Zakla­da­teľ čes­kého Social­ba­kers Jan Řežáb sa stal CEO miliar­do­vej čín­skej firmy

Jakub Jablonický / 26. júla 2016 / Business

Zakla­da­teľ jed­ného z najús­peš­nej­ších čes­kých star­tu­pov Social­ba­kers sa chystá na novú výzvu. Ten­to­krát v Číne.

Je to už tak­mer rok, odkedy sa Jan Řežáb roz­ho­dol skon­čiť na pozí­cii CEO svo­jej firmy a prejsť do pozí­cie Exe­cu­tive Chair­mana, ktorá mu umož­ňo­vala byť stále tvá­rou spo­loč­nosti, no uvoľ­nila mu ruky od vede­nia kaž­do­den­ného chodu firmy.

No jeho dôvo­dom na túto zmenu oči­vidne nebol nedos­ta­tok ener­gie. Řežáb totiž nastu­puje na pozí­ciu Exe­cu­tive Direc­tora a CEO pre digi­tálne tech­no­ló­gie v čín­skej glo­bál­nej kor­po­rá­cii Good­baby Inter­na­ti­onal. Do tejto sku­piny pat­ria naprí­klad Mot­her­care, Urbini alebo Cybex, teda veľkí hráči na trhu s det­skými tovarmi, ako sú auto­se­dačky, kočíky, oble­če­nie pre kojen­cov a podobne.

photo4

foto: janrezab.com

29-ročný Řežáb, ktorý bol nedávno zara­dený do pre­stíž­neho zoznamu „30 under 30“ maga­zínu For­bes, sa tak postaví na čelo kon­cernu, ktorý zamest­náva viac ako 13-tisíc ľudí. Nepôjde pri­tom o prvého Čecha vo vedení spo­loč­nosti. Od začiatku tohto roku v nej pôsobí aj Mar­tin Poš, ktorý zalo­žil jed­ného z naj­väč­ších výrob­cov auto­se­da­čiek na svete – Cybex.

forbes-30-under-30-og-2

Foto: socialbakers.com

Řežáb zatiaľ neo­zná­mil, že by sa spolu so vstu­pom do Good­baby Inter­na­ti­onal chys­tal opus­tiť svoju pozí­ciu a podiel v Social­ba­kers. Jeho spo­loč­nosť je dnes jed­nou z naj­väč­ších social ana­ly­tics firiem na svete. Má viac ako 2 500 kli­en­tov, vrá­tane tak­mer polo­vice čle­nov For­tune Glo­bal 500, a 300 zamest­nan­cov v 13 poboč­kách po celom svete. Jej hod­nota sa odha­duje na asi 4 miliardy čes­kých korún, čo je pri­bližne 150 mili­ó­nov eur.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: forbes.com

Pridať komentár (0)