Za 3 roky uro­bil tisí­ce fotiek, aby sme si moh­li pozrieť krát­ke video

Lukáš Dubovský / 30. januára 2016 / Zo Slovenska

Mož­no to najk­raj­šie video, aké uvi­díš o Slo­ven­sku.

Pavol Láš­tic sa 3 roky potu­lo­val, po oko­lí orav­skej obce Zázri­vá s foto­apa­rá­tom na krku. Výsle­dok je v skut­ku dych­be­rú­ci, veď posúď­te sami…

The way Fai­ry-tale Zázri­vá je časoz­ber­né video z túla­nia sa po mojej rod­nej dedin­ke Zázri­vej a jej pri­ľah­lých kop­coch a doli­nách. Je to vlast­ne taká ces­ta seba­poz­ná­va­nia, počas kto­rej som strá­vil veľa času v čis­tej Orav­skej prí­ro­de, kde som čer­pal ener­giu a nápa­dy a tiež pokoj v duši, lás­ku a radosť, kto­ré mi prí­ro­da ponúk­la.
Ten­to krát­ky film pozos­tá­va z tisí­cov fotiek, kto­ré som vyfo­til za posled­né 3 roky a zachy­tá­va­jú krá­su kto­rá je vša­de oko­lo nás. Čas­to sa sta­čí len pozrieť z okna ale­bo vybe­hnúť za hum­ná. :)

pripravenevspolupraci_vedelisteze

Zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)