Xia­omi Wows­tick 1fs je ďalší cool gad­get od Xia­omi, ktorý budeš chcieť!

Kristián Hrušovský, fonyzciny.sk / 12. augusta 2016 / Tech a inovácie

Vznik spo­loč­nosti Xia­omi bol pod­mie­nený pred­sta­ve­ním vlast­nej nad­stavby ope­rač­ného sys­tému Android, ktorá v súčas­nosti patrí medzi naj­lep­šie na svete. Odvtedy však uply­nulo viac ako 6 rokov, za ktoré sa Xia­omi stalo čín­skym tech­no­lo­gic­kým gigan­tom vyrá­ba­júc všetko od smart­fó­nov, cez powe­banky až po oby­čajné perá.

Port­fó­lio spo­loč­nosti Xia­omi sa hemží rôz­no­ro­dými pro­duk­tami, medzi kto­rými náj­deme aj per­fektné kusy prí­slu­šen­stva, či už k vášmu smart­fónu alebo do bež­ného života. Naj­novší gad­get, ktorý „čín­sky Apple“ pred­sta­vil, sa per­fektne hodí pre kaž­dého „váš­ni­vého opra­vára“. Xia­omi Wows­tick 1fs je totižto šikovný elek­trický skrut­ko­vač pred­sta­vený pod znač­kou inte­li­gent­ných pro­duk­tov do domác­nosti, Mijia. V súčas­nosti je na Wows­tick spus­tená cro­wd­fun­din­gová akcia, v kto­rej sa spo­loč­nosti poda­rilo vyzbie­rať už tak­mer 2,5-krát viac, ako pôvodne poža­do­vala.

xiaomi-wowstick-ele-skrutkovac-10

Kon­štruk­cia Xia­omi Wows­tick 1fs je vyro­bená z hod­not­ného elo­xo­va­ného hli­níka v strie­bor­nom fareb­nom pre­ve­dení. Pri hrote sa dokonca nachá­dza LED svetlo, ktoré poslúži na lep­šiu vidi­teľ­nosť skru­tiek v tma­vých dier­kach. Spolu so skrut­ko­va­čom pri­chá­dza aj 18 vyme­ni­teľ­ných nástav­cov rôz­neho typu, ktoré sú vyro­bené zo zlia­tiny ocele S2.

xiaomi-wowstick-ele-skrutkovac-6

Vrch skrut­ko­vača Xia­omi Wows­tick 1fs je odní­ma­teľný kvôli prí­stupu k dvom vybe­ra­teľ­ným baté­riám typu AAAx2. Ich výdrž výrobca udáva na 8 hodín nepretr­ži­tej práce alebo 180 dní v poho­to­vost­nom režime. Baté­rie okrem LEDky napá­jajú aj motor­ček s rých­los­ťou 100 otá­čok za minútu. Skrut­ko­vač príde v ori­gi­nál­nej bie­lej kra­bičke s mož­nos­ťou vlo­že­nia nie­koľ­kých nástav­cov. Cel­ková hmot­nosť Xia­omi Wows­tick 1fs spolu s bale­ním je 234 gra­mov.

xiaomi-wowstick-ele-skrutkovac-1

Cro­wd­fun­ding na tento naozaj cool gad­get od Xia­omi by mal skon­čiť v sep­tem­bri, pri­čom sa oča­káva, že 22. sep­tem­bra začne spo­loč­nosť s rozo­sie­la­ním prvých kusov. Ofi­ciálna cena bola sta­no­vená na 199 čín­skych juanov, čo je na naše v pre­počte nece­lých 27 €. Pre nás bude cena opäť o niečo vyš­šia.
xiaomi-wowstick-ele-skrutkovac-2

xiaomi-wowstick-ele-skrutkovac-7FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: xia­omi

Pridať komentár (0)