Z NULY DO SVE­TA: Diva­no, pro­dukt, po kto­rom sa môžu tele­ví­zie zbláz­niť

Martin Bohunický / 8. marca 2016 / Rozhovory

Luj­za Bubá­no­vá vytvo­ri­la spo­lu s Bori­som Šebo­ší­kom pro­dukt, po kto­rom sa môžu tele­ví­zie zbláz­niť. Dvo­j­ica má zabez­peč­ných už nie­koľ­ko exklu­zív­nych zahra­nič­ných spo­lu­prác, vďa­ka čomu Diva­no postup­ne expan­du­je do celé­ho sve­ta.

Ahoj Luj­za, ako to momen­tál­ne vyze­rá v Diva­no, darí sa?

Aj s našou spo­lu­fir­mou Emo­ti­onID sme sa nedáv­no pre­sťa­ho­va­li, zhá­ňa­li inves­to­rov, zlep­šo­va­li tech­no­ló­giu, písa­li paten­ty a chys­tá­me sa na dve nové offi­ces v Ber­lí­ne a Lon­dý­ne a.k.a. Darí sa with ups and downs :)

Najh­luč­nej­šia” je zatiaľ spo­lu­prá­ca s TV JOJ. Čo vám ten­to mediál­ny pries­tor a spo­lu­prá­ca pri­nies­la? Napl­ni­la nedáv­no ukon­če­ná súťaž vaše oča­ká­va­nia?

Okrem asi najz­jav­nej­šej dis­tri­bú­cii sme sa dosta­li k veľ­mi dôle­ži­tým zis­te­niam ako pra­co­vať s ľuď­mi v tak­to veľ­kých štruk­tú­rach. Je to pre­nos­ná infor­má­cia, tak­že veľ­mi vzác­na pre ďal­šie trhy.

Súťaž asi vždy dopad­ne dob­re, ľudia milu­jú hrať a vyhrá­vať. U nás šlo vlast­ne o loja­lit­ný prog­ram pre divá­kov, kto­rý sme zre­cyk­lo­va­li z minu­lo­roč­né­ho pro­jek­tu TV Joj, Tele­ro­la. Pod našou apli­ká­ci­ou divák zažil lep­ší záži­tok, pre­to­že nebol núte­ný zostať na jed­nej obra­zov­ke svoj­ho tele­fó­nu, synch­ro­ni­zá­cia fun­go­va­la bez toho, aby bol TV set na full volu­me a okrem toho sa moh­li roz­prá­vať s ostat­ný­mi divák­mi, resp. skôr zozna­mo­vať sa. Vzni­kol nám v chat sku­pi­nách trend tele­víz­ne­ho Tin­de­ru :)

Snímka_obrazovky_2015-05-21_o 18.53.01

foto: archív L.B.

A čo iné spo­lu­prá­ce? Kto­rých kli­en­tov by si vypich­la ako naj­zau­jí­ma­vej­ších?

Kli­en­tov na Slo­ven­sku, kto­rí sa s nami púš­ťa­jú do spo­lu­prá­ce je via­cej: z tel­co, ban­ko­vé­ho sek­to­ru, auto­mo­bil­ky, F&B a potra­vi­no­vé reťaz­ce.

Tak­tiež naša tech­no­ló­gia pri­ná­ša veľ­mi dôle­ži­té dáta o sle­do­va­ní tele­ví­zie, sprá­va­ní divá­kov a real time pre­hľad tele­víz­nych spo­tov, o čo majú záu­jem mediál­ne agen­tú­ry.

Diva­no už neja­ký ten mesiac fun­gu­je, no pred­po­kla­dám, že roz­beh nebol jed­no­du­chý. Kto vám pri vývo­ji pomá­ha, či už finanč­ne ale­bo tech­nic­ky?

Pri vývo­ji sme si svoj-pomoc­ní a veľ­mi šikov­ní, boli sme schop­ní podať jeden ino­vá­tor­ský patent na synch­ro­ni­zá­ciu reklam­ných pre­stá­vok a pri­pra­vu­je­me sa na ďal­ší.

Finanč­ne sme zatiaľ spo­lu s Bori­som boots­tra­po­va­li, pri­ja­li sme už inves­tí­ciu, tak­že tím bude rásť. Nepo­znám žiad­ny iný tak­to odhod­la­ný tím, čo obe­to­val, resp. sta­vil všet­ko na svoj pro­dukt — osob­ný čas, osob­né penia­ze, a veľ­mi tvrdo sme si teda moh­li obhá­jiť svo­ju pozí­ciu voči inves­to­ro­vi. Z obchod­né­ho hľa­dis­ka máme nie­koľ­kých porad­cov, z čoho naj­zau­jí­ma­vej­ší sú Boris Zele­ný, Roman Sta­nek, Andrej Pan­čík a Jan Řežáb. Veľ­kú pomoc dostá­va­me aj od Kena Ryana z KMPG.

Inak je cel­kom dob­rá doba na roz­bie­ha­nie tech­no­lo­gic­kých firiem, veľ­ke IT fir­my pomá­ha­ju rôz­ny­mi free služ­ba­mi, tre­ba to využit. My mame naprí­klad Azu­re cloud od Mic­ro­sof­tu.

Snímka_obrazovky_2015-05-21_o 18.53.23

foto: archív L.B.

Myš­lien­ka Diva­no je zalo­že­ná na tom, že člo­vek cez rekla­my pre­pí­na, čo sto­jí vysie­la­te­ľov. Nie sú však rekla­my prá­ve časom, keď si chce člo­vek od prog­ra­mu oddých­nuť, mies­to aby si zapí­nal ešte dopl­n­ko­vý obsah? Aká je vaša skú­se­nosť?

Rekla­my sú hlav­ne moment, kedy tele­ví­zia môže mone­ti­zo­vať svoj obsah. Diva­no pomá­ha plniť túto misiu a záro­veň aktív­ne rie­ši frus­trá­ciu tele­víz­nych divá­kov z pre­ru­šo­va­nia prog­ra­mu, čo im asi naj­viac vadí.

Ako je to s pou­ží­va­teľ­mi mobil­nej apli­ká­cie? Pre­zraď nám neja­ké zau­jí­ma­vé fak­ty, čís­la a šta­tis­ti­ky :)

Asi naj­zau­jí­ma­vej­šie je, že app­ka sa sta­la mies­to, kde sa tee­na­gers zozna­mu­jú. Naši pou­ží­va­te­lia sú veľ­mi lojál­ny, cha­tu­jú od sko­ré­ho rána a v čase naj­väč­šie­ho pro­ma tam býva­lo naraz aj päť­ti­síc aktív­nych pou­ží­va­te­ľov. Pus­ti­li sme novú ver­ziu a chys­tá­me nové pro­mo, s nový­mi sho­wka­mi. Zau­jí­ma­vé je naprí­klad VIP chat, kde her­ci, resp.účinkujúci môžu pria­mo komu­ni­ko­vať s divák­mi. Naprí­klad teraz kaž­dý uto­rok a štvr­tok komen­tu­je kuchár­sku show ich naj­zná­mej­ší účin­ku­jú­ci a našich use­rov to veľ­mi baví.

foto: ins­ta­gram

Môže­me sa v blíz­kej budúc­nos­ti tešiť na neja­ké super novin­ky? Ako vidíš budúc­nosť apli­ká­cie v tom úpl­ne že naji­de­ál­nej­šom prí­pa­de?

Momen­tál­ne sa zame­ria­va­me na európ­sky trh, Čínu, Rus­ko a v budúc­nos­ti vidí­me veľ­ký poten­ciál v Latin­skej Ame­ri­ke. Už teraz sme dopo­ru­če­ným pro­duk­tom Fre­man­tle pre celú Euró­pu a Rus­ko. Dis­ku­tu­je­me o hlb­šej spo­lu­prá­ci v Nemec­ku s UFA a lon­dýn­skym Fre­man­tlom.

Na zákla­de našej spo­lu­prá­ce na ich licenč­nom pro­jek­te “Moja mama varí lep­šie ako tvo­ja” sme sa dosta­li do pove­do­mia, lebo táto šou fun­go­va­la naj­viac na Slo­ven­sku v pome­re k tele­víz­nej popu­lá­cii. Mimo skve­lé­ho obsa­de­nia nás tele­ví­zia zara­di­la ako jeden z dôvo­dov také­ho­to úspe­chu.

Screen Shot 2016-03-08 at 13.43.29

foto: ins­ta­gram

Ako sa poze­ráš na nedáv­ny prí­chod Netf­li­xu na Slo­ven­sko?

Netf­lix je super, oslo­vu­je však špe­ci­fic­kú cie­ľo­vú sku­pi­nu. Nás neo­hro­zu­je, skôr nám pri­dá­va na rele­van­tnos­ti, pre­to­že tele­ví­zie zis­ťu­jú, že nemô­žu vlast­niť všet­ko a hlav­ne nie plat­for­my. Ešte stá­le majú ten­den­cie robiť nero­zum­né inves­tí­cie do vecí, kto­rým nero­zu­me­jú. Netf­lix je odstra­ču­jú­ci prí­klad, pre­čo sa majú koneč­ne na veci poze­rať inak.

Taký­to prog­re­sív­ny pohľad si veľ­mi váži­me na našej TV JOJ, kto­rá si tak udr­ža­la svoj sta­tus think-lea­de­ra a nám umož­ni­la začať.

Chys­tá­te sa na ten­to trend alter­na­tív­nych rie­še­ní kon­zu­mo­va­nia AV obsa­hu rea­go­vať ale­bo sa chce­te špe­cia­li­zo­vať na tele­ví­ziu?

Samoz­rej­me, apli­ká­ciu vysvet­lí­me, keď na to bude v budúc­nos­ti prí­le­ži­tosť. Naši inves­to­ri a par­tne­ri ako Fre­man­tle a UFA ten­to plán samoz­rej­me pozna­jú.

A ako vidíš budúc­nosť tele­víz­ne­ho vysie­la­nia vôbec? Mla­dí sa s pre­cho­dom na vyso­kú čas­to sťa­hu­jú a tele­ví­ziu nejak nerie­šia..

Áno, tele­víz­na sle­do­va­nosť per­cen­tu­ál­ne kle­sá, ale nomi­nál­ne ešte nikdy nebo­lo toľ­ko tele­víz­nych divá­kov a ešte nikdy nebo­li vyš­šie bud­ge­ty alo­ko­va­né na nákup tele­víz­nej rekla­my. Tele­ví­zia je ešte stá­le násob­ne rele­van­tnej­ším zdro­jom infor­má­cií pre širo­kú verej­nosť a naj­väč­šou výrob­nou maši­nou na hviez­dy, trend­set­te­rov a influ­en­ce­rov.

Pre­to pre live tele­ví­ziu budú ešte veľ­mi veľ­mi dlho fun­go­vať dva for­má­ty: tele­víz­ne spra­vo­daj­stvo a šport. Ostat­ná for­ma zába­vy sa bude poma­ly dis­tri­bu­ovať na rôz­ne kaná­ly. A tam chce­me byť aj my — jeden z tých zdro­jov home enter­tain­men­tu.

Screen Shot 2016-03-08 at 13.44.40

foto: archív L.B.

Máš na záver neja­ký odkaz pre mla­dých star­tu­pis­tov, kto­rí by sa chce­li pus­tiť do vlast­né­ho pro­jek­tu, no mož­no majú oba­vy a pri­veľ­ký rešpekt?

Ak máte oba­vy, rešpekt a strach, nerob­te to. Tre­ba byť pre­sved­če­ný, lebo po ces­te sa vám väč­ši­na ľudí bude sna­žiť pove­dať, že robí­te chy­bu, že nemá­te šan­cu, že je to nere­ál­ne. Ten­to tlak tre­ba vydr­žať. A to sa dá iba s dosta­toč­ným prvot­ným pre­sved­če­ním.

Pridať komentár (0)