Xia­omi vstu­pu­je do sve­ta vir­tu­ál­nej rea­li­ty. Uvá­dza vlast­né Mi VR Play oku­lia­re a apli­ká­ciu

Kristián Hrušovský, fonyzciny.sk / 5. augusta 2016 / Tech a inovácie

Xia­omi svoj vstup do sve­ta vir­tu­ál­ne rea­li­ty ozná­mi­lo už pár dní doza­du, pri­čom asi kaž­dý tušil, že pri­ne­sie vlast­né VR oku­lia­re. Toto tuše­nie bolo správ­ne, keď­že Xia­omi dnes uvied­lo „Play“ ver­ziu svoj­ho vlast­né­ho VR hea­des­tu.

Xia­omi VR oku­lia­re v lac­nej „Play“ ver­zii sú v pod­sta­te redi­zaj­no­vý Card­box od Goog­le. Lac­ná ver­zia Xia­omi VR oku­lia­rov, kto­ré výrob­ca nazval „hrač­kou“, využí­va jed­no­du­ché prin­cí­py vir­tu­ál­nej rea­li­ty a pri­chá­dza tak so šošov­ka­mi vytvá­ra­jú­ci­mi efekt vir­tu­ál­nej rea­li­ty. Toto však nie je finál­ny pro­dukt a Xia­omi sa na pred­sta­ve­nie plno­hod­not­ných VR oku­lia­rov ešte len pri­pra­vu­je.

xiaomi-mi-vr-play-5

Aktu­ál­ne Xia­omi Mi VR oku­lia­re sú opro­ti kar­tó­no­vým Goog­le Card­box vyro­be­né z hod­not­nej­ších a odol­nej­ších mate­riá­lov, obsa­hu­jú dvo­j­itý zips a pev­nej­šie uchy­te­nie smart­fó­nu. Xia­omi Mi VR Play oku­lia­re sú vhod­né pre smart­fó­ny s veľ­kos­ťa­mi disp­le­jov od 4,7″ do 5,7″, tak­že vir­tu­ál­nu rea­li­tu si naprí­klad na Xia­omi Mi Max neuži­je­te. Spo­lu s oku­liar­mi pri­chá­dza aj vlast­ný soft­vér posky­tu­jú­ci pano­ra­ma­tic­ké videá, 3D fil­my, hry a iné apli­ká­cie.

xiaomi-mi-vr-play-3

Cel­ko­vé roz­me­ry VR oku­lia­rov od Xia­omi sú 201 x 107 x 91 mm a ich váha len 208,7 gra­mov. K dis­po­zí­cii budú vo via­ce­rých pre­ve­de­niach s cenou 49 juanov, čo je v pre­poč­te pri­bliž­ne 7 €. Zatiaľ nie je zná­me, kedy sa oku­lia­re dosta­nú na trh, no momen­tál­ne pre­bie­ha verej­ný beta test Xia­omi Mi VR Play oku­lia­rov.

xiaomi-mi-vr-play-1FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: xia­omi

Pridať komentár (0)