Y Soft sa stal hlav­ným par­tne­rom star­tup akce­le­rá­tora JIC STAR­CUBE

Lukáš Gašparík jr. / 1. jún 2015 / Tools a produktivita

Naj­starší český star­tup akce­le­rá­tor JIC STAR­CUBE ozná­mil svojho hlav­ného par­tnera pre rok 2015. Je ním brnen­ská spo­loč­nosť Y Soft, glo­bálny líder v tla­čo­vých rie­še­niach a tech­no­ló­giách 3D tlače. Y Soft poskytne star­tu­pom kon­zul­tá­cie svo­jich exper­tov, vrá­tane šéfa spo­loč­nosti Vác­lava Muchna. Takisto im ponúkne aj pod­poru pri pro­to­ty­po­vaní a know-how v oblasti glo­bál­nej expan­zie a manaž­mentu.

Y Soft je pevne zvia­zaný so star­tu­po­vou komu­ni­tou a sám seba s 270 zamest­nan­cami po celom svete pova­žuje za glo­bálne star­tup. V JIC sme sami začí­nali a okrem toho máme v sku­pine fond Y Soft Ven­tu­res zame­riava na star­tupy kom­bi­nu­júce hard­vér a soft­vér. Par­tner­stvo sa STAR­CUBE je tak úplne logic­kým dôsled­kom,” uvie­dol zakla­da­teľ a šéf spo­loč­nosti Y Soft Cor­po­ra­tion Vác­lav Muchna.

Tímom pri­ja­tým do akce­le­rá­tora odo­vzdá Muchna svoje skú­se­nosti v dvoch works­ho­poch zame­ra­ných na stra­te­gický manaž­ment a ria­de­nie roz­voja firmy zo star­tupu na kor­po­rá­ciu. Účast­níci JIC STAR­CUBE sa stretnú aj s pre­vádz­ko­vým ria­di­te­ľom Mar­ce­lom Fejt­kem a tech­nic­kým ria­di­te­ľom Ondre­jom kra­jíčku. Rad biz­nis tém v rámci prog­ramu pred­staví aj mana­žér a par­tner fondu Y Soft Ven­tu­res Miloš Sochor. Fond už v minu­losti inves­to­val do nie­koľ­kých firiem, ktoré začí­nali na JIC, naprí­klad do Star­tup Orga­nize Tube alebo do spo­loč­nosti Com­pri­mato.

O tom, ktorí nová­či­ko­via budú môcť využiť pod­poru zo strany Y Soft, sa roz­hodne až po uzat­vo­rení pri­hla­so­va­nia do STAR­CUBE. To tento rok pre­behne od 1. júna do 31. júla 2015. Počas augusta potom zástup­co­via JIC a par­tne­rov akce­le­rá­tora vyberú maxi­málne desať tímov, ktoré pre­stížny troj­me­sačný prog­ram absol­vujú. Záve­rečná súťaž JIC STAR­CUBE show, kde porota vybe­rie prvé tri star­tupy, sa usku­toční 3. decem­bra 2015. Viac infor­má­cií náj­dete na www.jic.cz/starcube.

Pridať komentár (0)