Xia­omi Mi5 zasia­hol cenový masa­ker: Kúpiť ho môžeš za nesku­toč­ných 248 €!

Kristián Hrušovský / 7. októbra 2016 / Tech a inovácie

Čín­ske smart­fóny pre­šli počas posled­ných rokov obrov­ským tech­no­lo­gic­kým vývo­jom. Z lac­ných plas­to­vých kópií popu­lár­nych mode­lov sa stali ori­gi­nálne pré­mi­ové smart­fóny, ktoré ťa budú repre­zen­to­vať nie­len svo­jím dizaj­nom, ale aj špič­ko­vou výba­vou. Doko­na­lým ste­les­ne­ním týchto atri­bú­tov je aj vlaj­ková loď Xia­omi Mi5, kto­rej cena ťa dostane do kolien.

Xia­omi Mi5. Tento smart­fón pozná tak­mer každý, dokonca aj tí, ktorí sa o mobilné tech­no­ló­gie až tak nezau­jí­majú. Xia­omi Mi5 je smart­fón, na ktorý tech­no­lo­gický svet čakal viac ako rok a pol. Čín­sky gigant obrov­ské oča­ká­va­nia fanú­ši­kov spl­nil na 110% a legen­dárny Xia­omi Mi4 dostal vo feb­ru­ári tohto roka plno­hod­not­ného nástupcu, ktorý ošiaľ okolo seba nepres­táva robiť ani 8 mesia­cov po pred­sta­vení. Xia­omi Mi5 na trh vstú­pil ako naj­vý­kon­nejší smart­fón s vte­daj­šou cenov­kou okolo 350 – 400 €. Cena od pred­sta­ve­nia však poriadne klesla a stále aj klesá a v súčas­nosti si nadu­panú Mi5-ku môžeš zakú­piť tak­mer za „babku“ (no dobre, možno aj za dve). Naj­nov­šia cenovka tohto per­fekt­ného smart­fónu ťa poriadne šokuje. Z pra­siatka ti stačí vytiah­nuť len 248 €!

xiaomi-mi5-biela-nizka-cena-2Xia­omi Mi5 pri­chá­dza s nád­her­ným, pré­mi­ovým skle­ne­ným dizaj­nom, ktorý dotvára kovový rám po obvode kon­štruk­cie. Mi5 vás svo­jím naozaj doko­na­lým kon­štrukč­ným spra­co­va­ním ohúri ihneď pri prvom dotyku. Je vidieť, že v Xia­omi počas 18 mesia­cov naozaj zama­kali a opäť vydali jeden per­fektný smart­fón. Predná strana sa pýši 5,15″ FullHD disp­le­jom so živými far­bami, pod kto­rým sa udo­mác­nilo hard­vé­rové domov­ské tla­čidlo so sní­ma­čom odtlač­kov prs­tov. Úžasný prvý dojem zo smart­fónu mierne kazia šir­šie čierne rámiky okolo disp­leja.

xiaomi-mi5-biela-nizka-cena-1

O vysoký výkon sa stará štvor­jad­rový Qual­comm Snapd­ra­gon 820 pro­ce­sor s úplne novými Kryo jad­rami, ktoré sú tak­to­vané na 2,15 GHz. Pro­ce­soru sekun­duje 3 GB RAM pamäť a tiež nový gra­fický čip Adreno 530. 32 GB vnú­tornú pamäť integ­ruje rýchly UFS 2.0 pamä­ťový čip, ktorý je nie­koľ­ko­ná­sobne rých­lejší ako kla­sické eMMC 5.0 / 5.1 čipy pou­ží­vané dote­raz. Pocí­tiš to najmä pri kopí­ro­vaní objem­ných súbo­rov z a do zaria­de­nia.

xiaomi-mi5-biela-nizka-cena-4

Zadnej skle­ne­nej strane domi­nuje šošovka 16 MPx Sony IMX298 sní­mača so 4-oso­vou optic­kou sta­bi­li­zá­ciou obrazu a duál­nym LED bles­kom. Jeho “kolega” na pred­nej strane dostal 4 MPx sní­mač s veľ­kos­ťou 2 μm pixe­lov. Xia­omi do rela­tívne ten­kého tela Mi5 doká­zalo napchať 3000 mAh baté­riu s tech­no­ló­giou rých­leho nabí­ja­nia Qual­comm Quick Charge 3.0, ktoré pre­bieha cez USB Type-C konek­tor. Xia­omi Mi5 pri­chá­dza aj s Dual­SIM (nano­SIM karty), NFC či pod­po­rou 4G LTE na frek­ven­ciách 1800, 2100 a 2600 MHz. O vyso­kých kva­li­tách smart­fónu Xia­omi Mi5 sa môžeš pre­sved­čiť aj v našej detail­nej recen­zii, kde si smart­fón vyslú­žil 9,2 bodov z 10.

xiaomi-mi5-biela-nizka-cena

Xia­omi Mi5 za dote­raz naj­niž­šiu cenu na trhu kúpiš v e-shope Geekbuying.net, čo je ove­rený a spo­ľah­livý pre­dajca čín­skych smart­fó­nov už nie­koľko rokov. Poš­tovné je zdarma, no keďže ide o tovar dová­žaný z kra­jín mimo EÚ, môže (ale nemusí) si spra­viť zastávku na jed­nej zo slo­ven­ských col­níc. Ak by sa tak stalo, k cene tele­fónu je potrebné pri­rá­tať 20% DPH a popla­tok za vyba­ve­nie col­ného kona­nia, čo v tomto prí­pade robí pri­bližne 53 €.

xiaomi-mi5-biela-nizka-cena-5fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)