Zakla­da­teľ čes­kého Sle­vo­matu o tom, ako zaro­bil prvý milión

Lukáš Gašparík jr. / 28. októbra 2014 / Business

Tomáš Čupr je jed­ným z prvých, ktorý roz­be­hol feno­mén zľa­vo­vých por­tá­lov. Pred 4 rokmi zalo­žil najprv službu Damejidlo.cz a dnes sa sústredí najmä na online super­mar­ket Rohlík.cz. Svoj prvý milión zaro­bil v 27-mich rokoch.

Krok 1: 5 rokov života v Anglicku

V Anglicku som strá­vil 5 rokov. Naj­skôr ako pomoc­ník v tla­čiarni, no neskôr som to dotia­hol až na spo­lu­vlast­níka mar­ke­tin­go­vej agen­túry. Skú­se­nosť, ako to fun­guje inde, bola pre mňa kľú­čová. Keď pre­mýš­ľate inak, vyze­ráte síce ako aro­gantný blbec, ale ja som sa na svet nech­cel poze­rať iba čes­kou opti­kou. V tom mi Anglicko otvo­rilo oči a roz­ší­riť si obzory radím kaž­dému. Pokiaľ neodí­dete do zahra­ni­čia, neuve­do­míte si, čo tu chýba. Ja som sa v Anglicku naučil, že na zákaz­ní­kov nemô­žete nikdy kaš­lať.

Krok 2: Slušný plat nebol cie­ľom

So svo­jimi skú­se­nos­ťami z Anglicka by som dnes mohol pra­co­vať v neja­kej kor­po­rá­cií a brať plat od 80 000 do 100 000 čes­kých korún mesačne, s čím by som bol možno spo­kojný. Ale mal som väč­šie ambí­cie a pove­dal som si, že chcem zme­niť svoj život. Dokonca aj dnes tu stále vidím prí­le­ži­tosti, aké som mal pred pár rokmi ja. Keby som v dneš­nej dobe chcel zaro­biť veľký balík peňazí, išiel by som prav­de­po­dobne do ener­ge­tiky, ale o tom toho moc neviem. Toto je ďal­šia vec. Je treba byť hneď od začiatku k sebe kri­tický a pove­dať si, čo viem a čo neviem. Preto som sa zame­ral na inter­net. Začal som sa aktívne veno­vať tejto oblasti a uve­do­mil som si, že model zľa­vo­vého por­tálu, akým bol vtedy Grou­pon, by mohol fun­go­vať aj v ČR.

Krok 3: Kniha o Ste­vovi Job­sovi

Jednu dobu som veľa čítal, išlo hlavne o bio­gra­fie úspeš­ných ľudí. Robím to stále a dodáva mi to veľkú dávku moti­vá­cie. Zlo­mo­vou však pre mňa bola kniha iCon o Ste­vovi Job­sovi. Keď som ju začal čítať, postupne som si uve­do­mil, prečo by som nemo­hol byť úspešný aj ja. Roz­hodne sa s ním nech­cem porov­ná­vať, ale keď sa pozriete na môj biz­nis, tak inšpi­rá­cia Ste­vom je tam jed­no­značná.

Krok 4: Kole­go­via, kvôli kto­rým necúv­nete

Naj­ťaž­šie je vždy spra­viť prvý krok, preto sa veľa ľudí stopne hneď len pri nápade. Pokiaľ ho máte iba v hlavne, je jed­no­du­ché sa z toho vyke­cať. Pre mňa to bolo však veľmi dôle­žité, preto som si k sebe hneď našiel spo­lu­pra­cov­ní­kov. Pove­dať 5-tim ďal­ším ľudom, že chcete z toho vycú­vať, je oveľa taž­šie, ako to pove­dať len sám sebe. Práve oni ma podržali, keď bolo naj­hor­šie. Už som v tom nebol sám a musel som mys­lieť aj na osta­ných. Vtedy som stre­tol Romanu Sudovú, ktorá súce pre­mýš­ľala nad iným nápa­dom, ale nako­niec z toho vzni­kol Sle­vo­mat. Veľkú rolu v tomto pro­jekte hral aj Petr Bar­toš. Dnes viem, že sám by som to nez­vlá­dol a bez tímu okolo mňa by to nevzniklo.

Krok 5: Pre­daj časti Sle­vo­matu

Veľ­kým impul­zom pre mňa bolo to, keď nás hneď 3 dni po spus­tení oslo­vili ľudia z Miton Inves­tments, že by sa na pro­jekte chceli podie­ľať. Po dohode zís­kali 49% spo­loč­nosti, čo je síce veľká časť, ale mys­lím si, že to bolo kľú­čové roz­hod­nu­tie. Keby vtedy nepri­šiel Mil­ton Inves­tments, asi by som Sle­vo­mat pre­dal. Už za 6 mesia­cov sme mali ponuky v desiat­kach mili­ó­nov čes­kých korún. Keby som ho vtedy pre­dal, asi by som dnes nebol moc nad­šený, keďže Sle­vo­mat má momen­tálne hod­notu viac ako miliardu. Z toho ply­nie aj jedna rada, nebojte sa do svojho biz­nisu zobrať par­tnera.

…a chyba, ktorú by som dnes už neuro­bil

So Sle­vo­ma­tom som bol až prí­liš pre­po­jený. Bol to môj prvý veľký úspech a ja som sa od toho neve­del odo­sob­niť, čo ma psy­chicky ničilo. Je to niečo podobné ako keď máte na účte 100 mili­ó­nov a namiesto pocitu spo­koj­nosti a šťas­tia príde pocit stra­chu, že o ne prí­dete. Bál som sa, že Sle­vo­mat cez noc zmizne. Dnes už viem, že to nebolo správne a ku všet­kému sa sna­žím pri­stu­po­vať viac prag­ma­ticky a nedá­vam do toho toľko emó­cií.

zdroj: forbes.cz

Pridať komentár (0)