Xia­omi Mi Sports Blu­e­to­oth ofi­ciálne: Prvé bez­drô­tové ste­reo slú­chadlá od Xia­omi s ele­gant­ným dizaj­nom a výbor­nou cenou

Tobiáš Bakoš / 7. november 2016 / Tech a inovácie

Xia­omi pred­sta­vilo zau­jí­mavú novinku – bez­drô­tové slú­chadlá. Nejde o úplnú novinku, nakoľko gigant už bez­drô­tové slú­chadlá mal, no sú to len mono handsf­ree slú­chadlá. Ten­to­krát ide o plno­hod­notné ste­reo slú­chadlá, ktoré prav­de­po­dobne plá­nujú kon­ku­ro­vať Apple Air­Pods.

Nesú veľmi výstižný názov Xia­omi Mi Sports Blu­e­to­oth, z kto­rého jasne ply­nie, že ich hlavné urče­nie je pre špor­tov­cov, no využi­tie nájdu aj počas bež­ných dní. Ide o štan­dardné in-ear slú­chadlá a ich váha je 17,8 gra­mov. Aj keď sa môže zdať, že ide o pomerne ťažké slú­chadlá, naprí­klad Pis­ton 3 vážia 14 gra­mov. Vzhľa­dom na to, že Mi Sports v sebe nesú až 110 mAh baté­riu, teda naozaj nejde o nepríj­menú hmot­nosť. Práve 110 mAh baté­ria zabez­pečí až 7 hodín pre­hrá­va­nia hudby. Tá sa pre­náša pomo­cou Blu­e­to­oth 4.1 a vďaka nej dokážu byť slú­chadlá pri­po­jené až k dvom zaria­de­niam súčasne.

xiaomi-mi-sports-bluetooth-headset_03

Aby Xia­omi len tak neoko­pí­ro­valo kon­cept bez­drô­to­vých „štup­ľov“ Apple, pri­dalo k nim vodič, ktorý spája oba meniče a záro­veň slúži ako šnúrka. Ak by ti teda jedno slú­chadlo vypadlo, druhé ho zachytí. Xia­omi tak zní­žil riziko straty naprí­klad počas behu. Na spo­jo­va­com káb­liku sa nachá­dza aj mik­ro­fón. Kon­krétne ide o MEMS mik­ro­fón od spo­loč­nosti STMic­ro­elect­ro­nics, čo by malo byť záru­kou kva­lit­ného a čis­tého zvuku. Bohu­žiaľ, žiadne bliž­šie špe­ci­fi­ká­cie o samot­ných meni­čoch neboli zve­rej­nené.

xiaomi-sportove-bluetooth-sluchadla-oficialne-1

Slú­chadlá budú dostupné v čier­nej a bie­lej farbe. Spolu so slú­chad­lami dosta­neš aj 5 párov náh­rad­ných štup­ľov, z kto­rých dva sú určené na špor­to­va­nie, zatiaľ čo ostatné na bežné počú­va­nie hudby. Mi Sports nesú aj cer­ti­fi­ká­ciu IPX4, teda sú odolné voči šplie­cha­jú­cej vode. Ďalej znesú aj extrémne tep­loty od –20 až do 70°C. Slú­chadlá sa začnú v Číne pre­dá­vať 11. novem­bra za cenu 20 €.

xiaomi-sportove-bluetooth-sluchadla-oficialne-4fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)