Ako začať s rekla­mou na inter­ne­te

Nikola Tokárová / 26. februára 2016 / Business

Na to, aby si uro­bil z nápa­du pro­dukt ale­bo biz­nis, potre­bu­ješ zís­kať zákaz­ní­kov, kto­rí majú reál­ny záu­jem o tvoj výtvor. Tých­to zákaz­ní­kov môžeš zís­kať aj vďa­ka dob­re cie­le­nej rekla­me a pokiaľ nevieš, ako s rekla­mou začať, ale­bo si mys­líš, že tvo­ja kam­paň by moh­la byť efek­tív­nej­šia, pre­čí­taj si zopár tipov, ako na to. 

Strán­ka a nasta­ve­nie pro­duk­tu

Uis­ti sa, že tvo­ja strán­ka je plne funkč­ná a zro­zu­mi­teľ­ná pre kaž­dé­ho ešte pred­tým, než ju roz­beh­neš napl­no a začneš s jej pro­pa­gá­ci­ou. Mal by si mať pria­me a jed­not­né rekla­my, kom­plex­ný dizajn a mal by si poznať nástro­je na mera­nie náv­štev­nos­ti. Ak si chceš ove­riť, či je tvo­ja strán­ka sku­toč­ne funkč­ná a chceš vychy­tať všet­ky bugy, pozri sa na nástro­je, o kto­rých sme písa­li v tom­to člán­ku.

pexels-photo-large

foto: negativespace.co

Efek­tív­ne mera­nie

Aby nalie­va­nie peňa­zí do reklám malo zmy­sel, musíš vedieť, ako merať efek­ti­vi­tu jed­not­li­vých reklám. Na kaž­dú jed­nu onli­ne rekla­mu, kto­rú zave­síš, musíš mať špe­ci­fic­kú URL(odkaz), aby si poznal UTM para­met­re. Ide o para­me­ter, kto­rý iden­ti­fi­ku­je vyhľa­dá­va­cie zaria­de­nie. V pra­xi: dozvieš sa, odkiaľ sa ľudia na tvo­ju strán­ku pre­klik­li. Môže to byť naprí­klad cez kli­ka­ciu rekla­mu, Goog­le, ale­bo iný vyhľa­dá­va­cí nástroj.

Vďa­ka tomu zis­tíš, kto­rý z vyhľa­dá­va­cích nástro­jov je naje­fek­tív­nej­ší a môžeš pre­stať pla­tiť za tie, kto­ré sa nevy­uží­va­jú.

space

foto: wikimedia.org

Aby si zis­til, odkiaľ ti teda pri­chá­dza­jú jed­not­li­vé „kli­ky“ môžeš manu­ál­ne vytvá­rať lin­ky cez túto strán­ku od Goog­le. Na ich sle­do­va­nie fun­gu­jú naprí­klad MixPa­nelGoog­le Ana­ly­tics.

Tes­to­va­nie rôz­nych kaná­lov

Prav­de­po­dob­ne naj­lep­šie kaná­ly na spus­te­nie rekla­my sú AdWords a Face­bo­ok, avšak nemu­sí to byť pra­vid­lom. Po spus­te­ní rekla­my by si mal sle­do­vať, nakoľ­ko sú efek­tív­ne a roz­hod­núť sa, ako postu­po­vať ďalej.

AdWords

AdWords ti pri spúš­ťa­ní poskyt­ne kom­plet­ný návod krok za kro­kom. (navy­še ponú­ka zadar­mo 75$ kre­dit) Nedáv­no bol dokon­ca spus­te­ný AdWords Express, kto­rý celý ten­to pro­ces ešte viac uľah­ču­je.

Keď začneš s AdWords, bude sa ťa sna­žiť oslo­viť nie­kto­rí zo zástup­cov, aby ti pomo­hol. Samoz­rej­me, môžeš ho odmiet­nuť, ale pokiaľ sa jed­ná o tvo­ju prvú kam­paň, mal by si pri­jať akú­koľ­vek pomoc.

overview-costs-bg

foto: google.sk

Urči­te vyskú­šaj nástroj na plá­no­va­nie kľú­čo­vých slov a fráz, kto­ré súvi­sia s tvo­jim pro­duk­tom a ser­vi­som. Pre­mýš­ľaj nad tým, aké otáz­ky a hes­lá bude zákaz­ník zadá­vať do goog­lu tak, aby bola­od­po­ve­ďou tvo­ja strán­ka.

Face­bo­ok

Umiest­ňo­va­nie rekla­my na Face­bo­oku je jed­no­du­ché a väč­ši­na ľudí by to prav­de­po­dob­ne zvlád­la aj bez príp­ra­vy. Pod­ľa finanč­nej čias­t­ky, kto­rú chceš do rekla­my inves­to­vať, vieš oslo­viť vybra­né množ­stvo uží­va­te­ľov, pri­čom sa dá pres­ne zvo­liť pub­li­kum pod­ľa polo­hy, veku a iných záuj­mov.

hands-woman-laptop-notebook-large

foto: kaboompics.com

Zdroj: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: cdn.com

Pridať komentár (0)