Xia­omi Roidmi 2S je nabí­jačka do auta, bez­drô­tový FM trans­mit­ter či handsf­ree v jed­nom. Stojí len 15 €!

Dávid Igaz / 31. októbra 2016 / Tech a inovácie

Gad­gety od Xia­omi sú neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou tech­no­lo­gic­kého sveta. Čín­sky gigant dokáže vždy nie­čím novým prek­va­piť a nes­kla­mal ani pri gad­gete Roidmi 2S. Ide o nabí­jačku do auta, ktorá však skrýva oveľa viac fun­kcií ako by sa mohlo navo­nok zdať. 

Xia­omi Roidmi 2S je teda nabí­jač­kou do auta, ktorá sa pri­pája do 12V / 24V zásuvky. Kom­bi­ná­cia mat­nej čier­nej a imi­tá­cie chrómu vyús­tili do moder­ného dizajnu, ktorý sa hodí do aké­ho­koľ­vek z moder­ných, no aj zo star­ších áut. Nabí­ja­nie cez 2 USB výstupy je pod­po­ro­vané pri maxi­mál­nych hod­no­tách 5V / 2,4A. Prvým vylep­še­ním oproti kla­sic­kým nabí­jač­kám je prí­tom­nosť naj­nov­šieho Blu­e­to­oth 4.2, ktoré slúži na pri­po­je­nie smart­fónu pre následné Handsf­ree tele­fo­no­va­nie. Slúži však aj za úče­lom správy nabí­jačky cez prí­slušnú apli­ká­ciu pre Android alebo iOS.

xiaomi-roidmi-2s-zlava-4

Ohrom­nou výho­dou je však vlast­nosť FM trans­mit­tera, teda zaria­de­nie sa pri­pojí na frek­ven­ciu auto­rá­dia vo vozidle. V tele nabí­jačky je integ­ro­va­ných množ­stvo bez­peč­nost­ných pois­tiek, ktoré ochrá­nia nabí­jané zaria­de­nie spolu so samot­ným autom. Pri tele­fo­no­vaní sa snaží Roidmi 2S o obme­dze­nie ruši­vých zvu­kov v pozadí pre kryš­tá­lov čistý zvuk.

xiaomi-roidmi-2s-zlava

Naj­lep­šou vlast­nos­ťou je nepo­chybne cenovka tohto úžas­ného gad­getu. Xia­omi Roidmi 2S stojí momen­tálne len fan­tas­tic­kých 15 €, a to v prí­pade, že využi­ješ exklu­zívny kúpon REY­ES­RO­ID­MI2S. Pred kúpou si záro­veň skon­tro­luj aj kom­pa­ti­bi­litu vášho auta podľa obrázku niž­šie.

ashampoo_snap_2016-10-30_12h30m02s_002_ashampoo_snap_2016-10-30_12h38m20s_003_

Pridať komentár (0)