Zakla­da­teľ spo­loč­nosti OneP­lus varuje pred krí­zou v tech­no­lo­gic­kom prie­mysle

Lukáš Timko / 27. decembra 2015 / Business

Zakla­da­teľ jed­nej s najús­peš­nej­ších čín­skych spo­loč­ností na výrobu a pre­daj tele­fó­nov tvrdí, že kríza v tomto prie­mysle sa bude zhor­šo­vať. Počas toho, ako so sebou súperi 12 spo­loč­ností s podob­nými pro­duktmi, spo­loč­nosť Apple zbiera všetky zisky z tohto biz­nisu.

Budeme musieť pre­žiť nie­koľko cyk­lov“ tvrdí Carl Pei, zakla­da­teľ spo­loč­nosti OneP­lus. „Spo­loč­nosti, ktoré sa zame­ria­vajú iba na toto odvet­vie vymiznú a veľké spo­loč­nosti sa stiahnu z trhu s tele­fónmi.“

e78bbc6d-83bd-4d69-b71e-06c785ce8214

OneP­lus je čín­skou spo­loč­nos­ťou, ktorá sa za krátky čas stala sil­nou kon­ku­ren­ciou pre usíd­le­ných gigan­tov ako HTC a Sam­sung. Aby im ukradli čo naj­väč­šie zisky, OneP­lus pou­žíva zmluv­ných výrob­cov tele­fó­nov a následne ich priamo pre­dáva zákaz­ní­kom cez inter­net. Spo­loč­nosť Xia­omi pou­žila rov­naký prí­stup a stala sa naj­rých­lej­šie ras­tú­cim výrob­com tele­fó­nov. Hod­nota Xia­omi je odha­do­vaná na 45 miliárd dolá­rov, čo je naj­vyš­šia hod­nota zo všet­kých Ázij­ských start-upov.

OneP­lus sme­ruje k podob­nej sláve. Spo­loč­nosť sa vzdala pozván­ko­vého sys­tému, ktorý ľudí strašne obťa­žo­val. Tento sys­tém ich brz­dil vo zvý­šení pove­do­mia o značke v Ame­rike, Európe a v Indii. Spo­loč­nosť tvrdí, že minulý rok mali tržby na úrovni 300 mili­ó­nov dolá­rov, keď pre­dali 1 milión tele­fó­nov. Toh­to­ročné čísla ešte neprez­ra­dili.

6779fb95-438d-4aaf-a77a-a083928a1ded

Rok 2016 bude rokom, kedy si ešte viac ľudí začne vší­mať značku OneP­lus,“ pove­dal Pei, pri­čom dodal, že spo­loč­nosť minie veľké množ­stvo peňazí na to, aby spro­pa­go­vali svoju značku v Ame­rike. Preto tam plá­nujú otvo­riť svoj prvý kamenný obchod a rovno na Times Squ­are v New Yorku.

Prob­lém však je, že tak­mer nikto neza­rába na pre­daji tele­fó­nov okrem Applu. Ich zisky tvo­ria 90% cel­ko­vých zis­kov z tohto odvet­via. „Nikto nez­bo­hatne na tele­fó­noch za krátky čas“ vyjad­ril sa Pei.

Éra lac­ných tele­fó­nov s dob­rými tech­nic­kými špe­ci­fi­ká­ciami sa blíži ku koncu. Nemô­žete mať len rých­lejší pro­ce­sor alebo väč­šie roz­lí­še­nie foto­apa­rátu. Namiesto toho musia výrob­co­via tele­fó­nov prísť na to, ako vytvo­riť emo­ci­onálne pre­po­je­nie so zákaz­níkmi. Takéto spo­je­nie výrobcu a zákaz­níka zaplní stránky tech­no­lo­gic­kých por­tá­lov a bude mať dopad na celú tech­no­lo­gickú spo­loč­nosť.

2dc378bf-294c-4120-9006-b5f4b2af9bd3

Okrem Applu je len málo zna­čiek, ktoré sú kul­túrne rele­vantné“ pove­dal Pei. Aby ste pre­žili „musíte byť kul­túrne rele­vantný“!

Dokonca aj spo­loč­nosť Xia­omi začína mať prob­lémy. Spo­loč­nosť nespl­nila toh­to­ročné oča­ká­va­nia, najmä kvôli spo­ma­ľu­jú­cej Čín­skej eko­no­mike a tvr­dej kon­ku­ren­cií v zahra­ničí. Ostatní výrob­co­via ako naprí­klad HTC a Ama­zon majú tak­tiež prob­lémy s pre­da­jom.

My sa stále sna­žíme prísť na to, aký je ten náš prí­beh“ pove­dal Pei.

Vo veľ­kom online pries­kume iba 6% opý­ta­ných poznalo spo­loč­nosť OneP­lus. Chceli by mať od 10 do 15 mili­ó­nov uží­va­te­ľov, teda aj napriek tomu, že spo­loč­nosť si interné ciele nedáva.

075ace8e-5b91-4c3e-8a64-5b4bb6d9f4ac

OneP­lus má obme­dze­nia s kto­rými musí rátať, pre­tože sú pod­po­ro­vaní súkrom­nou spo­loč­nos­ťou a nemajú za sebou veľké ven­ture-capi­tal fondy ako má spo­loč­nosť Xia­omi“ tvrdí Nicole Peng, ria­di­teľ ázij­sko-paci­fic­kého výskumu v Cana­lys.

Tak­tiež sa musia sústre­diť na pár kľú­čo­vých pro­duk­tov a kra­jín, kde Inter­net a logis­tika dokáže pod­po­riť ich online pre­daje. Ak nedo­kážu byť zis­kový, či je to OneP­lus alebo kto­koľ­vek iný, nako­niec zly­hajú Dodal Peng.

OnePlus-2-Review-HW-1

Pei pove­dal, že minulý rok dosiahli aj zisk pri trž­bách vo výške 300 mili­ó­nov dolá­rov. Žiaľ, nech­cel pre­zra­diť odha­do­vané tržby pre tento rok, no tvrdí, že spo­loč­nosť expan­do­vala veľmi rýchlo s novými pro­duktmi a do nových kra­jín.

Pei tvrdí, že pre­daje rastú najmä v Indii, kde nad­via­zali par­tner­stvo s Ama­zo­nom. Okrem toho má OneP­lus dobrú prí­le­ži­tosť k pre­ko­na­niu riva­lov v Ame­rike, pre­tože ame­rické tele­ko­mu­ni­kačné spo­loč­nosti pre­stá­vajú doto­vať kúpu telefó­nov a tak sa stá­vajú pre bež­ného spot­re­bi­teľa drah­šími. A práve tu sa otvára pries­tor pre dostupné a záro­veň kva­litné čín­ske zaria­de­nia.

carl-pei-stage-samsung

Ľudia pre­stá­vajú pla­tiť extra peniaze za niečo, čo bolo navr­hnuté v Kali­for­nii a pri­tom vyro­bené v Číne“ pove­dal Pei.

Len pár čín­skych spo­loč­ností uspelo vo vytvo­rení celo­sve­to­vého pove­do­mia o svo­jej značke. Dokonca aj spo­loč­nosť Huawei Tech­no­lo­gies Co., ktorá pre­dáva tele­fóny a tele­ko­mu­ni­kačnú infra­štruk­túru po celom svete, mala prob­lémy so svo­jím imi­džom.
„Toto je nepres­kú­mané teri­tó­rium. Neexis­tuje čín­ska firma, ktorá by mala 90% pre­daja zo zámo­ria,“ pove­dal Pei. „Musíme prísť sami na to, ako sa stať rele­vant­nými. Na to neexis­tuje návod.“

OnePlus-Will-Release-New-Smartphone-before-Christmas

Zdroj: livemint.com

Pridať komentár (0)