Xia­omi vstu­puje do sveta vir­tu­ál­nej rea­lity. Uvá­dza vlastné Mi VR Play oku­liare a apli­ká­ciu

Kristián Hrušovský, fonyzciny.sk / 5. augusta 2016 / Tech a inovácie

Xia­omi svoj vstup do sveta vir­tu­álne rea­lity ozná­milo už pár dní dozadu, pri­čom asi každý tušil, že pri­ne­sie vlastné VR oku­liare. Toto tuše­nie bolo správne, keďže Xia­omi dnes uviedlo „Play“ ver­ziu svojho vlast­ného VR hea­destu.

Xia­omi VR oku­liare v lac­nej „Play“ ver­zii sú v pod­state redi­zaj­nový Card­box od Google. Lacná ver­zia Xia­omi VR oku­lia­rov, ktoré výrobca nazval „hrač­kou“, využíva jed­no­du­ché prin­cípy vir­tu­ál­nej rea­lity a pri­chá­dza tak so šošov­kami vytvá­ra­jú­cimi efekt vir­tu­ál­nej rea­lity. Toto však nie je finálny pro­dukt a Xia­omi sa na pred­sta­ve­nie plno­hod­not­ných VR oku­lia­rov ešte len pri­pra­vuje.

xiaomi-mi-vr-play-5

Aktu­álne Xia­omi Mi VR oku­liare sú oproti kar­tó­no­vým Google Card­box vyro­bené z hod­not­nej­ších a odol­nej­ších mate­riá­lov, obsa­hujú dvo­j­itý zips a pev­nej­šie uchy­te­nie smart­fónu. Xia­omi Mi VR Play oku­liare sú vhodné pre smart­fóny s veľ­kos­ťami disp­le­jov od 4,7″ do 5,7″, takže vir­tu­álnu rea­litu si naprí­klad na Xia­omi Mi Max neuži­jete. Spolu s oku­liarmi pri­chá­dza aj vlastný soft­vér posky­tu­júci pano­ra­ma­tické videá, 3D filmy, hry a iné apli­ká­cie.

xiaomi-mi-vr-play-3

Cel­kové roz­mery VR oku­lia­rov od Xia­omi sú 201 x 107 x 91 mm a ich váha len 208,7 gra­mov. K dis­po­zí­cii budú vo via­ce­rých pre­ve­de­niach s cenou 49 juanov, čo je v pre­počte pri­bližne 7 €. Zatiaľ nie je známe, kedy sa oku­liare dostanú na trh, no momen­tálne pre­bieha verejný beta test Xia­omi Mi VR Play oku­lia­rov.

xiaomi-mi-vr-play-1FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: xia­omi

Pridať komentár (0)