Za krá­sou nemu­síš ces­to­vať ďaleko, pre­sved­čia ťa o tom tieto európ­ske mestá

Katarína Jenisová / 4. júna 2016 / Tools a produktivita

Leto sa blíži a s ním aj ces­to­va­teľ­ské plány, ako ho čo naj­lep­šie strá­viť. V sku­toč­nosti však nemu­síš ísť vôbec ďaleko, aj naša Európa ponúka množ­stvo krás­nych miest, na ktoré často zabú­dame. Pri­dáš si ich na svoj zoznam?

Bruggy, Bel­gicko

2189305-shutterstock_139542962-1000-1464545861

foto: shutterstock.com / Botond Hor­vath

Domy ako per­ní­kové cha­lúpky, roman­tické uličky pop­re­pá­jané oblú­ko­vými mos­tami a roz­ľahlá sieť kaná­lov, to je to, čo robí z Brúgg “Benátky severu”. Množ­stvo ľudí pova­žuje práve toto mesto za jedno z najk­raj­ších v Európe. Bel­gicko okrem sce­né­rií ponúka aj výborné pivo a čoko­ládu, na čom si pochutí neje­den náv­štev­ník.

Sin­tra, Por­tu­gal­sko

2189955-shutterstock_372152527-1000-1464545861

foto: shutterstock.com / Mika­dun

Nezvy­čajné, pes­tro­fa­rebné a napl­nené svet­lom. Sin­tra vás pre­svedčí o tom, že ste vkro­čili do roz­právky. Nemô­žete si nechať ujsť pompézne farebné hrady a takisto exo­tické záh­rady mesta.

Bra­sov, Rumun­sko

2189755-shutterstock_211745098-1000-1464545861

foto: shutterstock.com / Dzie­wul

Ľudia nena­zý­vajú Bra­sov “per­lou Trans­yl­vá­nie”  len tak. Ukrytý v doline medzi zasne­že­nými vrcholmi hôr je per­fekt­ným mies­tom pre tých, ktorí radi obja­vujú tajom­stvá sta­ro­ve­kých miest. Bra­sov totiž pôsobí ako zamrz­nutý v časoch stre­do­veku. Atmo­sféru pokoja vytvá­rajú pev­nosti a sta­ro­bylé domy.

Gdansk, Poľ­sko

2189655-shutterstock_211501906-1000-1464545861

foto: shutterstock.com / Michal Bed­na­rek

Toto staré mesto, usa­dené na bre­hoch Balt­ského mora má svoju uni­kátnu amto­sféru. Ponúka množ­stvo útul­ných kaviarní, zau­jí­ma­vých múzeí a výstav, každý si tu nájde niečo pre seba.

Mos­tar, Bosna a Her­ce­go­vina

2189905-shutterstock_291941063-1000-1464545861

foto: shutterstock.com / Ross Helen

Starý most v tejto oblasti kedysi roz­de­lil mesto na dve časti — bos­nian­sku a chor­vát­sku. Mos­tar je teraz neoby­čaj­ným mies­tom, kde sa spá­jajú dve kul­túry a civi­li­zá­cie. Je to citeľné a vidi­teľné nie­len na archi­tek­túre mesta, ale aj v jeho kuchyni a miest­nych tra­dí­ciach.

Bled, Slo­vin­sko

2189505-shutterstock_111728312-1000-1464545861

foto: shutterstock.com / Duda­rev Mik­hail

Bled sa nachá­dza pri Julián­skych Alpách na pobreží jed­ného z naj­fo­to­ge­nic­kej­ších jazier na svete. V pokoj­nej vode sa zakaž­dým odrá­žajú mohutné hory, taký pohľad len tak hocikde neuvi­díte.

Nový Sad, Srb­sko

2189805-shutterstock_396725611-1000-1464545861

foto: shutterstock.com / Tatiana Popova

Je známy svo­jimi galé­riami, múze­ami a pamiat­kami, niet pochýb o tom, prečo ho nazý­vajú kul­túr­nym cen­trom Srb­ska. Sym­bo­lom mesta je Pet­ro­va­ra­din­ská pev­nosť, ktorá ponúka výhľady nad mes­tom a Duna­jom. Svoj čas strá­vený medzi fareb­nými dom­kami ľuto­vať nebu­dete.

Koman, Albán­sko

2189855-shutterstock_98019179-1000-1464545861

foto: shutterstock.com / Prze­mys­law Wasi­le­wski

Náv­števa mesta stojí za to už len kvôli pohľadu na prí­rodnú krásu Koman­ského jazera. Ponúka azú­rovo modrú vodu a pobre­žia pokryté jas­nou zele­ňou.

Ronda, Špa­niel­sko

2189605-shutterstock_108837572-1000-1464545861

foto: shutterstock.com / cana­das­tock

Toto staré mesto vyniká najmä svo­jou his­tó­riou a sta­ro­by­lými uli­cami. Vysta­vané vysoko na úte­soch svo­jim náv­štev­ní­kom dopraje neoby­čajný záži­tok.

Český Krum­lov, Česká repub­lika

2190055-shutterstock_257859392-1000-1464545861

foto: shutterstock.com / Vero­nika Gal­kina

Aj naši suse­dia majú čo ponúk­nuť a to vôbec nemu­síte ces­to­vať ďaleko. Krásne dom­čeky, cesty a mosty, malé mesto má množ­stvo náv­štev­ní­kov, ktorí sa naozaj majú na čo poze­rať.

Annecy, Fran­cúz­sko

2189405-shutterstock_204833563-1000-1464545861

foto: shutterstock.com / Mny-Jhee

Mesto v blíz­kosti jazera pôsobí ako by v ňom zastal čas. Prej­dite sa maleb­nými ulič­kami pokoj­ného miesta a neza­bud­nite nav­ští­viť aj starý hrad.

Porto, Por­tu­gal­sko

2190005-shutterstock_259699643-1000-1464545861

foto: shutterstock.com / Sean Pavone

Opäť v Por­tu­gal­sku. Ten­to­raz v ener­gic­kom meste, ktoré vám vytvorí úsmev na tvári a naplní vás pozi­tív­nou ener­giou. Ak máte radi ruch miest, toto je pre vás to pravé.

Ber­gamo, Talian­sko

2189355-shutterstock_154218773-1000-1464545861

foto: shutterstock.com / Ale­xan­der Mazur­ke­vich

Na Ber­game je zau­jí­mavé to, že môžete strá­viť celé hodiny obja­vo­va­ním jeho úzkych sta­ro­ve­kých uli­čiek. Ak sa una­víte, ener­giu môžete dobiť typic­kou talian­skou piz­zou, tu majú dokonca 250 dru­hov na výber.

Bor­de­aux, Fran­cúz­sko

2189455-shutterstock_124255273-1000-1464545861

foto: shutterstock.com / Ale­xan­der Demy­anenko

Na tomto majes­tát­nom meste si vychut­náte najmä jeho pokojnú atmo­sféru. Pri pohári dob­rého vína vás naučí ako si uží­vať každý moment vášho života.

Albar­ra­cin, Špa­niel­sko

2189705-shutterstock_168271859-1000-1464545861

foto: shutterstock.com / Iakov Fili­mo­nov

Toto ružové mesto pôsobí ako roz­práv­kové krá­ľov­stvo. Opäť tu čas akosi ply­nie pomal­šie a jeho uličky vám znova ponúknu cel­kom nové miesta na obja­vo­va­nie.

vedeliSteZe_banner

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: shutterstock.com / lakov Fili­mo­nov

Pridať komentár (0)