Zahoď všetky pro­te­ínové prášky: Na Kicks­tar­teri fičí výživná bomba!

Martin Bohunický / 23. novembra 2015 / Tech a inovácie

Jeden z Kicks­tar­ter pro­jek­tov, ktorý má reálnu šancu uspieť, sa volá LIVIN Farms Hive.

Neko­nečný” zdroj kva­lit­ných pro­te­ínov za pár šupiek, to je sen kaž­dého body­bu­il­dera. Teraz môžeš teore­ticky ušet­riť na výžive zau­jí­mavé peniaze, ak sa teda roz­hod­neš inves­to­vať. Napriek tomu sa však ľudia do toho až tak nehrnú. Prečo? Pre­tože ide o pro­teín z hmyzu. LIVIN Farms Hive je totiž akousi far­mou na červy. Zo svojho cieľa v čias­tke $100,000 dolá­rov vyzbie­rali autori už pri­bližne 75%. Je to náhoda? Vôbec. Naopak, v súčas­nej dobe to čoraz viac dáva zmy­sel.

Západný svet sa totiž v posled­ných rokoch masívne snaží pre­sa­diť hmyz, ako udr­ža­teľný a výhodný zdroj pro­te­ínov a výživy vše­obecne. Vôbec jede­nie hmyzu nie je ničím novým. Už roky je súčas­ťou čín­skej a mexic­kej kuchyne. Ale pove­dzme si pravdu, v slo­ven­skej kuchyni na toto jed­no­du­cho nie sme zvyk­nutí a chce to pevný žalú­dok.

Osobne by som do toho išiel. Farma je síce dosť drahá, celý sys­tém stojí 450 dolá­rov, no mal som mož­nosť hmyz v rôz­nych variá­ciach ochut­nať a vôbec to nebolo také strašné, ako by sa mohlo zdať. Chce to len tro­chu cviku. Je to akoby si nútil vege­ta­riána zvyk­núť si na mäso.

Naj­väčší prob­lém celého pro­duktu vidím teda v nasta­vení mysle ľudí. Je to skvelý nápad, ktorý môže náš svet opäť posu­núť o krok ďalej, no naj­väč­šou výzvou bude práve pre­sved­čiť ľudí, aby sa toho nebáli. Ale to nie je len úlo­hou výrobcu, ale úlo­hou mno­hých iných.

Jed­no­du­cho pove­dané sa bojím, aby táto myš­lienka neprišla skôr, než by mala. Bojím sa, že pred­behla čas a doplatí na to. Kiežby som sa mýlil!

zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)