Zabud­nite na Cloud-ové rie­še­nia! Pri­chá­dza star­tup LIMA

Lukas Gasparik / 2. júla 2014 / Tech a inovácie

Prečo je Lima lep­ším rie­še­ním pre vaše data ako Cloud? Vysvet­ľuje zakla­da­teľ a záro­veň CEO tohto ame­ric­kého star­tupu Seve­rin Mar­com­bes. “Lima je malým mobil­ným zaria­de­ním, pri­po­ji­teľ­ným na aké­koľ­vek iné zaria­de­nie a je kom­pa­ti­bilné s väč­ši­nou OS”. Kari­éru naštar­to­vali na Kicks­tar­teri, kde zís­kali 1,2$ mili­óna, aby následne mohli rais­núť ďal­ších 2,5$ mili­óna.

Lima je posta­vená na ino­va­tív­nej tech­no­ló­gii, ktorá kon­so­li­duje všetky vaše data a umož­ňuje vidieť vaše súbory na rôz­nych zaria­de­niach súčasne, nezá­visle natom, aký OS pou­ží­vate. “Aby ste si to lep­šie vedeli pred­sta­viť, Lima sa skladá z dvoch hlav­ných častí, z har­dwe­ro­vého adap­téru a z mul­ti­plat­for­mo­vej appky”, hovorí CEO Mar­com­bes. “Lima mení archi­tek­túru OS tak, že všetky zaria­de­nia budú  obsa­ho­vať rov­naké súbory. Zna­mená to, že orga­ni­začná štruk­túra je tá istá na všet­kých zaria­de­niach a vy už nepot­re­bu­jete vaše súbory kopí­ro­vať a pre­ná­šať zo zaria­de­nia na zaria­de­nie alebo ich uplo­ado­vať na Cloud“dodáva Mar­com­bes.

Hlav­nou cie­ľov­kou sú ľudia, ktorí majú dve a viac zaria­dení, milujú tech­no­ló­giu, ale nie su tech­no­lo­gickí experti. Takto chcú spo­jiť ľudí s ich vlast­ným con­ten­tom a odbú­ra­vať bari­éry nedo­stup­nosti a roz­dieľ­nosti napr. v rôz­ných OS. Lima by mala byť prvou tech­no­ló­giou, ktorá vám tento záži­tok bez­ba­ri­é­ro­vosti ponúkne.

Lima však nie je jedi­nou ino­vá­ciou, ktorá sa o niečo podobné pokúša. Exis­tujú tzv. NAS zaria­de­nia, ktoré majú skvelú per­for­mance a stoja na super tech­no­ló­gii, ale nie sú veľmi user friendly, preto sú skôr využi­teľné pre odbor­ní­kov. Ďalej máme Drop­boxi, OneD­rive, Google Drive a mnoho ďal­ších clou­do­vých rie­šení. Tieto síce user friedly sú, ale majú rela­tívne slabý per­for­mance a vyš­šie ceny, nakoľko tu exis­tujú tech­no­lo­gické obme­dze­nia. 

Nie­kde medzi týmito dvoma rie­še­niami sú súkromné clou­dové rie­še­nia, ktoré však majú prob­lémy so secu­rity a pri­vacy.

Naroz­diel od iných zaria­dení a rie­šení, Lima nevyt­vára ďal­šie silo na váš con­tent, ale kvázy vymys­lelo nový spô­sob ako ulo­žiť vaše data. Lima pre­mení Win­dows, Mac OS, Linux, iOS, a Android OS a umožní otvo­riť si file na kto­rom­koľ­vek z nich. Nemu­síte nikde nič pre­ná­šať.

Cena jed­ného zaria­de­nia by sa mala pohy­bo­vať okolo 150$ za kus. Po už spo­mí­na­nej úspeš­nej kam­pani na Kicks­tar­teri sa foun­deri budú sna­žiť dostať aj na sve­tový trh. Aksi chcete aj vy zabez­pe­čiť jeden z prvých kús­kov, môžete tak uro­biť TU. Mys­lím si, že majú cel­kom dobre našliap­nuté, čo vy nato?

Zdroj: startupbeat.com, lima.com

Pridať komentár (0)