Xia­omi pred­sta­vil jeden z naj­väč­ších tele­fó­nov na svete

Martin Bohunický / 10. mája 2016 / Tech a inovácie

Hoci výrob­co­via smart­fó­nov postupne zmen­šujú svoje disp­leje, Xia­omi verí, že je tu stále pries­tor aj pre väč­šie zaria­de­nia.

Dnes pred­sta­vil čín­sky výrobca Mi Max, čo je tele­fón s uhlop­rieč­kou 6,44 palca. Nie je to ofi­ciálne naj­väčší mobil na svete, no je väčší, ako Nexus 6 či Nexus 6P.

Zaria­de­nie má kovové telo a zakri­vené sklo, ktoré chráni veľký 1080p disp­lej. Pod kapo­tou sa nachá­dza pro­ce­sor Snapd­ra­gon 650. Mi Max má hneď nie­koľko variánt, naj­lac­nej­šia má 3GB RAM a 32GB pamäť, najd­rah­šia 4GB RAM a 128GB pamäť. Ďal­ších 128GB si vieš pri­dať pomo­cou mic­roSD karty. Foťák má roz­lí­še­nie 16 mega­pi­xe­lov.

The-Mi-Max-features-a-massive-6

Svoju cie­ľovku by si mal Mi Max nájsť najmä medzi tými, ktorí radi stre­a­mujú. 4850mAh baté­ria by mala zvlád­nuť až 14 hodín stre­a­mo­va­nia videa cez Wi-Fi.

Soft­vé­rovo nový kúsok poháňa MIUI 8, naj­nov­šia ver­zia ope­rač­ného sys­tému Xia­omi, ktorý je vysta­vaný na Andro­ide. Ten bude vypus­tený v beta ver­zii 1.júna a podľa prvých infor­má­cií by naozaj mal stáť za to. Okrem iného dokáže naprí­klad ske­no­vať a ukla­dať doku­menty, tak isto ako rie­šiť mate­ma­tické rov­nice len z foto­gra­fie.

Mi Max ide do pre­daja 17.mája a stáť bude od 200 do 270 eur. Či bude dostupný aj pre európ­sky trh, to zatiaľ spo­loč­nosť neo­zná­mila, kto však chce, ten si spô­sob nájde.

zdroj: thenextweb.com, zdroj foto­gra­fií: Xia­omi

Pridať komentár (0)