Yahoo plá­nuje využí­vať bio­met­rické údaje z odtlač­kov častí ľud­ského tela

Karol Stračár / 3. mája 2015 / Tech a inovácie

Ľudia si v súčas­nosti obľú­bili odo­my­kať svoj smart­fón pomo­cou odtlačku prsta. Je to jed­no­du­ché, rýchle a spo­ľah­livé. Napriek množ­stvu bio­met­ric­kých úda­jov, ktoré posky­tuje ľud­ské telo zostá­val, do dneš­ných dní odtla­čok prsta tým jedi­ným pou­ží­va­ným. Toto by sa malo čoskoro zme­niť.

Spo­loč­nosť Yahoo ozná­mila na Com­pu­ter-Human Inte­rac­tion Con­fe­rence v juho­kó­rej­skom Soule, že jeho pou­ží­va­te­lia budú môcť v dohľad­nej dobe využí­vať roz­ličné časti svojho tela ako prí­stu­pový iden­ti­fi­kačný údaj, pri­čom nebudú na to potre­bo­vať žiadny špe­ciálny har­dware okrem kapa­cit­nej doty­ko­vej obra­zovky svojho smar­fónu. Je v pod­state len na samot­nom uží­va­te­ľovi, čo si vybe­rie – uši, dlaň, prsty, a tak ďalej. Stačí sa len dot­knúť obra­zovky. Sen­zory doty­ko­vej obra­zovky následne naske­nujú prí­slušnú časť tela, ktorá je u kaž­dého člo­veka jedi­nečná. 

Tento pro­jekt, ktorý Yahoo nazýva Bodyp­rint pri­náša mož­nosť spo­ľah­li­vej bio­met­ric­kej iden­ti­fi­ká­cie širo­kému okruhu zaria­dení, nakoľko všetky dnešné doty­kové obra­zovky pou­ží­vajú kapa­citnú tech­no­ló­giu. Preto je možné sa vyhnúť dra­hým sen­zo­rom odtlač­kov prs­tov a postačí lac­nejší smart­fón.

Štú­dia vedená Chris­tia­nom Hol­zom, výskum­ní­kom v Human-Com­pu­ter Inte­rac­tion at Yahoo Labs pre­uká­zala až 99,52 per­centnú pres­nosť výsled­kov tejto tech­no­ló­gie. V tomto ohľade si treba uve­do­miť, že táto úspeš­nosť bola dosia­hnutá napriek menej cit­li­vým sen­zo­rom, čo však bolo vynah­ra­dené väč­šou ske­no­va­nou plo­chou.

V porov­naní s PINom nový sys­tém umož­ňuje rých­lejší a pohodl­nejší prí­stup pre uží­va­teľa. Ako hovorí Chris­tian Holz, „Odo­mknu­tie smar­fónu robíme asi 150 krát za deň, preto chceme, aby bolo pohodlné a záro­veň bez­pečné. V tom sa skrýva úspech ske­ne­rov odtlač­kov prs­tov.“

Ako sa uvá­dza v samot­nej štú­dii: “Bodyp­rint pri­náša bio­met­rickú iden­ti­fi­ká­ciu pre mobilné zaria­de­nia pou­ží­va­júc kapa­citnú doty­kovú obra­zovku ako sen­zor s níz­kym roz­lí­še­ním ale s dosta­točne veľ­kou plo­chou, ktorá dokáže spo­ľah­livo iden­ti­fi­ko­vať pou­ží­va­te­ľov na základe ich uší, pästí a dlaní pro­stred­níc­tvom ich pri­tla­če­nia k doty­ko­vej obra­zovke. Na pri­ja­tie pri­chá­dza­jú­ceho hovoru pou­ží­va­teľ pri­loží tele­fón k svojmu uchu. Bodyp­rint následne získa údaje z kapa­cit­ného obrazu na iden­ti­fi­ká­ciu pou­ží­va­teľa.“ A všetko trvá menej ako jednu sekundu.

Výho­dou Bodyp­rintu je aj mož­nosť ulo­že­nia úda­jov od via­ce­rých pou­ží­va­te­ľov jed­ného zaria­de­nia. Toto má za násle­dok zvý­še­nie bez­peč­nosti, nakoľko je možné nasta­viť, že ove­re­nie totož­nosti viac ako jed­ného pou­ží­va­teľa bude potrebné na odo­mknu­tie zaria­de­nia, prí­padne jed­not­li­vého doku­mentu.

Tech­no­ló­gia sen­zo­rov na báze ľud­ského tela bola prvý­krát pred­sta­vená fran­cúz­skym ved­com v oblasti bio­met­rie Alp­hon­seom Ber­til­lo­nom a Yahoo ho podľa Holza „len využil na bežnú elek­tro­niku“. Yahoo Labs však ešte čaká dlhá cesta zdo­ko­na­ľo­va­nia Bodyp­rintu, pri­čom k téme šir­šieho komerč­ného využi­tia sa dopo­siaľ nevy­jad­rili.

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

zdroj: http://www.androidauthority.com

Pridať komentár (0)