Xia­omi pri­pra­vuje svoju prvú 3D tla­čia­reň, unikli reálne foto­gra­fie

Peter Puhovich / 15. november 2016 / Tech a inovácie

Xia­omi je okrem výrobcu per­fekt­ných smart­fó­nov aj skvelý ino­vá­tor, čo doká­zal pri nedávno pred­sta­ve­nom Xia­omi Mi MIX s tak­mer bez­rá­mi­ko­vým disp­le­jom. Čín­sky gigant však ide s dobou aj pri iných pro­duk­toch a momen­tálne pri­pra­vuje aj svoju prvú 3D tla­čia­reň.

Podľa obráz­kov vyzerá byť tla­čia­reň vyro­bená z plastu a má malú kapa­citu, čo priamo nasved­čuje níz­kej kon­co­vej cene. Prav­de­po­dobne tak bude určená hlavne pre tých, ktorí si chcú vyskú­šať 3D tlač popr­vý­krát alebo len hľa­dajú lac­nej­šie rie­še­nie v tomto seg­mente.

xiaomi-3d-printer-4

Žiaľ, zatiaľ o nej nemáme žiadne bliž­šie infor­má­cie a k dis­po­zí­cii je len nie­koľko reál­nych foto­gra­fií. V kaž­dom prí­pade, je dobré vedieť, že Xia­omi sa pus­tilo aj do 3D tla­čiarní a možno už čoskoro pred­staví svoj prvý počin, ktorý by mohol, samoz­rejme, zau­jať okrem níz­kej ceny aj špič­ko­vou výba­vou.

fony_banner

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)