Xia­omi Mi WiFi Rou­ter 3C ofi­ciál­ne: Šty­ri anté­ny a cena od 13 €

Peter Puhovich, fonyzciny.sk / 7. augusta 2016 / Tech a inovácie

Xia­omi sa sna­ží pre­sa­diť v mno­hých oblas­tiach tech­ni­ky a naprí­klad vo Wi-Fi rout­roch nie je žiad­ny nová­čik. Na trh s Wi-Fi rout­ra­mi výrob­ca vstú­pil už dáv­nej­šie a sti­hol už pred­sta­viť nie­koľ­ko mode­lov.

Jeho naj­nov­ším, ba až čerstvým poči­nom je nový Xia­omi Mi WiFi Rou­ter 3C. Pís­me­no “C” na kon­ci náz­vu nezna­me­ná nič iné ako to, že sa jed­ná o okre­sa­nú ver­ziu lep­šie­ho Mi WiFi Rou­ter 3. Už ten pri­šiel so štyr­mi anté­na­mi a ver­zia 3C sa ich našťas­tie stá­le drží. Začne­me rov­no špe­ci­fi­ká­cia­mi, medzi kto­ré sa radí pod­po­ra pro­to­ko­lu IEEE 802.11n, pás­ma 2.4 GHz a maxi­mál­na pre­no­so­vá rých­losť je 300 Mbps. Pro­ce­so­rom je čín­sky Media­Tek MT7628N, kto­ré­mu sekun­du­je 64 MB DDR2 ope­rač­ná pamäť. Úlo­žis­ko dosiah­lo kapa­ci­tu 16 MB a ešte raz teda spo­me­nie až šty­ri anté­ny, kto­ré zabez­pe­čia ove­ľa sta­bil­nej­ší prí­jem sig­ná­lu.

xiaomi mi wifi router 3c oficialne-1

Rou­ter navy­še dis­po­nu­je veľ­mi prí­ve­ti­vým, jed­no­du­chým a mini­ma­lis­tic­kým dizaj­nom. Sved­čí o tom aj jeho hrúb­ka, kto­rá je len 24 mili­met­rov. Na záver urči­te oča­ká­va­te aj níz­ku cenov­ku, no ofi­ciál­nych 99 juanov, čo je v pre­poč­te oko­lo 13 €, čakal asi málo­kto. Toto je ofi­ciál­na cena Xia­omi Mi WiFi Rout­ra 3C, za kto­rú sa začne pre­dá­vať 8. augus­ta o 10:00 v Číne. V Euró­pe sa nám za takú­to cenu rou­ter samoz­rej­me zohnať nepo­da­rí a cez inter­ne­to­vých pre­daj­cov môže­me oča­ká­vať o pár eur vyš­šiu sumu. Urči­te však bude stá­le pri­ja­teľ­ná, keď­že naprí­klad lep­ší Mi WiFi Rou­ter 3 je aktu­ál­ne dostup­ný v e-sho­pe iBuygou.com za 34 €.

xiaomi mi wifi router 3c oficialne-2FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: giz­mo­chi­na

Pridať komentár (0)