Xia­omi Redmi Note 3 Pro s 32 GB pamä­ťou a Snapd­ra­go­nom 650 za his­to­ricky naj­niž­ších 160 €!

fonyzciny.sk / 14. júla 2016 / Tech a inovácie

Hľa­dáte výkonný smart­fón, ktorý by spl­nil všetky vaše požia­davky, no pri­tom by vás nezru­ino­val? Prav­de­po­dobne teraz ste ho našli. Nepot­re­bu­jete ani 160 €, aby ste si nestar­núci Xia­omi Redmi Note 3 Pro mohli zakú­piť v tej naj­vý­hod­nej­šej ponuke dote­raz!

Xia­omi Redmi Note 3 Pro bol na trh uve­dený ako smart­fón stred­nej triedy s veľmi dostup­nou cenou, no svo­jím výko­nom ata­kuje hra­nice high-end smart­fó­nov. Práve bez­kon­ku­renčný pomer ceny a výkonu ho pre­slá­vil po celom tech­no­lo­gic­kom svete. Tento kus výbor­ného „železa“ z Číny si teraz vďaka exklu­zív­nemu kupónu od Gearbest.com pre našich čita­te­ľov môžete zaob­sta­rať za cenu, ktorá priam vyráža dych. Hovo­ríme o cenovke per­fekt­ných 159,98 €! Kupón Note­3P­ro­Fo­nyz­ciny je možné uplat­niť len v prí­pade zla­tej ver­zie smart­fónu.

xiaomi-redmi-note-3-pro-zlava

Výrobca do krás­neho kovo­vého tela Redmi Note 3 Pro integ­ro­val výkonný pro­ce­sor Qual­comm Snapd­ra­gon 650, kto­rého archi­tek­túru tvorí 6 jadier s tak­tom 1,8 GHz. Spolu s pro­ce­so­rom pri­chá­dza aj novší a výkon­nejší gra­fický čip Adreno 510. Za aktu­álnu agre­sívnu cenovku na úrovni 160-tich eur kúpite výkon­nej­šiu ver­ziu s 3 GB RAM a 32 GB pamä­ťou. Naše testy hru­bého výkonu Redmi Note 3 Pro v zná­mom Antutu bench­marku uka­zujú per­fektné skóre – viac ako 76 000 bodov!

xiaomi-redmi-note-3-pro-zlava-2

Xia­omi Redmi Note 3 Pro uspo­kojí aj nároč­nej­ších mobil­ných foto­gra­fov, keďže na jeho zadnej strane sa udo­mác­nil 16 MPx foto­apa­rát s clo­nou f/2.0, rých­lym fázo­vým zaos­tro­va­ním či natá­ča­ním slow-motion videa pri 120 fps. Predný foto­apa­rát pri­chá­dza s roz­lí­še­ním 5 MPx. Redmi Note 3 Pro dis­po­nuje aj 4G+ konek­ti­vi­tou, no opäť bez plnej pod­pory LTE sietí na našom území. Hard­vér tejto beš­tie stred­nej triedy ukon­čuje 5,5″ FullHD IPS disp­lej, veľká 4000 mAh baté­ria, Dual­SIM, rýchly sní­mač odtlač­kov prs­tov či slot pre Mic­roSD karty kom­bi­no­vaný so slo­tom pre SIM karty. O tom, že Xia­omi Redmi Note 3 Pro je v súčas­nosti prav­de­po­dobne naj­lep­šou kúpou, svedčí aj naša detailná recen­zia, kde tento per­fektný „Číňan“ zís­kal hod­no­te­nie až 87%.

FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: Giz­mo­china

Pridať komentár (0)