Xia­omi Roid­mi 2S je nabí­jač­ka do auta, bez­drô­to­vý FM trans­mit­ter či handsf­ree v jed­nom. Sto­jí len 15 €!

Dávid Igaz / 31. októbra 2016 / Tech a inovácie

Gad­ge­ty od Xia­omi sú neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou tech­no­lo­gic­ké­ho sve­ta. Čín­sky gigant doká­že vždy nie­čím novým prek­va­piť a nes­kla­mal ani pri gad­ge­te Roid­mi 2S. Ide o nabí­jač­ku do auta, kto­rá však skrý­va ove­ľa viac fun­kcií ako by sa moh­lo navo­nok zdať. 

Xia­omi Roid­mi 2S je teda nabí­jač­kou do auta, kto­rá sa pri­pá­ja do 12V / 24V zásuv­ky. Kom­bi­ná­cia mat­nej čier­nej a imi­tá­cie chró­mu vyús­ti­li do moder­né­ho dizaj­nu, kto­rý sa hodí do aké­ho­koľ­vek z moder­ných, no aj zo star­ších áut. Nabí­ja­nie cez 2 USB výstu­py je pod­po­ro­va­né pri maxi­mál­nych hod­no­tách 5V / 2,4A. Prvým vylep­še­ním opro­ti kla­sic­kým nabí­jač­kám je prí­tom­nosť naj­nov­šie­ho Blu­e­to­oth 4.2, kto­ré slú­ži na pri­po­je­nie smart­fó­nu pre násled­né Handsf­ree tele­fo­no­va­nie. Slú­ži však aj za úče­lom sprá­vy nabí­jač­ky cez prí­sluš­nú apli­ká­ciu pre Andro­id ale­bo iOS.

xiaomi-roidmi-2s-zlava-4

Ohrom­nou výho­dou je však vlast­nosť FM trans­mit­te­ra, teda zaria­de­nie sa pri­po­jí na frek­ven­ciu auto­rá­dia vo vozid­le. V tele nabí­jač­ky je integ­ro­va­ných množ­stvo bez­peč­nost­ných pois­tiek, kto­ré ochrá­nia nabí­ja­né zaria­de­nie spo­lu so samot­ným autom. Pri tele­fo­no­va­ní sa sna­ží Roid­mi 2S o obme­dze­nie ruši­vých zvu­kov v poza­dí pre kryš­tá­lov čis­tý zvuk.

xiaomi-roidmi-2s-zlava

Naj­lep­šou vlast­nos­ťou je nepo­chyb­ne cenov­ka toh­to úžas­né­ho gad­ge­tu. Xia­omi Roid­mi 2S sto­jí momen­tál­ne len fan­tas­tic­kých 15 €, a to v prí­pa­de, že využi­ješ exklu­zív­ny kúpon REY­ES­RO­ID­MI­2S. Pred kúpou si záro­veň skon­tro­luj aj kom­pa­ti­bi­li­tu váš­ho auta pod­ľa obráz­ku niž­šie.

ashampoo_snap_2016-10-30_12h30m02s_002_ashampoo_snap_2016-10-30_12h38m20s_003_

Pridať komentár (0)