Young Guns ti pomôže naštar­to­vať sa! Mož­nosť pri­hlá­siť sa, máš už len DO POL­NOCI!

Ráchel Matušková / 30. septembra 2015 / Zo Slovenska

Young Guns pro­jekt, ktorý má sku­točne plne nabité zbrane. Prog­ram sa zame­riava na roz­voj mla­dých neza­mest­na­ných, či nespo­koj­ných ľudí, ktorý chcú dosiah­nuť niečo viac a chcú pra­co­vať na svo­jich cie­ľoch. Pro­stred­níc­tvom works­ho­pov a men­to­rov im počas desia­tich týž­dňov podajú pomocnú ruku, do kto­rej im vlo­žia tie správne nástroje.

Už si o tom určite počul, a ak čítaš náš por­tál tak zrejme aj sám pat­ríš, do tzv. Gene­rá­cie Y. Ľudia naro­dení v roz­me­dzí rokov 1985 až 1995, ktorí majú vďaka inter­netu, otvo­re­ným hra­ni­ciam a rela­tívne rých­lej doprave neob­me­dzene veľa mož­ností. S mož­nos­ťami však pri­chá­dza roz­ho­do­va­nie, hľa­da­nie toho správ­neho, či najv­hod­nej­šieho. Neus­tále ras­tie tlak na indi­vi­du­álny úspech a využí­va­nie všet­kých dostup­ných mož­ností, od kaž­dého sa čaká, že bude výni­močný. Ale čo ak si spo­me­dzi toľ­kých mož­ností nevieš vybrať, ponuka je tak pes­trá a široká, že si v nej stra­tený. Vtedy nastáva men­šia kata­strofa. A tak trpíš v práci, ktorá Ťa nebaví alebo meníš pôso­bisko pár dní pred uply­nu­tím skú­šob­nej doby, či sa len tak pof­la­ku­ješ a spo­lie­haš na rodi­čov. Cítiš, že máš na viac, ale nevieš sa roz­hý­bať, bojíš sa a neve­ríš si. Vďaka, že pri­chá­dza Young Guns!

Young Guns, pro­jekt pre ľudí vo veku od 18 do 26 rokov, ktorí nemajú prácu alebo sú jed­no­du­cho nespo­kojní so svo­jim aktu­ál­nym pôso­bis­kom. Vybra­ných účast­ní­kov prog­ramu čaká 10 týž­dňov práce na sebe a plne­nie svo­jich cie­ľom pod dohľa­dom skú­se­ných men­to­rov z praxe. Každý týž­deň prog­ramu bude veno­vaný inej téme a works­hopy sa budú konať od 17:00 do 19:30 v pries­to­roch KC Dunaj. Prvý works­hop sa koná už 7.10.2015. „Otvá­rací a finálny večer bude bohatší na drinky, počas všet­kých works­ho­pov bude k dis­po­zí­cii niečo pod zub. Viac zatiaľ neprez­ra­dím☺“

A dobrá správa pre cez­poľ­ných (roz­umej, tých ktorí nebý­vajú v Bra­ti­slave), „Ľudia z mimo Bra­ti­slavy, ktorí prídu v deň works­hopu do Bra­ti­slavy dostanú uby­to­va­nie na danú noc, stravu a budú mať zapla­tené ces­tovné.“ ALE POZOR!! Dnes, 30.9.2015, máš poslednú šancu pri­hlá­siť sa do tohto jedi­neč­ného pro­jektu. A to, či si bol vybraný sa možno dozvieš už 1.10. kedy budú zve­rej­nené prvé mená účast­ní­kov prog­ramu.

Poza­die Young Guns poodk­ryla Andy Svá­ková v roz­ho­vore.

Ako a prečo prog­ram Young Guns vzni­kol?

Každý rok je vyhlá­sená medzi­ná­rodná súťaž Alumni Inno­va­tion Enga­ge­ment Fund, kam sa môžu pri­hlá­siť tímy ľudí. Mini­málny počet ľudí v tíme je 5 a môžu to byť medzi­ná­rodné tímy, alebo národné. My ako Aso­ciá­cia absol­ven­tov Fulb­righ­tovho prog­ramu sme sa do súťaže pri­hlá­sili, pre­šli cez nie­koľko kôl a dostali sa až do finále, v kto­rom je 7 kra­jín z Európy, pri­čom cel­kovo z 850 súťa­žia­cich vyhralo 47 tímov z celého sveta.

Vybe­rali sme si tému, do kto­rej sme sa mohli zapo­jiť a naj­viac nás oslo­vila téma Neza­mest­na­nosť mla­dých a pod­ni­ka­nie. Mys­líme si, že mla­dým by sme sa v rámci Slo­ven­ska mohli veno­vať tro­chu viac, ako tomu je dote­raz. Alebo ak nie, tak ich rešpek­to­vať takých, akí sú.

Kto sa bude podie­ľať na pro­jekte?

Prog­ram Young Guns bude mať spík­rov a aj men­to­rov. Spíkri budú pre­zen­to­vať reálne veci zo života, kto­rými si pre­šli v práci, pod­ni­kaní, na ces­tách, v zlých a dob­rých časoch. Medzi takých ľudí patrí naprí­klad Šimon Šicko, ktorý zalo­žil a vedie najús­peš­nejší slo­ven­ský star­tup Pixel Fede­ra­tion, ďalej tam budú pred­ná­šať ľudia, ktorí tré­no­vali Andreja Babiša pri vstupe do poli­tiky, Pat­rik Pauko, ktorý vie­dol výskum šťas­tia na Slo­ven­sku, Ivan Päto­prstý, maji­teľ KC Dunaja, hisp­ter­ský práv­nik ako aj mladí 23 roční pod­ni­ka­te­lia, či Janica Lacová, ktorá má svoj ino­va­tívny prog­ram vare­nia na Mar­kíze a mnohí iní.

Tím Young Guns

Men­tori budú ľudia, ktorí budú mimo works­ho­pov pra­co­vať s Young Guns a viesť k týž­deň čo týž­deň k napl­ne­niu cieľa. Via­cerí mladí ľudia mi hovo­rili, že im rôzne moti­vačné pred­nášky nič nedali, že skôr po ich absol­vo­vaní nara­zili na tvrdú realitu.…Young Guns určite nebudú výle­tom do vzduš­ných zám­kov, jed­nak preto, lebo na konci chceme, aby absol­venti svoje ciele napl­nili a jed­nak preto, lebo život nie je o vzduš­ných zám­koch, aj keď vysoké až tak­mer nere­álne ciele, ktoré sú napl­nené zna­me­najú pokrok pre spo­loč­nosť. Čiže neb­rá­nime sa ani malým, ani veľ­kým cieľom…jediné čomu sa brá­nime sú žiadne ciele.

Čo je cie­ľom Young Guns?

Cie­ľom je, aby vybra­ných 100 ľudí na konci prog­ramu dosiahlo svoj cieľ, ktorý si vytýči na začiatku a aby sa týchto 100 ľudí navzá­jom spoz­nalo a vytvo­rili sme do budúc­nosti akýsi klub Young Guns, ktorí o 5 rokov budú hyb­nou silou vo svo­jím sfé­rach vplyvu.

Prečo práve veková sku­pina 18 – 26 rokov?

Táto veková sku­pina bola daná v kri­té­riách, t osme neve­deli zme­niť ani ovplyv­niť.

Čo zís­kajú účast­níci prog­ramu? Čo im ponú­kate?

Prog­ram sme vymys­leli tak, aby 10 tém počas 10 týž­dňov pokryl všetky pod­statné oblasti, ktoré rieši neza­mest­naný, absol­vent, štu­dent v kon­čia­com roč­níku alebo člo­vek, ktorý nie je spo­kojný so svo­jou prá­cou a nevie prečo, alebo sa to obáva zme­niť. Popri tom dostanú tí, kto­rých vybe­rieme mož­nosť zozná­miť sa s ďal­šími 99 ľuďmi, ktorí majú vôľu posu­núť sa ďalej. Cez vlastný pro­fil na www.youngguns.sk si budú môcť kori­go­vať ciele za každý týž­deň, dostanú rady od men­to­rov v tomto pro­file. Záro­veň na works­ho­poch budú počas jed­not­li­vých týž­dňov ľudia z firiem (Tele­kom, Union, Web­sup­port, Jemine aťd), kto­rých sa účast­níci budú môcť počas Q&A časti (nasle­duje vždy po works­hope) spý­tať na to, ako to u nich fun­guje, tieto firmy pred­sta­via voľné pozí­cie u seba atď. Na záver dostanú účast­níci Dip­lom o absol­vo­vaní, ktorý chceme neskôr pre­sa­diť medzi fir­mami ako cer­ti­fi­kát, ktorý niečo naozaj zna­mená.

Ino­va­tív­nosť pro­jektu spo­číva v tom, že absol­ven­tov naučíme počas trva­nia prog­ramu, ako naučiť ďal­ších mla­dých ľudí vedo­mos­tiam, ktoré sa naučili oni sami…čiže tro­chu ich učíme aj novému typu zábavy a to, že budú vedieť posú­vať dopredu iných mla­dých.“

Ďaku­jem za roz­ho­vor a pra­jem veľa skve­lých uchá­dza­čov!

Pridať komentár (0)