Young Guns ti pomô­že naštar­to­vať sa! Mož­nosť pri­hlá­siť sa, máš už len DO POL­NO­CI!

Ráchel Matušková / 30. septembra 2015 / Zo Slovenska

Young Guns pro­jekt, kto­rý má sku­toč­ne plne nabi­té zbra­ne. Prog­ram sa zame­ria­va na roz­voj mla­dých neza­mest­na­ných, či nespo­koj­ných ľudí, kto­rý chcú dosiah­nuť nie­čo viac a chcú pra­co­vať na svo­jich cie­ľoch. Pro­stred­níc­tvom works­ho­pov a men­to­rov im počas desia­tich týž­dňov poda­jú pomoc­nú ruku, do kto­rej im vlo­žia tie správ­ne nástro­je.

Už si o tom urči­te počul, a ak čítaš náš por­tál tak zrej­me aj sám pat­ríš, do tzv. Gene­rá­cie Y. Ľudia naro­de­ní v roz­me­dzí rokov 1985 až 1995, kto­rí majú vďa­ka inter­ne­tu, otvo­re­ným hra­ni­ciam a rela­tív­ne rých­lej dopra­ve neob­me­dze­ne veľa mož­nos­tí. S mož­nos­ťa­mi však pri­chá­dza roz­ho­do­va­nie, hľa­da­nie toho správ­ne­ho, či najv­hod­nej­šie­ho. Neus­tá­le ras­tie tlak na indi­vi­du­ál­ny úspech a využí­va­nie všet­kých dostup­ných mož­nos­tí, od kaž­dé­ho sa čaká, že bude výni­moč­ný. Ale čo ak si spo­me­dzi toľ­kých mož­nos­tí nevieš vybrať, ponu­ka je tak pes­trá a širo­ká, že si v nej stra­te­ný. Vte­dy nastá­va men­šia kata­stro­fa. A tak trpíš v prá­ci, kto­rá Ťa neba­ví ale­bo meníš pôso­bis­ko pár dní pred uply­nu­tím skú­šob­nej doby, či sa len tak pof­la­ku­ješ a spo­lie­haš na rodi­čov. Cítiš, že máš na viac, ale nevieš sa roz­hý­bať, bojíš sa a neve­ríš si. Vďa­ka, že pri­chá­dza Young Guns!

Young Guns, pro­jekt pre ľudí vo veku od 18 do 26 rokov, kto­rí nema­jú prá­cu ale­bo sú jed­no­du­cho nespo­koj­ní so svo­jim aktu­ál­nym pôso­bis­kom. Vybra­ných účast­ní­kov prog­ra­mu čaká 10 týž­dňov prá­ce na sebe a plne­nie svo­jich cie­ľom pod dohľa­dom skú­se­ných men­to­rov z pra­xe. Kaž­dý týž­deň prog­ra­mu bude veno­va­ný inej téme a works­ho­py sa budú konať od 17:00 do 19:30 v pries­to­roch KC Dunaj. Prvý works­hop sa koná už 7.10.2015. „Otvá­ra­cí a finál­ny večer bude bohat­ší na drin­ky, počas všet­kých works­ho­pov bude k dis­po­zí­cii nie­čo pod zub. Viac zatiaľ neprez­ra­dím☺“

A dob­rá sprá­va pre cez­poľ­ných (roz­umej, tých kto­rí nebý­va­jú v Bra­ti­sla­ve), „Ľudia z mimo Bra­ti­sla­vy, kto­rí prí­du v deň works­ho­pu do Bra­ti­sla­vy dosta­nú uby­to­va­nie na danú noc, stra­vu a budú mať zapla­te­né ces­tov­né.“ ALE POZOR!! Dnes, 30.9.2015, máš posled­nú šan­cu pri­hlá­siť sa do toh­to jedi­neč­né­ho pro­jek­tu. A to, či si bol vybra­ný sa mož­no dozvieš už 1.10. kedy budú zve­rej­ne­né prvé mená účast­ní­kov prog­ra­mu.

Poza­die Young Guns poodk­ry­la Andy Svá­ko­vá v roz­ho­vo­re.

Ako a pre­čo prog­ram Young Guns vzni­kol?

Kaž­dý rok je vyhlá­se­ná medzi­ná­rod­ná súťaž Alum­ni Inno­va­ti­on Enga­ge­ment Fund, kam sa môžu pri­hlá­siť tímy ľudí. Mini­mál­ny počet ľudí v tíme je 5 a môžu to byť medzi­ná­rod­né tímy, ale­bo národ­né. My ako Aso­ciá­cia absol­ven­tov Fulb­righ­tov­ho prog­ra­mu sme sa do súťa­že pri­hlá­si­li, pre­šli cez nie­koľ­ko kôl a dosta­li sa až do finá­le, v kto­rom je 7 kra­jín z Euró­py, pri­čom cel­ko­vo z 850 súťa­žia­cich vyhra­lo 47 tímov z celé­ho sve­ta.

Vybe­ra­li sme si tému, do kto­rej sme sa moh­li zapo­jiť a naj­viac nás oslo­vi­la téma Neza­mest­na­nosť mla­dých a pod­ni­ka­nie. Mys­lí­me si, že mla­dým by sme sa v rám­ci Slo­ven­ska moh­li veno­vať tro­chu viac, ako tomu je dote­raz. Ale­bo ak nie, tak ich rešpek­to­vať takých, akí sú.

Kto sa bude podie­ľať na pro­jek­te?

Prog­ram Young Guns bude mať spík­rov a aj men­to­rov. Spík­ri budú pre­zen­to­vať reál­ne veci zo živo­ta, kto­rý­mi si pre­šli v prá­ci, pod­ni­ka­ní, na ces­tách, v zlých a dob­rých časoch. Medzi takých ľudí pat­rí naprí­klad Šimon Šic­ko, kto­rý zalo­žil a vedie najús­peš­nej­ší slo­ven­ský star­tup Pixel Fede­ra­ti­on, ďalej tam budú pred­ná­šať ľudia, kto­rí tré­no­va­li Andre­ja Babi­ša pri vstu­pe do poli­ti­ky, Pat­rik Pau­ko, kto­rý vie­dol výskum šťas­tia na Slo­ven­sku, Ivan Päto­prs­tý, maji­teľ KC Duna­ja, hisp­ter­ský práv­nik ako aj mla­dí 23 roč­ní pod­ni­ka­te­lia, či Jani­ca Laco­vá, kto­rá má svoj ino­va­tív­ny prog­ram vare­nia na Mar­kí­ze a mno­hí iní.

Tím Young Guns

Men­to­ri budú ľudia, kto­rí budú mimo works­ho­pov pra­co­vať s Young Guns a viesť k týž­deň čo týž­deň k napl­ne­niu cie­ľa. Via­ce­rí mla­dí ľudia mi hovo­ri­li, že im rôz­ne moti­vač­né pred­náš­ky nič neda­li, že skôr po ich absol­vo­va­ní nara­zi­li na tvr­dú realitu.…Young Guns urči­te nebu­dú výle­tom do vzduš­ných zám­kov, jed­nak pre­to, lebo na kon­ci chce­me, aby absol­ven­ti svo­je cie­le napl­ni­li a jed­nak pre­to, lebo život nie je o vzduš­ných zám­koch, aj keď vyso­ké až tak­mer nere­ál­ne cie­le, kto­ré sú napl­ne­né zna­me­na­jú pokrok pre spo­loč­nosť. Čiže neb­rá­ni­me sa ani malým, ani veľ­kým cieľom…jediné čomu sa brá­ni­me sú žiad­ne cie­le.

Čo je cie­ľom Young Guns?

Cie­ľom je, aby vybra­ných 100 ľudí na kon­ci prog­ra­mu dosiah­lo svoj cieľ, kto­rý si vytý­či na začiat­ku a aby sa tých­to 100 ľudí navzá­jom spoz­na­lo a vytvo­ri­li sme do budúc­nos­ti aký­si klub Young Guns, kto­rí o 5 rokov budú hyb­nou silou vo svo­jím sfé­rach vply­vu.

Pre­čo prá­ve veko­vá sku­pi­na 18 – 26 rokov?

Táto veko­vá sku­pi­na bola daná v kri­té­riách, t osme neve­de­li zme­niť ani ovplyv­niť.

Čo zís­ka­jú účast­ní­ci prog­ra­mu? Čo im ponú­ka­te?

Prog­ram sme vymys­le­li tak, aby 10 tém počas 10 týž­dňov pokryl všet­ky pod­stat­né oblas­ti, kto­ré rie­ši neza­mest­na­ný, absol­vent, štu­dent v kon­čia­com roč­ní­ku ale­bo člo­vek, kto­rý nie je spo­koj­ný so svo­jou prá­cou a nevie pre­čo, ale­bo sa to obá­va zme­niť. Pop­ri tom dosta­nú tí, kto­rých vybe­rie­me mož­nosť zozná­miť sa s ďal­ší­mi 99 ľuď­mi, kto­rí majú vôľu posu­núť sa ďalej. Cez vlast­ný pro­fil na www.youngguns.sk si budú môcť kori­go­vať cie­le za kaž­dý týž­deň, dosta­nú rady od men­to­rov v tom­to pro­fi­le. Záro­veň na works­ho­poch budú počas jed­not­li­vých týž­dňov ľudia z firiem (Tele­kom, Uni­on, Web­sup­port, Jemi­ne aťd), kto­rých sa účast­ní­ci budú môcť počas Q&A čas­ti (nasle­du­je vždy po works­ho­pe) spý­tať na to, ako to u nich fun­gu­je, tie­to fir­my pred­sta­via voľ­né pozí­cie u seba atď. Na záver dosta­nú účast­ní­ci Dip­lom o absol­vo­va­ní, kto­rý chce­me neskôr pre­sa­diť medzi fir­ma­mi ako cer­ti­fi­kát, kto­rý nie­čo naozaj zna­me­ná.

Ino­va­tív­nosť pro­jek­tu spo­čí­va v tom, že absol­ven­tov naučí­me počas trva­nia prog­ra­mu, ako naučiť ďal­ších mla­dých ľudí vedo­mos­tiam, kto­ré sa nauči­li oni sami…čiže tro­chu ich učí­me aj nové­mu typu zába­vy a to, že budú vedieť posú­vať dopre­du iných mla­dých.“

Ďaku­jem za roz­ho­vor a pra­jem veľa skve­lých uchá­dza­čov!

Pridať komentár (0)