Xia­omi Mi5 zasia­hol ceno­vý masa­ker: Kúpiť ho môžeš za nesku­toč­ných 248 €!

Kristián Hrušovský / 7. októbra 2016 / Tech a inovácie

Čín­ske smart­fó­ny pre­šli počas posled­ných rokov obrov­ským tech­no­lo­gic­kým vývo­jom. Z lac­ných plas­to­vých kópií popu­lár­nych mode­lov sa sta­li ori­gi­nál­ne pré­mi­ové smart­fó­ny, kto­ré ťa budú repre­zen­to­vať nie­len svo­jím dizaj­nom, ale aj špič­ko­vou výba­vou. Doko­na­lým ste­les­ne­ním tých­to atri­bú­tov je aj vlaj­ko­vá loď Xia­omi Mi5, kto­rej cena ťa dosta­ne do kolien.

Xia­omi Mi5. Ten­to smart­fón pozná tak­mer kaž­dý, dokon­ca aj tí, kto­rí sa o mobil­né tech­no­ló­gie až tak nezau­jí­ma­jú. Xia­omi Mi5 je smart­fón, na kto­rý tech­no­lo­gic­ký svet čakal viac ako rok a pol. Čín­sky gigant obrov­ské oča­ká­va­nia fanú­ši­kov spl­nil na 110% a legen­dár­ny Xia­omi Mi4 dostal vo feb­ru­ári toh­to roka plno­hod­not­né­ho nástup­cu, kto­rý ošiaľ oko­lo seba nepres­tá­va robiť ani 8 mesia­cov po pred­sta­ve­ní. Xia­omi Mi5 na trh vstú­pil ako naj­vý­kon­nej­ší smart­fón s vte­daj­šou cenov­kou oko­lo 350 – 400 €. Cena od pred­sta­ve­nia však poriad­ne kles­la a stá­le aj kle­sá a v súčas­nos­ti si nadu­pa­nú Mi5-ku môžeš zakú­piť tak­mer za „bab­ku“ (no dob­re, mož­no aj za dve). Naj­nov­šia cenov­ka toh­to per­fekt­né­ho smart­fó­nu ťa poriad­ne šoku­je. Z pra­siat­ka ti sta­čí vytiah­nuť len 248 €!

xiaomi-mi5-biela-nizka-cena-2Xia­omi Mi5 pri­chá­dza s nád­her­ným, pré­mi­ovým skle­ne­ným dizaj­nom, kto­rý dotvá­ra kovo­vý rám po obvo­de kon­štruk­cie. Mi5 vás svo­jím naozaj doko­na­lým kon­štrukč­ným spra­co­va­ním ohú­ri ihneď pri prvom doty­ku. Je vidieť, že v Xia­omi počas 18 mesia­cov naozaj zama­ka­li a opäť vyda­li jeden per­fekt­ný smart­fón. Pred­ná stra­na sa pýši 5,15″ FullHD disp­le­jom so živý­mi far­ba­mi, pod kto­rým sa udo­mác­ni­lo hard­vé­ro­vé domov­ské tla­čid­lo so sní­ma­čom odtlač­kov prs­tov. Úžas­ný prvý dojem zo smart­fó­nu mier­ne kazia šir­šie čier­ne rámi­ky oko­lo disp­le­ja.

xiaomi-mi5-biela-nizka-cena-1

O vyso­ký výkon sa sta­rá štvor­jad­ro­vý Qual­comm Snapd­ra­gon 820 pro­ce­sor s úpl­ne nový­mi Kryo jad­ra­mi, kto­ré sú tak­to­va­né na 2,15 GHz. Pro­ce­so­ru sekun­du­je 3 GB RAM pamäť a tiež nový gra­fic­ký čip Adre­no 530. 32 GB vnú­tor­nú pamäť integ­ru­je rých­ly UFS 2.0 pamä­ťo­vý čip, kto­rý je nie­koľ­ko­ná­sob­ne rých­lej­ší ako kla­sic­ké eMMC 5.0 / 5.1 čipy pou­ží­va­né dote­raz. Pocí­tiš to naj­mä pri kopí­ro­va­ní objem­ných súbo­rov z a do zaria­de­nia.

xiaomi-mi5-biela-nizka-cena-4

Zadnej skle­ne­nej stra­ne domi­nu­je šošov­ka 16 MPx Sony IMX298 sní­ma­ča so 4-oso­vou optic­kou sta­bi­li­zá­ci­ou obra­zu a duál­nym LED bles­kom. Jeho “kole­ga” na pred­nej stra­ne dostal 4 MPx sní­mač s veľ­kos­ťou 2 μm pixe­lov. Xia­omi do rela­tív­ne ten­ké­ho tela Mi5 doká­za­lo napchať 3000 mAh baté­riu s tech­no­ló­gi­ou rých­le­ho nabí­ja­nia Qual­comm Quick Char­ge 3.0, kto­ré pre­bie­ha cez USB Type-C konek­tor. Xia­omi Mi5 pri­chá­dza aj s Dual­SIM (nano­SIM kar­ty), NFC či pod­po­rou 4G LTE na frek­ven­ciách 1800, 2100 a 2600 MHz. O vyso­kých kva­li­tách smart­fó­nu Xia­omi Mi5 sa môžeš pre­sved­čiť aj v našej detail­nej recen­zii, kde si smart­fón vyslú­žil 9,2 bodov z 10.

xiaomi-mi5-biela-nizka-cena

Xia­omi Mi5 za dote­raz naj­niž­šiu cenu na trhu kúpiš v e-sho­pe Geekbuying.net, čo je ove­re­ný a spo­ľah­li­vý pre­daj­ca čín­skych smart­fó­nov už nie­koľ­ko rokov. Poš­tov­né je zdar­ma, no keď­že ide o tovar dová­ža­ný z kra­jín mimo EÚ, môže (ale nemu­sí) si spra­viť zastáv­ku na jed­nej zo slo­ven­ských col­níc. Ak by sa tak sta­lo, k cene tele­fó­nu je potreb­né pri­rá­tať 20% DPH a popla­tok za vyba­ve­nie col­né­ho kona­nia, čo v tom­to prí­pa­de robí pri­bliž­ne 53 €.

xiaomi-mi5-biela-nizka-cena-5fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)