Zahoď všet­ky pro­te­íno­vé práš­ky: Na Kicks­tar­te­ri fičí výživ­ná bom­ba!

Martin Bohunický / 23. novembra 2015 / Tech a inovácie

Jeden z Kicks­tar­ter pro­jek­tov, kto­rý má reál­nu šan­cu uspieť, sa volá LIVIN Farms Hive.

Neko­neč­ný” zdroj kva­lit­ných pro­te­ínov za pár šupiek, to je sen kaž­dé­ho body­bu­il­de­ra. Teraz môžeš teore­tic­ky ušet­riť na výži­ve zau­jí­ma­vé penia­ze, ak sa teda roz­hod­neš inves­to­vať. Napriek tomu sa však ľudia do toho až tak nehr­nú. Pre­čo? Pre­to­že ide o pro­te­ín z hmy­zu. LIVIN Farms Hive je totiž akou­si far­mou na čer­vy. Zo svoj­ho cie­ľa v čias­t­ke $100,000 dolá­rov vyzbie­ra­li auto­ri už pri­bliž­ne 75%. Je to náho­da? Vôbec. Naopak, v súčas­nej dobe to čoraz viac dáva zmy­sel.

Západ­ný svet sa totiž v posled­ných rokoch masív­ne sna­ží pre­sa­diť hmyz, ako udr­ža­teľ­ný a výhod­ný zdroj pro­te­ínov a výži­vy vše­obec­ne. Vôbec jede­nie hmy­zu nie je ničím novým. Už roky je súčas­ťou čín­skej a mexic­kej kuchy­ne. Ale pove­dz­me si prav­du, v slo­ven­skej kuchy­ni na toto jed­no­du­cho nie sme zvyk­nu­tí a chce to pev­ný žalú­dok.

Osob­ne by som do toho išiel. Far­ma je síce dosť dra­há, celý sys­tém sto­jí 450 dolá­rov, no mal som mož­nosť hmyz v rôz­nych variá­ciach ochut­nať a vôbec to nebo­lo také straš­né, ako by sa moh­lo zdať. Chce to len tro­chu cvi­ku. Je to ako­by si nútil vege­ta­riá­na zvyk­núť si na mäso.

Naj­väč­ší prob­lém celé­ho pro­duk­tu vidím teda v nasta­ve­ní mys­le ľudí. Je to skve­lý nápad, kto­rý môže náš svet opäť posu­núť o krok ďalej, no naj­väč­šou výzvou bude prá­ve pre­sved­čiť ľudí, aby sa toho nebá­li. Ale to nie je len úlo­hou výrob­cu, ale úlo­hou mno­hých iných.

Jed­no­du­cho pove­da­né sa bojím, aby táto myš­lien­ka nepriš­la skôr, než by mala. Bojím sa, že pred­beh­la čas a dopla­tí na to. Kiež­by som sa mýlil!

zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)