Yahoo plá­nu­je využí­vať bio­met­ric­ké úda­je z odtlač­kov čas­tí ľud­ské­ho tela

Karol Stračár / 3. mája 2015 / Tech a inovácie

Ľudia si v súčas­nos­ti obľú­bi­li odo­my­kať svoj smart­fón pomo­cou odtlač­ku prs­ta. Je to jed­no­du­ché, rých­le a spo­ľah­li­vé. Napriek množ­stvu bio­met­ric­kých úda­jov, kto­ré posky­tu­je ľud­ské telo zostá­val, do dneš­ných dní odtla­čok prs­ta tým jedi­ným pou­ží­va­ným. Toto by sa malo čosko­ro zme­niť.

Spo­loč­nosť Yahoo ozná­mi­la na Com­pu­ter-Human Inte­rac­ti­on Con­fe­ren­ce v juho­kó­rej­skom Sou­le, že jeho pou­ží­va­te­lia budú môcť v dohľad­nej dobe využí­vať roz­lič­né čas­ti svoj­ho tela ako prí­stu­po­vý iden­ti­fi­kač­ný údaj, pri­čom nebu­dú na to potre­bo­vať žiad­ny špe­ciál­ny har­dwa­re okrem kapa­cit­nej doty­ko­vej obra­zov­ky svoj­ho smar­fó­nu. Je v pod­sta­te len na samot­nom uží­va­te­ľo­vi, čo si vybe­rie – uši, dlaň, prs­ty, a tak ďalej. Sta­čí sa len dot­knúť obra­zov­ky. Sen­zo­ry doty­ko­vej obra­zov­ky násled­ne naske­nu­jú prí­sluš­nú časť tela, kto­rá je u kaž­dé­ho člo­ve­ka jedi­neč­ná. 

Ten­to pro­jekt, kto­rý Yahoo nazý­va Bodyp­rint pri­ná­ša mož­nosť spo­ľah­li­vej bio­met­ric­kej iden­ti­fi­ká­cie širo­ké­mu okru­hu zaria­de­ní, nakoľ­ko všet­ky dneš­né doty­ko­vé obra­zov­ky pou­ží­va­jú kapa­cit­nú tech­no­ló­giu. Pre­to je mož­né sa vyhnúť dra­hým sen­zo­rom odtlač­kov prs­tov a posta­čí lac­nej­ší smart­fón.

Štú­dia vede­ná Chris­tia­nom Hol­zom, výskum­ní­kom v Human-Com­pu­ter Inte­rac­ti­on at Yahoo Labs pre­uká­za­la až 99,52 per­cent­nú pres­nosť výsled­kov tej­to tech­no­ló­gie. V tom­to ohľa­de si tre­ba uve­do­miť, že táto úspeš­nosť bola dosia­hnu­tá napriek menej cit­li­vým sen­zo­rom, čo však bolo vynah­ra­de­né väč­šou ske­no­va­nou plo­chou.

V porov­na­ní s PINom nový sys­tém umož­ňu­je rých­lej­ší a pohodl­nej­ší prí­stup pre uží­va­te­ľa. Ako hovo­rí Chris­tian Holz, „Odo­mknu­tie smar­fó­nu robí­me asi 150 krát za deň, pre­to chce­me, aby bolo pohodl­né a záro­veň bez­peč­né. V tom sa skrý­va úspech ske­ne­rov odtlač­kov prs­tov.“

Ako sa uvá­dza v samot­nej štú­dii: “Bodyp­rint pri­ná­ša bio­met­ric­kú iden­ti­fi­ká­ciu pre mobil­né zaria­de­nia pou­ží­va­júc kapa­cit­nú doty­ko­vú obra­zov­ku ako sen­zor s níz­kym roz­lí­še­ním ale s dosta­toč­ne veľ­kou plo­chou, kto­rá doká­že spo­ľah­li­vo iden­ti­fi­ko­vať pou­ží­va­te­ľov na zákla­de ich uší, päs­tí a dla­ní pro­stred­níc­tvom ich pri­tla­če­nia k doty­ko­vej obra­zov­ke. Na pri­ja­tie pri­chá­dza­jú­ce­ho hovo­ru pou­ží­va­teľ pri­lo­ží tele­fón k svoj­mu uchu. Bodyp­rint násled­ne zís­ka úda­je z kapa­cit­né­ho obra­zu na iden­ti­fi­ká­ciu pou­ží­va­te­ľa.“ A všet­ko trvá menej ako jed­nu sekun­du.

Výho­dou Bodyp­rin­tu je aj mož­nosť ulo­že­nia úda­jov od via­ce­rých pou­ží­va­te­ľov jed­né­ho zaria­de­nia. Toto má za násle­dok zvý­še­nie bez­peč­nos­ti, nakoľ­ko je mož­né nasta­viť, že ove­re­nie totož­nos­ti viac ako jed­né­ho pou­ží­va­te­ľa bude potreb­né na odo­mknu­tie zaria­de­nia, prí­pad­ne jed­not­li­vé­ho doku­men­tu.

Tech­no­ló­gia sen­zo­rov na báze ľud­ské­ho tela bola prvý­krát pred­sta­ve­ná fran­cúz­skym ved­com v oblas­ti bio­met­rie Alp­hon­se­om Ber­til­lo­nom a Yahoo ho pod­ľa Hol­za „len využil na bež­nú elek­tro­ni­ku“. Yahoo Labs však ešte čaká dlhá ces­ta zdo­ko­na­ľo­va­nia Bodyp­rin­tu, pri­čom k téme šir­šie­ho komerč­né­ho využi­tia sa dopo­siaľ nevy­jad­ri­li.

AK ŤA TEN­TO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUD­NI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TU­PY DOKÁ­ŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRI­VE!

zdroj: http://www.androidauthority.com

Pridať komentár (0)