Zabud­ni­te na Cloud-ové rie­še­nia! Pri­chá­dza star­tup LIMA

Lukas Gasparik / 2. júla 2014 / Tech a inovácie

Pre­čo je Lima lep­ším rie­še­ním pre vaše data ako Cloud? Vysvet­ľu­je zakla­da­teľ a záro­veň CEO toh­to ame­ric­ké­ho star­tu­pu Seve­rin Mar­com­bes. “Lima je malým mobil­ným zaria­de­ním, pri­po­ji­teľ­ným na aké­koľ­vek iné zaria­de­nie a je kom­pa­ti­bil­né s väč­ši­nou OS”. Kari­é­ru naštar­to­va­li na Kicks­tar­te­ri, kde zís­ka­li 1,2$ mili­ó­na, aby násled­ne moh­li rais­núť ďal­ších 2,5$ mili­ó­na.

Lima je posta­ve­ná na ino­va­tív­nej tech­no­ló­gii, kto­rá kon­so­li­du­je všet­ky vaše data a umož­ňu­je vidieť vaše súbo­ry na rôz­nych zaria­de­niach súčas­ne, nezá­vis­le natom, aký OS pou­ží­va­te. “Aby ste si to lep­šie vede­li pred­sta­viť, Lima sa skla­dá z dvoch hlav­ných čas­tí, z har­dwe­ro­vé­ho adap­té­ru a z mul­ti­plat­for­mo­vej app­ky”, hovo­rí CEO Mar­com­bes. “Lima mení archi­tek­tú­ru OS tak, že všet­ky zaria­de­nia budú  obsa­ho­vať rov­na­ké súbo­ry. Zna­me­ná to, že orga­ni­zač­ná štruk­tú­ra je tá istá na všet­kých zaria­de­niach a vy už nepot­re­bu­je­te vaše súbo­ry kopí­ro­vať a pre­ná­šať zo zaria­de­nia na zaria­de­nie ale­bo ich uplo­ado­vať na Cloud“dodá­va Mar­com­bes.

Hlav­nou cie­ľov­kou sú ľudia, kto­rí majú dve a viac zaria­de­ní, milu­jú tech­no­ló­giu, ale nie su tech­no­lo­gic­kí exper­ti. Tak­to chcú spo­jiť ľudí s ich vlast­ným con­ten­tom a odbú­ra­vať bari­é­ry nedo­stup­nos­ti a roz­dieľ­nos­ti napr. v rôz­ných OS. Lima by mala byť prvou tech­no­ló­gi­ou, kto­rá vám ten­to záži­tok bez­ba­ri­é­ro­vos­ti ponúk­ne.

Lima však nie je jedi­nou ino­vá­ci­ou, kto­rá sa o nie­čo podob­né pokú­ša. Exis­tu­jú tzv. NAS zaria­de­nia, kto­ré majú skve­lú per­for­man­ce a sto­ja na super tech­no­ló­gii, ale nie sú veľ­mi user friend­ly, pre­to sú skôr využi­teľ­né pre odbor­ní­kov. Ďalej máme Drop­bo­xi, OneD­ri­ve, Goog­le Dri­ve a mno­ho ďal­ších clou­do­vých rie­še­ní. Tie­to síce user fried­ly sú, ale majú rela­tív­ne sla­bý per­for­man­ce a vyš­šie ceny, nakoľ­ko tu exis­tu­jú tech­no­lo­gic­ké obme­dze­nia. 

Nie­kde medzi tými­to dvo­ma rie­še­nia­mi sú súkrom­né clou­do­vé rie­še­nia, kto­ré však majú prob­lé­my so secu­ri­ty a pri­va­cy.

Naroz­diel od iných zaria­de­ní a rie­še­ní, Lima nevyt­vá­ra ďal­šie silo na váš con­tent, ale kvá­zy vymys­le­lo nový spô­sob ako ulo­žiť vaše data. Lima pre­me­ní Win­do­ws, Mac OS, Linux, iOS, a Andro­id OS a umož­ní otvo­riť si file na kto­rom­koľ­vek z nich. Nemu­sí­te nikde nič pre­ná­šať.

Cena jed­né­ho zaria­de­nia by sa mala pohy­bo­vať oko­lo 150$ za kus. Po už spo­mí­na­nej úspeš­nej kam­pa­ni na Kicks­tar­te­ri sa foun­de­ri budú sna­žiť dostať aj na sve­to­vý trh. Aksi chce­te aj vy zabez­pe­čiť jeden z prvých kús­kov, môže­te tak uro­biť TU. Mys­lím si, že majú cel­kom dob­re našliap­nu­té, čo vy nato?

Zdroj: startupbeat.com, lima.com

Pridať komentár (0)