Z NULY DO SVETA: Mar­kus Bre­yer — šéf Mic­ro­softu, ktorý verí ino­va­tív­nym pro­jek­tom

Rišo Néveri / 11. apríla 2016 / Rozhovory

Kto­rým star­tu­pom drží palce gene­rálny mana­žér Mic­ro­soft Slo­va­kia, Mar­kus Bre­yer a ako sa Mic­ro­soft sta­via k ino­vá­ciám, pod­ni­ka­niu a začí­na­jú­cim pro­jek­tom? Odpo­vede na tieto, ale aj mnohé iné otázky sa dozvieš v skve­lom roz­ho­vore.

Ste už tri roky gene­rál­nym mana­žé­rom Mic­ro­soft Slo­va­kia. Za ten čas sa toho v spo­loč­nosti mnoho zme­nilo. Pred dvoma rokmi sa stal novým celo­sve­to­vým CEO Satya Nadella. Ako to ovplyv­nilo Vašu víziu a víziu Mic­ro­softu celo­sve­tovo?

Mám pocit, že spolu s prí­cho­dom Sytya-u sa vrá­tilo Mic­ro­softu ako orga­ni­zá­cii “srdce” a je znovu jasné, prečo robíme, čo robíme. Toto srdce bolo cítiť, keď Mic­ro­soft vzni­kal a rás­tol, ale na istý čas sa vytra­tilo. Mic­ro­soft sa trans­for­mo­val na spo­loč­nosť pod­po­ru­júcu pod­niky a ľuďom sme sa vtedy tro­cha vzdia­lili.

Steve Ball­mer bol veľmi rešpek­to­va­ným ria­di­te­ľom a sym­pa­tic­kým líd­rom pre vývo­já­rov, čo bolo z istého hľa­diska skvelé, keďže Mic­ro­soft bol pôvodne tiež iba malou sku­pi­nou vývo­já­rov sna­žia­cich sa zme­niť svet soft­véru.

microsoft-markus-breyer-1

So Satya-om však zís­ka­vame istý “bonus” navyše. Vývo­jári majú pred ním stále rešpekt, ale je bližší aj bež­ným ľuďom — našim zákaz­ní­kom.

Sám si mys­lím, že Satya veľmi výni­močný. Či už jeho skrom­nos­ťou, kto­rou vystu­puje, alebo schop­nos­ťou doká­zať jasne a jed­no­du­cho vyjad­riť cieľ a víziu Mic­ro­softu.

V časoch, keď Bill Gates zakla­dal Mic­ro­soft, bola vízia spo­loč­nosti jasná. Mať počí­tač na kaž­dom stole, v kaž­dom domove. Časom sa však naša vízia menila, bola dlh­šia, viac kom­pli­ko­vaná a často som sám nebol schopný spon­tánne ju vyslo­viť.

Dnes je však vízia znova jed­no­du­chá. Chceme pomôcť kaž­dej osobe a orga­ni­zá­cii na svete dosiah­nuť viac.

Čo sú dnes hlav­nými akti­vi­tami Mic­ro­softu na Slo­ven­sku? Ostáva cie­ľom spo­loč­nosti pre­dá­vať licen­cie alebo sa sna­žíte mať väčší dopad na trh a komu­nitu?

Netla­číme už na licen­cie. Sna­žíme sa pomôcť orga­ni­zá­ciám pre­trans­for­mo­vať sa, nájsť nové biz­nis modely a vymys­lieť niečo nové. V spo­loč­nosti sa stále sna­žíme mys­lieť tro­cha odváž­nej­šie, ako pol roka pred­tým.

Myš­lienka “Skúsme dnes pre­dať 1000 tab­le­tov ško­lám, aby mali deti prí­stup k inter­netu a vedo­mos­tiam.,” je pekný cieľ, ale tro­cha nudný a málo inšpi­ra­tívny… Čo by sa však stalo, keby sme využili pria­teľ­ské vzťahy s vlá­dou, sadli si s mini­strom škols­tva a poroz­mýš­ľali, ako by sme ovplyv­nili budúce gene­rá­cie, ak by sme kaž­dému v škol­ských lavi­ciach dali prí­stup k inter­netu a infor­má­ciám. Táto myš­lienka je oveľa odváž­nej­šia a práve takéto prob­lémy sa dnes sna­žíme ako spo­loč­nosť rie­šiť. Aj keď je slo­ven­ská pobočka pomerne malá, máme vyše 1000 par­tne­rov, s kto­rými doká­žeme veľké veci.

Mojím cie­ľom je, aby bol Mic­ro­soft par­tne­rom, nie iba dodá­va­te­ľom a to je veľký roz­diel.”

microsoft-markus-breyer-2

Kam zapa­dajú star­tupy do novej vízie Mic­ro­softu?

Sú veľké spo­loč­nosti, s veľ­kými roz­poč­tami a pros­tried­kami a na dru­hej strane sú veľmi nadaní a nad­šení ľudia s nápa­dom, ktorí dokážu dať dokopy vo svo­jej garáži. Ak majú ľudia v Mic­ro­softe niečo spo­ločné, je to názor, že tech­no­ló­gie dokážu zme­niť svet k lep­šiemu. Dokážu zlep­šiť životnú úro­veň, zjed­no­du­šiť prácu, dokážu lie­čiť cho­roby…

Keď chcete pod­po­riť ino­vá­cie, kľú­čom je pod­po­riť práve men­šie tímy a pro­jekty, ktoré ešte nie sú osle­pené pro­cesmi veľ­kých kor­po­rá­cií, majú pries­tor dýchať a dokážu pri­niesť zmenu na trhu.

Radi uzat­vá­rame par­tner­stvá aj s väč­šími fir­mami, ale tie sa o seba dokážu posta­rať. Na roz­diel od nich, ak sta­via nie­kto niečo na kole­nách v garáži a pri tom štu­duje na uni­ver­zite, prav­de­po­dobne nebude mať dosť peňazí na výskum a vývoj.

A aj keď na usku­toč­ne­nie dob­rého nápadu netreba veľa peňazí, ale tvrdá práca a poc­tivo inves­to­vaný čas. Ak nie­koho takého stret­neme, radi ho pod­po­ríme. A ak bude navyše úspešný? O to lep­šie!

microsoft-markus-breyer-3

foto: microsoft.com

Je pravda, že veľké firmy majú dnes prob­lém ino­vo­vať?

Áno, je to čias­točne pravda. Veľké spo­loč­nosti sú často obme­dzo­vané vlast­nými pro­cesmi. Aj preto tvr­dím, že je dôle­žité odde­liť naprí­klad mar­ke­ting a výskum v podob­nej orga­ni­zá­cii.

Presne tak to robí aj Mic­ro­soft. Účel slo­ven­skej pobočky je čisto sales a mar­ke­ting. Na Slo­ven­sku nepre­bieha žiadny výskum Mic­ro­softu, ale máme mnohé výskumné cen­trá, ktoré sú od ostat­ných častí spo­loč­nosti odde­lené, aby mali voľ­nosť a pries­tor pre kre­a­ti­vitu.

Mic­ro­soft vytvo­ril na pod­poru malých pro­jek­tov stovky nástro­jov v rámci prog­ramu Bizs­park, ktoré dnes ponúka star­tu­pom zadarmo. Sú všetky tieto nástroje kom­pletne free, alebo exis­tujú v prog­rame nejaké obme­dze­nia?

(smiech) Prečo nám nikto neverí, že žiadne obme­dze­nia a háčiky neexis­tujú?

V rámci prog­ramu pod­pory star­tu­pov posky­tu­jeme nástroje zadarmo, ale nepos­ky­tu­jeme ich done­ko­nečna. Ak star­tup spĺňa pod­mienky prog­ramu, dostane všetky nástroje zadarmo na dobu troch rokov, počas kto­rých nám nedlží nič a môže prog­ram opus­tiť, kedy sa mu zachce.

Ak sa star­tupu v eko­sys­téme páči a chce naše nástroje pou­ží­vať naďa­lej, je iba ide­álne, ak sa stane našim dlho­do­bým zákaz­ní­kom, nie je to však pod­mien­kou.

Ako som spo­mí­nal, neexis­tuje žiadny háčik, jedná sa o celo­sve­tovú ini­cia­tívu, ktorú keď chcete, pou­ží­vate, keď sa vám nepáči, opus­títe ju.

microsoft-markus-breyer-4

Podľa webu však exis­tuje aj “next level”. Čo je prog­ram Bizs­park Plus?

Prog­ram Bizs­park Plus je exklu­zív­nym roz­ší­re­ním prog­ramu Bizs­park. Ak má naprí­klad slo­ven­ský star­tup glo­bálny poten­ciál, môžeme mu poskyt­núť clou­dové služby na celý rok v hod­note 120 000 dolá­rov. Pomo­cou našich ser­ve­rov tak dokáže sprí­stup­niť svoje služby celému svetu. Za spo­mí­nanú sumu má k dis­po­zí­cii desiatky ser­ve­rov a obrov­skú výpo­četnú kapa­citu našich dáto­vých cen­tier po celom svete.

Jedná sa teda o dobrý prog­ram pre slo­ven­ské Star­tupy? Máme na Slo­ven­sku dosť star­tu­pov s glo­bál­nym poten­ciá­lom?

Aj áno :). Na Slo­ven­sku máme momen­tálne 2 star­tupy, ktoré prog­ram pou­ží­vajú a ďal­šie 4, ktoré v prog­rame začí­najú. Roz­hodne sa nejedná o tisíce star­tu­pov, ale pokiaľ má star­tup poten­ciál a dobrý nápad, doká­žeme mu pomôcť pre­sa­diť sa glo­bálne.

Sú glo­bálne ambí­cie star­tupu pod­mien­kou prog­ramu?

Určite nie. Pri­ja­tie do prog­ramu sa sch­va­ľuje priamo v Bra­ti­slave, preto aj lokálny pro­jekt môže byť jeho súčas­ťou. Jedine star­tupy, ktoré by sa chceli dostať do prog­ramu musia prejsť schvá­le­ním aj v zahra­ničí.

Pre každý star­tup sa sna­žíme ponuku nástro­jov opti­ma­li­zo­vať, aby sme mu naj­viac pomohli. Ak rieši star­tup lokálny pro­jekt, zame­riame sa na tu využi­teľné nástroje.

Aká ja spätná väzba od star­tu­pov zapo­je­ných do prog­ramu?

Prog­ram fun­guje 4 roky, máme už teda prvých absol­ven­tov. Dovo­lím si pove­dať, že so služ­bou boli spo­kojní. Keďže sa im nesna­žíme hádzať polená pod nohy, je iba na nich, ako budú s nástrojmi a kre­di­tom, ktorý dostanú nará­bať.

Done­dávna ste písali vlastný blog, z kto­rého bolo jasné, že ste veľ­kým fanú­ši­kom moder­ných tech­no­ló­gií. Čo vidíte ako ďal­šiu veľkú ino­vá­ciu, ktorá zmení svet?

Je určite fas­ci­nu­júce, akou rých­los­ťou sa vyví­jajú mobilné tech­no­ló­gie. Iba pred­stava, že naj­nov­šie Win­dows Phone-y doká­žete pri­po­jiť do malého adap­téru, pri­dať klá­ves­nicu, moni­tor a máte kom­pletné PC, pohá­ňané jedine smart­fó­nom, je neuve­ri­teľná.

Na čo som však sku­točne zve­davý, je éra, ktorá nás čaká. Éra Inter­net of Things. Zatiaľ nedo­ká­žeme odhad­núť, čo všetko so sebou tieto tech­no­ló­gie pri­nesú, kam posunú svet a čo všetko umož­nia. Poten­ciál IoT je prav­de­po­dobne neob­me­dzený.

microsoft-markus-breyer-5

Ale nemô­žem zabud­núť ani na Holo Lens. Keď poze­rám videá z pred­sta­vení, padá mi sánka. Stačí si pred­sta­viť využi­tie v medi­cíne. Špe­cia­lista, ktorý je v Ber­líne môže podie­ľať na ope­rá­cii pacienta v Bra­ti­slave a zachrá­niť mu vďaka tech­no­ló­gii život. Práve o tom by mali byť tech­no­ló­gie — o pozi­tív­nom ovplyv­není spo­loč­nosti.

Sú nejaké slo­ven­ské star­tupy, kto­rým držíte palce? Naprí­klad Aero­mo­bil?

Pri­znám sa, že o lie­ta­jú­com aute som sa dozve­del iba nedávno, keď sme ria­di­teľa spo­loč­nosti videli pro­jekt pre­zen­to­vať. Šte­fan ma však sku­točne oslo­vil. Je obdi­vu­hodné, aký skú­sený sve­tový tím doká­zali okolo pro­jektu posta­viť a spô­sob, akým posú­vajú hra­nice ino­vá­cií. Cestu, či dráhu letu Aero­mo­bilu budem určite sle­do­vať.

microsoft-markus-breyer-6

Zdroj fotografie:pikulik.sk, zdroj pre­zen­tač­nej foto­gra­fie: youtube.com

Pridať komentár (0)