Xia­omi Red­mi Note 3 Pro s 32 GB pamä­ťou a Snapd­ra­go­nom 650 za his­to­ric­ky naj­niž­ších 160 €!

fonyzciny.sk / 14. júla 2016 / Tech a inovácie

Hľa­dá­te výkon­ný smart­fón, kto­rý by spl­nil všet­ky vaše požia­dav­ky, no pri­tom by vás nezru­ino­val? Prav­de­po­dob­ne teraz ste ho našli. Nepot­re­bu­je­te ani 160 €, aby ste si nestar­nú­ci Xia­omi Red­mi Note 3 Pro moh­li zakú­piť v tej naj­vý­hod­nej­šej ponu­ke dote­raz!

Xia­omi Red­mi Note 3 Pro bol na trh uve­de­ný ako smart­fón stred­nej trie­dy s veľ­mi dostup­nou cenou, no svo­jím výko­nom ata­ku­je hra­ni­ce high-end smart­fó­nov. Prá­ve bez­kon­ku­renč­ný pomer ceny a výko­nu ho pre­slá­vil po celom tech­no­lo­gic­kom sve­te. Ten­to kus výbor­né­ho „žele­za“ z Číny si teraz vďa­ka exklu­zív­ne­mu kupó­nu od Gearbest.com pre našich čita­te­ľov môže­te zaob­sta­rať za cenu, kto­rá priam vyrá­ža dych. Hovo­rí­me o cenov­ke per­fekt­ných 159,98 €! Kupón Note­3P­ro­Fo­nyz­ci­ny je mož­né uplat­niť len v prí­pa­de zla­tej ver­zie smart­fó­nu.

xiaomi-redmi-note-3-pro-zlava

Výrob­ca do krás­ne­ho kovo­vé­ho tela Red­mi Note 3 Pro integ­ro­val výkon­ný pro­ce­sor Qual­comm Snapd­ra­gon 650, kto­ré­ho archi­tek­tú­ru tvo­rí 6 jadier s tak­tom 1,8 GHz. Spo­lu s pro­ce­so­rom pri­chá­dza aj nov­ší a výkon­nej­ší gra­fic­ký čip Adre­no 510. Za aktu­ál­nu agre­sív­nu cenov­ku na úrov­ni 160-tich eur kúpi­te výkon­nej­šiu ver­ziu s 3 GB RAM a 32 GB pamä­ťou. Naše tes­ty hru­bé­ho výko­nu Red­mi Note 3 Pro v zná­mom Antu­tu bench­mar­ku uka­zu­jú per­fekt­né skó­re – viac ako 76 000 bodov!

xiaomi-redmi-note-3-pro-zlava-2

Xia­omi Red­mi Note 3 Pro uspo­ko­jí aj nároč­nej­ších mobil­ných foto­gra­fov, keď­že na jeho zadnej stra­ne sa udo­mác­nil 16 MPx foto­apa­rát s clo­nou f/2.0, rých­lym fázo­vým zaos­tro­va­ním či natá­ča­ním slow-moti­on videa pri 120 fps. Pred­ný foto­apa­rát pri­chá­dza s roz­lí­še­ním 5 MPx. Red­mi Note 3 Pro dis­po­nu­je aj 4G+ konek­ti­vi­tou, no opäť bez plnej pod­po­ry LTE sie­tí na našom úze­mí. Hard­vér tej­to beš­tie stred­nej trie­dy ukon­ču­je 5,5″ FullHD IPS disp­lej, veľ­ká 4000 mAh baté­ria, Dual­SIM, rých­ly sní­mač odtlač­kov prs­tov či slot pre Mic­roSD kar­ty kom­bi­no­va­ný so slo­tom pre SIM kar­ty. O tom, že Xia­omi Red­mi Note 3 Pro je v súčas­nos­ti prav­de­po­dob­ne naj­lep­šou kúpou, sved­čí aj naša detail­ná recen­zia, kde ten­to per­fekt­ný „Číňan“ zís­kal hod­no­te­nie až 87%.

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: Giz­mo­chi­na

Pridať komentár (0)