Z NULY DO SVETA: Divano, pro­dukt, po kto­rom sa môžu tele­ví­zie zbláz­niť

Martin Bohunický / 8. marca 2016 / Rozhovory

Lujza Bubá­nová vytvo­rila spolu s Bori­som Šebo­ší­kom pro­dukt, po kto­rom sa môžu tele­ví­zie zbláz­niť. Dvo­j­ica má zabez­peč­ných už nie­koľko exklu­zív­nych zahra­nič­ných spo­lu­prác, vďaka čomu Divano postupne expan­duje do celého sveta.

Ahoj Lujza, ako to momen­tálne vyzerá v Divano, darí sa?

Aj s našou spo­lu­fir­mou Emo­ti­onID sme sa nedávno pre­sťa­ho­vali, zhá­ňali inves­to­rov, zlep­šo­vali tech­no­ló­giu, písali patenty a chys­táme sa na dve nové offi­ces v Ber­líne a Lon­dýne a.k.a. Darí sa with ups and downs :)

Najh­luč­nej­šia” je zatiaľ spo­lu­práca s TV JOJ. Čo vám tento mediálny pries­tor a spo­lu­práca pri­niesla? Napl­nila nedávno ukon­čená súťaž vaše oča­ká­va­nia?

Okrem asi najz­jav­nej­šej dis­tri­bú­cii sme sa dostali k veľmi dôle­ži­tým zis­te­niam ako pra­co­vať s ľuďmi v takto veľ­kých štruk­tú­rach. Je to pre­nosná infor­má­cia, takže veľmi vzácna pre ďal­šie trhy.

Súťaž asi vždy dopadne dobre, ľudia milujú hrať a vyhrá­vať. U nás šlo vlastne o loja­litný prog­ram pre divá­kov, ktorý sme zre­cyk­lo­vali z minu­lo­roč­ného pro­jektu TV Joj, Tele­rola. Pod našou apli­ká­ciou divák zažil lepší záži­tok, pre­tože nebol nútený zostať na jed­nej obra­zovke svojho tele­fónu, synch­ro­ni­zá­cia fun­go­vala bez toho, aby bol TV set na full volume a okrem toho sa mohli roz­prá­vať s ostat­nými divákmi, resp. skôr zozna­mo­vať sa. Vzni­kol nám v chat sku­pi­nách trend tele­víz­neho Tin­deru :)

Snímka_obrazovky_2015-05-21_o 18.53.01

foto: archív L.B.

A čo iné spo­lu­práce? Kto­rých kli­en­tov by si vypichla ako naj­zau­jí­ma­vej­ších?

Kli­en­tov na Slo­ven­sku, ktorí sa s nami púš­ťajú do spo­lu­práce je via­cej: z telco, ban­ko­vého sek­toru, auto­mo­bilky, F&B a potra­vi­nové reťazce.

Tak­tiež naša tech­no­ló­gia pri­náša veľmi dôle­žité dáta o sle­do­vaní tele­ví­zie, sprá­vaní divá­kov a real time pre­hľad tele­víz­nych spo­tov, o čo majú záu­jem mediálne agen­túry.

Divano už nejaký ten mesiac fun­guje, no pred­po­kla­dám, že roz­beh nebol jed­no­du­chý. Kto vám pri vývoji pomáha, či už finančne alebo tech­nicky?

Pri vývoji sme si svoj-pomocní a veľmi šikovní, boli sme schopní podať jeden ino­vá­tor­ský patent na synch­ro­ni­zá­ciu reklam­ných pre­stá­vok a pri­pra­vu­jeme sa na ďalší.

Finančne sme zatiaľ spolu s Bori­som boots­tra­po­vali, pri­jali sme už inves­tí­ciu, takže tím bude rásť. Nepo­znám žiadny iný takto odhod­laný tím, čo obe­to­val, resp. sta­vil všetko na svoj pro­dukt — osobný čas, osobné peniaze, a veľmi tvrdo sme si teda mohli obhá­jiť svoju pozí­ciu voči inves­to­rovi. Z obchod­ného hľa­diska máme nie­koľ­kých porad­cov, z čoho naj­zau­jí­ma­vejší sú Boris Zelený, Roman Sta­nek, Andrej Pan­čík a Jan Řežáb. Veľkú pomoc dostá­vame aj od Kena Ryana z KMPG.

Inak je cel­kom dobrá doba na roz­bie­ha­nie tech­no­lo­gic­kých firiem, veľke IT firmy pomá­haju rôz­nymi free služ­bami, treba to využit. My mame naprí­klad Azure cloud od Mic­ro­softu.

Snímka_obrazovky_2015-05-21_o 18.53.23

foto: archív L.B.

Myš­lienka Divano je zalo­žená na tom, že člo­vek cez reklamy pre­pína, čo stojí vysie­la­te­ľov. Nie sú však reklamy práve časom, keď si chce člo­vek od prog­ramu oddých­nuť, miesto aby si zapí­nal ešte dopl­n­kový obsah? Aká je vaša skú­se­nosť?

Reklamy sú hlavne moment, kedy tele­ví­zia môže mone­ti­zo­vať svoj obsah. Divano pomáha plniť túto misiu a záro­veň aktívne rieši frus­trá­ciu tele­víz­nych divá­kov z pre­ru­šo­va­nia prog­ramu, čo im asi naj­viac vadí.

Ako je to s pou­ží­va­teľmi mobil­nej apli­ká­cie? Pre­zraď nám nejaké zau­jí­mavé fakty, čísla a šta­tis­tiky :)

Asi naj­zau­jí­ma­vej­šie je, že appka sa stala miesto, kde sa tee­na­gers zozna­mujú. Naši pou­ží­va­te­lia sú veľmi lojálny, cha­tujú od sko­rého rána a v čase naj­väč­šieho proma tam bývalo naraz aj päť­ti­síc aktív­nych pou­ží­va­te­ľov. Pus­tili sme novú ver­ziu a chys­táme nové promo, s novými sho­wkami. Zau­jí­mavé je naprí­klad VIP chat, kde herci, resp.účinkujúci môžu priamo komu­ni­ko­vať s divákmi. Naprí­klad teraz každý uto­rok a štvr­tok komen­tuje kuchár­sku show ich naj­zná­mejší účin­ku­júci a našich use­rov to veľmi baví.

foto: ins­ta­gram

Môžeme sa v blíz­kej budúc­nosti tešiť na nejaké super novinky? Ako vidíš budúc­nosť apli­ká­cie v tom úplne že naji­de­ál­nej­šom prí­pade?

Momen­tálne sa zame­ria­vame na európ­sky trh, Čínu, Rusko a v budúc­nosti vidíme veľký poten­ciál v Latin­skej Ame­rike. Už teraz sme dopo­ru­če­ným pro­duk­tom Fre­man­tle pre celú Európu a Rusko. Dis­ku­tu­jeme o hlb­šej spo­lu­práci v Nemecku s UFA a lon­dýn­skym Fre­man­tlom.

Na základe našej spo­lu­práce na ich licenč­nom pro­jekte “Moja mama varí lep­šie ako tvoja” sme sa dostali do pove­do­mia, lebo táto šou fun­go­vala naj­viac na Slo­ven­sku v pomere k tele­víz­nej popu­lá­cii. Mimo skve­lého obsa­de­nia nás tele­ví­zia zara­dila ako jeden z dôvo­dov také­hoto úspe­chu.

Screen Shot 2016-03-08 at 13.43.29

foto: ins­ta­gram

Ako sa poze­ráš na nedávny prí­chod Netf­lixu na Slo­ven­sko?

Netf­lix je super, oslo­vuje však špe­ci­fickú cie­ľovú sku­pinu. Nás neo­hro­zuje, skôr nám pri­dáva na rele­van­tnosti, pre­tože tele­ví­zie zis­ťujú, že nemôžu vlast­niť všetko a hlavne nie plat­formy. Ešte stále majú ten­den­cie robiť nero­zumné inves­tí­cie do vecí, kto­rým nero­zu­mejú. Netf­lix je odstra­ču­júci prí­klad, prečo sa majú konečne na veci poze­rať inak.

Takýto prog­re­sívny pohľad si veľmi vážime na našej TV JOJ, ktorá si tak udr­žala svoj sta­tus think-lea­dera a nám umož­nila začať.

Chys­táte sa na tento trend alter­na­tív­nych rie­šení kon­zu­mo­va­nia AV obsahu rea­go­vať alebo sa chcete špe­cia­li­zo­vať na tele­ví­ziu?

Samoz­rejme, apli­ká­ciu vysvet­líme, keď na to bude v budúc­nosti prí­le­ži­tosť. Naši inves­tori a par­tneri ako Fre­man­tle a UFA tento plán samoz­rejme poznajú.

A ako vidíš budúc­nosť tele­víz­neho vysie­la­nia vôbec? Mladí sa s pre­cho­dom na vysokú často sťa­hujú a tele­ví­ziu nejak nerie­šia..

Áno, tele­vízna sle­do­va­nosť per­cen­tu­álne klesá, ale nomi­nálne ešte nikdy nebolo toľko tele­víz­nych divá­kov a ešte nikdy neboli vyš­šie bud­gety alo­ko­vané na nákup tele­víz­nej reklamy. Tele­ví­zia je ešte stále násobne rele­van­tnej­ším zdro­jom infor­má­cií pre širokú verej­nosť a naj­väč­šou výrob­nou maši­nou na hviezdy, trend­set­te­rov a influ­en­ce­rov.

Preto pre live tele­ví­ziu budú ešte veľmi veľmi dlho fun­go­vať dva for­máty: tele­vízne spra­vo­daj­stvo a šport. Ostatná forma zábavy sa bude pomaly dis­tri­bu­ovať na rôzne kanály. A tam chceme byť aj my — jeden z tých zdro­jov home enter­tain­mentu.

Screen Shot 2016-03-08 at 13.44.40

foto: archív L.B.

Máš na záver nejaký odkaz pre mla­dých star­tu­pis­tov, ktorí by sa chceli pus­tiť do vlast­ného pro­jektu, no možno majú obavy a pri­veľký rešpekt?

Ak máte obavy, rešpekt a strach, nerobte to. Treba byť pre­sved­čený, lebo po ceste sa vám väč­šina ľudí bude sna­žiť pove­dať, že robíte chybu, že nemáte šancu, že je to nere­álne. Tento tlak treba vydr­žať. A to sa dá iba s dosta­toč­ným prvot­ným pre­sved­če­ním.

Pridať komentár (0)