Xia­omi pred­sta­vil jeden z naj­väč­ších tele­fó­nov na sve­te

Martin Bohunický / 10. mája 2016 / Tech a inovácie

Hoci výrob­co­via smart­fó­nov postup­ne zmen­šu­jú svo­je disp­le­je, Xia­omi verí, že je tu stá­le pries­tor aj pre väč­šie zaria­de­nia.

Dnes pred­sta­vil čín­sky výrob­ca Mi Max, čo je tele­fón s uhlop­rieč­kou 6,44 pal­ca. Nie je to ofi­ciál­ne naj­väč­ší mobil na sve­te, no je väč­ší, ako Nexus 6 či Nexus 6P.

Zaria­de­nie má kovo­vé telo a zakri­ve­né sklo, kto­ré chrá­ni veľ­ký 1080p disp­lej. Pod kapo­tou sa nachá­dza pro­ce­sor Snapd­ra­gon 650. Mi Max má hneď nie­koľ­ko variánt, naj­lac­nej­šia má 3GB RAM a 32GB pamäť, najd­rah­šia 4GB RAM a 128GB pamäť. Ďal­ších 128GB si vieš pri­dať pomo­cou mic­roSD kar­ty. Foťák má roz­lí­še­nie 16 mega­pi­xe­lov.

The-Mi-Max-features-a-massive-6

Svo­ju cie­ľov­ku by si mal Mi Max nájsť naj­mä medzi tými, kto­rí radi stre­a­mu­jú. 4850mAh baté­ria by mala zvlád­nuť až 14 hodín stre­a­mo­va­nia videa cez Wi-Fi.

Soft­vé­ro­vo nový kúsok pohá­ňa MIUI 8, naj­nov­šia ver­zia ope­rač­né­ho sys­té­mu Xia­omi, kto­rý je vysta­va­ný na Andro­ide. Ten bude vypus­te­ný v beta ver­zii 1.júna a pod­ľa prvých infor­má­cií by naozaj mal stáť za to. Okrem iné­ho doká­že naprí­klad ske­no­vať a ukla­dať doku­men­ty, tak isto ako rie­šiť mate­ma­tic­ké rov­ni­ce len z foto­gra­fie.

Mi Max ide do pre­da­ja 17.mája a stáť bude od 200 do 270 eur. Či bude dostup­ný aj pre európ­sky trh, to zatiaľ spo­loč­nosť neo­zná­mi­la, kto však chce, ten si spô­sob náj­de.

zdroj: thenextweb.com, zdroj foto­gra­fií: Xia­omi

Pridať komentár (0)