Ako začať s rekla­mou na inter­nete

Nikola Tokárová / 26. februára 2016 / Business

Na to, aby si uro­bil z nápadu pro­dukt alebo biz­nis, potre­bu­ješ zís­kať zákaz­ní­kov, ktorí majú reálny záu­jem o tvoj výtvor. Týchto zákaz­ní­kov môžeš zís­kať aj vďaka dobre cie­le­nej reklame a pokiaľ nevieš, ako s rekla­mou začať, alebo si mys­líš, že tvoja kam­paň by mohla byť efek­tív­nej­šia, pre­čí­taj si zopár tipov, ako na to. 

Stránka a nasta­ve­nie pro­duktu

Uisti sa, že tvoja stránka je plne funkčná a zro­zu­mi­teľná pre kaž­dého ešte pred­tým, než ju roz­beh­neš naplno a začneš s jej pro­pa­gá­ciou. Mal by si mať priame a jed­notné reklamy, kom­plexný dizajn a mal by si poznať nástroje na mera­nie náv­štev­nosti. Ak si chceš ove­riť, či je tvoja stránka sku­točne funkčná a chceš vychy­tať všetky bugy, pozri sa na nástroje, o kto­rých sme písali v tomto článku.

pexels-photo-large

foto: negativespace.co

Efek­tívne mera­nie

Aby nalie­va­nie peňazí do reklám malo zmy­sel, musíš vedieť, ako merať efek­ti­vitu jed­not­li­vých reklám. Na každú jednu online reklamu, ktorú zave­síš, musíš mať špe­ci­fickú URL(odkaz), aby si poznal UTM para­metre. Ide o para­me­ter, ktorý iden­ti­fi­kuje vyhľa­dá­va­cie zaria­de­nie. V praxi: dozvieš sa, odkiaľ sa ľudia na tvoju stránku pre­klikli. Môže to byť naprí­klad cez kli­ka­ciu reklamu, Google, alebo iný vyhľa­dá­vací nástroj.

Vďaka tomu zis­tíš, ktorý z vyhľa­dá­va­cích nástro­jov je naje­fek­tív­nejší a môžeš pre­stať pla­tiť za tie, ktoré sa nevy­uží­vajú.

space

foto: wikimedia.org

Aby si zis­til, odkiaľ ti teda pri­chá­dzajú jed­not­livé „kliky“ môžeš manu­álne vytvá­rať linky cez túto stránku od Google. Na ich sle­do­va­nie fun­gujú naprí­klad MixPa­nelGoogle Ana­ly­tics.

Tes­to­va­nie rôz­nych kaná­lov

Prav­de­po­dobne naj­lep­šie kanály na spus­te­nie reklamy sú AdWords a Face­book, avšak nemusí to byť pra­vid­lom. Po spus­tení reklamy by si mal sle­do­vať, nakoľko sú efek­tívne a roz­hod­núť sa, ako postu­po­vať ďalej.

AdWords

AdWords ti pri spúš­ťaní poskytne kom­pletný návod krok za kro­kom. (navyše ponúka zadarmo 75$ kre­dit) Nedávno bol dokonca spus­tený AdWords Express, ktorý celý tento pro­ces ešte viac uľah­čuje.

Keď začneš s AdWords, bude sa ťa sna­žiť oslo­viť nie­ktorí zo zástup­cov, aby ti pomo­hol. Samoz­rejme, môžeš ho odmiet­nuť, ale pokiaľ sa jedná o tvoju prvú kam­paň, mal by si pri­jať akú­koľ­vek pomoc.

overview-costs-bg

foto: google.sk

Určite vyskú­šaj nástroj na plá­no­va­nie kľú­čo­vých slov a fráz, ktoré súvi­sia s tvo­jim pro­duk­tom a ser­vi­som. Pre­mýš­ľaj nad tým, aké otázky a heslá bude zákaz­ník zadá­vať do googlu tak, aby bola­od­po­ve­ďou tvoja stránka.

Face­book

Umiest­ňo­va­nie reklamy na Face­bo­oku je jed­no­du­ché a väč­šina ľudí by to prav­de­po­dobne zvládla aj bez príp­ravy. Podľa finanč­nej čias­tky, ktorú chceš do reklamy inves­to­vať, vieš oslo­viť vybrané množ­stvo uží­va­te­ľov, pri­čom sa dá presne zvo­liť pub­li­kum podľa polohy, veku a iných záuj­mov.

hands-woman-laptop-notebook-large

foto: kaboompics.com

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: cdn.com

Pridať komentár (0)