Za aký čas sa manu­álne doro­lu­ješ na koniec excelu?

Martina Rypáková / 10. január 2017 / Zaujímavosti

Možno táto infor­má­cia obo­hatí tvoj život, možno nie. Istotne však túto “výzvu” nemu­síš absol­vo­vať. Hun­ter Hobbs už pre­ro­lo­val celý Excel. Skú­siš si tip­núť, ako dlho mu to trvalo? 

Prog­ram Excel nám mno­hým sprí­jem­ňuje každý jeden pra­covný deň. Ruku na srdce. Vieš bez vyhľa­dá­va­nia na Google odpo­ve­dať na otázku: Koľko má tabuľ­kový pro­ce­sor od spo­loč­nosti Mic­ro­soft cel­kovo riad­kov a stĺp­cov? A koľko by to asi trvalo, kým by si sa manu­álne, t.j. stla­če­ním klá­vesu “šípka dole” doro­lo­val až na koniec zoznamu?

Neboj, nezb­láz­nili sme sa. Takúto výzvu absol­vo­val ame­rický you­tu­ber Huter Hobbs, ktorý sa 3.1.2017 pode­lil so svo­jim “výko­nom” na všet­kých sociál­nych sie­ťach a vrelo ju neod­po­rúča nikomu ďal­šiemu absol­vo­vať.

My sa však pode­líme o odpo­vede. Pekne po poriadku. Excel má cel­kovo 1 048 576 riad­kov a 16 384 stĺp­cov. Cel­kový strá­vený čas rolo­va­ním na koniec zoznamu zabral Hun­te­rovi presne 9 hodín, 36 minúť a 10 sekúnd.

Čo hovo­ríš na tento výkon? Podeľ sa s nami o tvoju “najh­lú­pej­šiu výzvu”, ktorú si kedy pri­jal. :)

zdroj: twit­ter, zdroj titul­nej foto: youtube.com

Pridať komentár (0)