Xia­omi Mi WiFi Rou­ter 3C ofi­ciálne: Štyri antény a cena od 13 €

Peter Puhovich, fonyzciny.sk / 7. augusta 2016 / Tech a inovácie

Xia­omi sa snaží pre­sa­diť v mno­hých oblas­tiach tech­niky a naprí­klad vo Wi-Fi rout­roch nie je žiadny nová­čik. Na trh s Wi-Fi rout­rami výrobca vstú­pil už dáv­nej­šie a sti­hol už pred­sta­viť nie­koľko mode­lov.

Jeho naj­nov­ším, ba až čerstvým poči­nom je nový Xia­omi Mi WiFi Rou­ter 3C. Pís­meno “C” na konci názvu nezna­mená nič iné ako to, že sa jedná o okre­sanú ver­ziu lep­šieho Mi WiFi Rou­ter 3. Už ten pri­šiel so štyrmi anté­nami a ver­zia 3C sa ich našťas­tie stále drží. Začneme rovno špe­ci­fi­ká­ciami, medzi ktoré sa radí pod­pora pro­to­kolu IEEE 802.11n, pásma 2.4 GHz a maxi­málna pre­no­sová rých­losť je 300 Mbps. Pro­ce­so­rom je čín­sky Media­Tek MT7628N, kto­rému sekun­duje 64 MB DDR2 ope­račná pamäť. Úlo­žisko dosiahlo kapa­citu 16 MB a ešte raz teda spo­me­nie až štyri antény, ktoré zabez­pe­čia oveľa sta­bil­nejší prí­jem sig­nálu.

xiaomi mi wifi router 3c oficialne-1

Rou­ter navyše dis­po­nuje veľmi prí­ve­ti­vým, jed­no­du­chým a mini­ma­lis­tic­kým dizaj­nom. Svedčí o tom aj jeho hrúbka, ktorá je len 24 mili­met­rov. Na záver určite oča­ká­vate aj nízku cenovku, no ofi­ciál­nych 99 juanov, čo je v pre­počte okolo 13 €, čakal asi málo­kto. Toto je ofi­ciálna cena Xia­omi Mi WiFi Routra 3C, za ktorú sa začne pre­dá­vať 8. augusta o 10:00 v Číne. V Európe sa nám za takúto cenu rou­ter samoz­rejme zohnať nepo­darí a cez inter­ne­to­vých pre­daj­cov môžeme oča­ká­vať o pár eur vyš­šiu sumu. Určite však bude stále pri­ja­teľná, keďže naprí­klad lepší Mi WiFi Rou­ter 3 je aktu­álne dostupný v e-shope iBuygou.com za 34 €.

xiaomi mi wifi router 3c oficialne-2FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: giz­mo­china

Pridať komentár (0)