz­lí­še­nie, vďaka kto­rému bude sle­do­va­nie fil­mov alebo hra­nie hier skve­lým zážit­kom. O výdrž sa stará veľká 5107 mAh baté­ria, ktorá note­bo­oku ener­giu na viac ako 9 hodín sle­do­va­nia fil­mov. Mi Note­book Air zvládne vďaka novému pro­ce­soru Intel Core i5-6200U Sky­lake aj náročnú prácu. Ten obsa­huje 2 jadrá, z kto­rých každé pra­cuje na takte 2,3 GHz a v prí­pade potreby vyš­šieho výkonu je k dis­po­zí­cii auto­ma­tické pre­tak­to­va­nie na frek­ven­ciu až 2,8 GHz, pri­čom čip­set nespot­re­buje viac ako 25 W ener­gie. Pre hra­nie kva­lit­ných hier je potrebná aj kva­litná gra­fická karta, ktorá nechýba ani tu. Vo vnútri zaria­de­nia sa nachá­dza dedi­ko­vaná gra­fická karta Nvi­dia GeForce 940 MX s 1 GB GDDR5 pamä­ťou. Ope­račná pamäť s veľ­kos­tou 8 GB typu DDR4 sa postará o hladký chod sys­tému a s pou­ži­tím 256 GB SSD dis­kom je štart sys­tému, ale aj načí­ta­nie súbo­rov, naozaj rýchly.

dsc_0012

Celý note­book je zaba­lený do krás­nej hli­ní­ko­vej kon­štruk­cie, ktorá dodáva zaria­de­niu pré­mi­ový vzhľad. Hmot­nosť zaria­de­nia sa zasta­vila na 1,28 kg. Xia­omi mys­lelo aj na dosta­točnú konek­ti­vitu a Mi Note­book Air 13 vyba­vilo oboj­stran­ným USB Type-C konek­to­rom, HDMI a nesmú chý­bať ani dva USB 3.0 porty, ktoré naprí­klad pri novom Mac­Book Pro už nenáj­deme. Samoz­rej­mos­ťou je aj 3,5 mm audio jack. O bez­drô­tové pri­po­je­nie sa postará kva­litné WiFi 802.11ac a bez­drô­tový pre­nos súbo­rov zabez­pečí aj Blu­e­to­oth 4.1. Nesmieme zabud­núť ani na prednú kameru s roz­lí­še­ním len 1 MPx, ktorá poslúži však len na prí­padné video­ho­vory. Note­book beží na naj­zná­mej­šom ope­rač­nom sys­téme Win­dows 10. Spo­loč­nosť neza­búda ani na synch­ro­ni­zá­ciu medzi ďal­šími zaria­de­niami z vlast­nej výroby, preto v note­bo­oku ponúka aj špe­ciálny soft­vér Mi Sync, ktorý bude synch­ro­ni­zo­vať údaje a dáta medzi inými Xia­omi smart­fónmi alebo tab­letmi. Slo­ven­ská cenovka his­to­ricky prvého note­book od prog­re­sív­neho Xia­omi opäť nepo­teší. Ide o štvor­ci­ferné číslo, ktoré pre­kro­čilo hra­nicu 1000 €, kon­krétne ide o cenu až 1071 €.

dsc_0046fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj článku a foto­gra­fií: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)