Xia­omi Wows­tick 1fs je ďal­ší cool gad­get od Xia­omi, kto­rý budeš chcieť!

Kristián Hrušovský, fonyzciny.sk / 12. augusta 2016 / Tech a inovácie

Vznik spo­loč­nos­ti Xia­omi bol pod­mie­ne­ný pred­sta­ve­ním vlast­nej nad­stav­by ope­rač­né­ho sys­té­mu Andro­id, kto­rá v súčas­nos­ti pat­rí medzi naj­lep­šie na sve­te. Odvte­dy však uply­nu­lo viac ako 6 rokov, za kto­ré sa Xia­omi sta­lo čín­skym tech­no­lo­gic­kým gigan­tom vyrá­ba­júc všet­ko od smart­fó­nov, cez powe­ban­ky až po oby­čaj­né perá.

Port­fó­lio spo­loč­nos­ti Xia­omi sa hem­ží rôz­no­ro­dý­mi pro­duk­ta­mi, medzi kto­rý­mi náj­de­me aj per­fekt­né kusy prí­slu­šen­stva, či už k váš­mu smart­fó­nu ale­bo do bež­né­ho živo­ta. Naj­nov­ší gad­get, kto­rý „čín­sky App­le“ pred­sta­vil, sa per­fekt­ne hodí pre kaž­dé­ho „váš­ni­vé­ho opra­vá­ra“. Xia­omi Wows­tick 1fs je totiž­to šikov­ný elek­tric­ký skrut­ko­vač pred­sta­ve­ný pod znač­kou inte­li­gent­ných pro­duk­tov do domác­nos­ti, Mijia. V súčas­nos­ti je na Wows­tick spus­te­ná cro­wd­fun­din­go­vá akcia, v kto­rej sa spo­loč­nos­ti poda­ri­lo vyzbie­rať už tak­mer 2,5-krát viac, ako pôvod­ne poža­do­va­la.

xiaomi-wowstick-ele-skrutkovac-10

Kon­štruk­cia Xia­omi Wows­tick 1fs je vyro­be­ná z hod­not­né­ho elo­xo­va­né­ho hli­ní­ka v strie­bor­nom fareb­nom pre­ve­de­ní. Pri hro­te sa dokon­ca nachá­dza LED svet­lo, kto­ré poslú­ži na lep­šiu vidi­teľ­nosť skru­tiek v tma­vých dier­kach. Spo­lu so skrut­ko­va­čom pri­chá­dza aj 18 vyme­ni­teľ­ných nástav­cov rôz­ne­ho typu, kto­ré sú vyro­be­né zo zlia­ti­ny oce­le S2.

xiaomi-wowstick-ele-skrutkovac-6

Vrch skrut­ko­va­ča Xia­omi Wows­tick 1fs je odní­ma­teľ­ný kvô­li prí­stu­pu k dvom vybe­ra­teľ­ným baté­riám typu AAA­x2. Ich výdrž výrob­ca udá­va na 8 hodín nepretr­ži­tej prá­ce ale­bo 180 dní v poho­to­vost­nom reži­me. Baté­rie okrem LED­ky napá­ja­jú aj motor­ček s rých­los­ťou 100 otá­čok za minú­tu. Skrut­ko­vač prí­de v ori­gi­nál­nej bie­lej kra­bič­ke s mož­nos­ťou vlo­že­nia nie­koľ­kých nástav­cov. Cel­ko­vá hmot­nosť Xia­omi Wows­tick 1fs spo­lu s bale­ním je 234 gra­mov.

xiaomi-wowstick-ele-skrutkovac-1

Cro­wd­fun­ding na ten­to naozaj cool gad­get od Xia­omi by mal skon­čiť v sep­tem­bri, pri­čom sa oča­ká­va, že 22. sep­tem­bra začne spo­loč­nosť s rozo­sie­la­ním prvých kusov. Ofi­ciál­na cena bola sta­no­ve­ná na 199 čín­skych juanov, čo je na naše v pre­poč­te nece­lých 27 €. Pre nás bude cena opäť o nie­čo vyš­šia.
xiaomi-wowstick-ele-skrutkovac-2

xiaomi-wowstick-ele-skrutkovac-7FONY Z CINY

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: xia­omi

Pridať komentár (0)