Zakla­da­teľ spo­loč­nos­ti OneP­lus varu­je pred krí­zou v tech­no­lo­gic­kom prie­mys­le

Lukáš Timko / 27. decembra 2015 / Business

Zakla­da­teľ jed­nej s najús­peš­nej­ších čín­skych spo­loč­nos­tí na výro­bu a pre­daj tele­fó­nov tvr­dí, že krí­za v tom­to prie­mys­le sa bude zhor­šo­vať. Počas toho, ako so sebou súpe­ri 12 spo­loč­nos­tí s podob­ný­mi pro­dukt­mi, spo­loč­nosť App­le zbie­ra všet­ky zis­ky z toh­to biz­ni­su.

Bude­me musieť pre­žiť nie­koľ­ko cyk­lov“ tvr­dí Carl Pei, zakla­da­teľ spo­loč­nos­ti OneP­lus. „Spo­loč­nos­ti, kto­ré sa zame­ria­va­jú iba na toto odvet­vie vymiz­nú a veľ­ké spo­loč­nos­ti sa stiah­nu z trhu s tele­fón­mi.“

e78bbc6d-83bd-4d69-b71e-06c785ce8214

OneP­lus je čín­skou spo­loč­nos­ťou, kto­rá sa za krát­ky čas sta­la sil­nou kon­ku­ren­ci­ou pre usíd­le­ných gigan­tov ako HTC a Sam­sung. Aby im ukrad­li čo naj­väč­šie zis­ky, OneP­lus pou­ží­va zmluv­ných výrob­cov tele­fó­nov a násled­ne ich pria­mo pre­dá­va zákaz­ní­kom cez inter­net. Spo­loč­nosť Xia­omi pou­ži­la rov­na­ký prí­stup a sta­la sa naj­rých­lej­šie ras­tú­cim výrob­com tele­fó­nov. Hod­no­ta Xia­omi je odha­do­va­ná na 45 miliárd dolá­rov, čo je naj­vyš­šia hod­no­ta zo všet­kých Ázij­ských start-upov.

OneP­lus sme­ru­je k podob­nej slá­ve. Spo­loč­nosť sa vzda­la pozván­ko­vé­ho sys­té­mu, kto­rý ľudí straš­ne obťa­žo­val. Ten­to sys­tém ich brz­dil vo zvý­še­ní pove­do­mia o znač­ke v Ame­ri­ke, Euró­pe a v Indii. Spo­loč­nosť tvr­dí, že minu­lý rok mali trž­by na úrov­ni 300 mili­ó­nov dolá­rov, keď pre­da­li 1 mili­ón tele­fó­nov. Toh­to­roč­né čís­la ešte neprez­ra­di­li.

6779fb95-438d-4aaf-a77a-a083928a1ded

Rok 2016 bude rokom, kedy si ešte viac ľudí začne vší­mať znač­ku OneP­lus,“ pove­dal Pei, pri­čom dodal, že spo­loč­nosť minie veľ­ké množ­stvo peňa­zí na to, aby spro­pa­go­va­li svo­ju znač­ku v Ame­ri­ke. Pre­to tam plá­nu­jú otvo­riť svoj prvý kamen­ný obchod a rov­no na Times Squ­are v New Yor­ku.

Prob­lém však je, že tak­mer nikto neza­rá­ba na pre­da­ji tele­fó­nov okrem App­lu. Ich zis­ky tvo­ria 90% cel­ko­vých zis­kov z toh­to odvet­via. „Nikto nez­bo­hat­ne na tele­fó­noch za krát­ky čas“ vyjad­ril sa Pei.

Éra lac­ných tele­fó­nov s dob­rý­mi tech­nic­ký­mi špe­ci­fi­ká­cia­mi sa blí­ži ku kon­cu. Nemô­že­te mať len rých­lej­ší pro­ce­sor ale­bo väč­šie roz­lí­še­nie foto­apa­rá­tu. Namies­to toho musia výrob­co­via tele­fó­nov prí­sť na to, ako vytvo­riť emo­ci­onál­ne pre­po­je­nie so zákaz­ník­mi. Také­to spo­je­nie výrob­cu a zákaz­ní­ka zapl­ní strán­ky tech­no­lo­gic­kých por­tá­lov a bude mať dopad na celú tech­no­lo­gic­kú spo­loč­nosť.

2dc378bf-294c-4120-9006-b5f4b2af9bd3

Okrem App­lu je len málo zna­čiek, kto­ré sú kul­túr­ne rele­vant­né“ pove­dal Pei. Aby ste pre­ži­li „musí­te byť kul­túr­ne rele­vant­ný“!

Dokon­ca aj spo­loč­nosť Xia­omi začí­na mať prob­lé­my. Spo­loč­nosť nespl­ni­la toh­to­roč­né oča­ká­va­nia, naj­mä kvô­li spo­ma­ľu­jú­cej Čín­skej eko­no­mi­ke a tvr­dej kon­ku­ren­cií v zahra­ni­čí. Ostat­ní výrob­co­via ako naprí­klad HTC a Ama­zon majú tak­tiež prob­lé­my s pre­da­jom.

My sa stá­le sna­ží­me prí­sť na to, aký je ten náš prí­beh“ pove­dal Pei.

Vo veľ­kom onli­ne pries­ku­me iba 6% opý­ta­ných pozna­lo spo­loč­nosť OneP­lus. Chce­li by mať od 10 do 15 mili­ó­nov uží­va­te­ľov, teda aj napriek tomu, že spo­loč­nosť si inter­né cie­le nedá­va.

075ace8e-5b91-4c3e-8a64-5b4bb6d9f4ac

OneP­lus má obme­dze­nia s kto­rý­mi musí rátať, pre­to­že sú pod­po­ro­va­ní súkrom­nou spo­loč­nos­ťou a nema­jú za sebou veľ­ké ven­tu­re-capi­tal fon­dy ako má spo­loč­nosť Xia­omi“ tvr­dí Nico­le Peng, ria­di­teľ ázij­sko-paci­fic­ké­ho výsku­mu v Cana­lys.

Tak­tiež sa musia sústre­diť na pár kľú­čo­vých pro­duk­tov a kra­jín, kde Inter­net a logis­ti­ka doká­že pod­po­riť ich onli­ne pre­da­je. Ak nedo­ká­žu byť zis­ko­vý, či je to OneP­lus ale­bo kto­koľ­vek iný, nako­niec zly­ha­jú Dodal Peng.

OnePlus-2-Review-HW-1

Pei pove­dal, že minu­lý rok dosiah­li aj zisk pri trž­bách vo výš­ke 300 mili­ó­nov dolá­rov. Žiaľ, nech­cel pre­zra­diť odha­do­va­né trž­by pre ten­to rok, no tvr­dí, že spo­loč­nosť expan­do­va­la veľ­mi rých­lo s nový­mi pro­dukt­mi a do nových kra­jín.

Pei tvr­dí, že pre­da­je ras­tú naj­mä v Indii, kde nad­via­za­li par­tner­stvo s Ama­zo­nom. Okrem toho má OneP­lus dob­rú prí­le­ži­tosť k pre­ko­na­niu riva­lov v Ame­ri­ke, pre­to­že ame­ric­ké tele­ko­mu­ni­kač­né spo­loč­nos­ti pre­stá­va­jú doto­vať kúpu telefó­nov a tak sa stá­va­jú pre bež­né­ho spot­re­bi­te­ľa drah­ší­mi. A prá­ve tu sa otvá­ra pries­tor pre dostup­né a záro­veň kva­lit­né čín­ske zaria­de­nia.

carl-pei-stage-samsung

Ľudia pre­stá­va­jú pla­tiť extra penia­ze za nie­čo, čo bolo navr­hnu­té v Kali­for­nii a pri­tom vyro­be­né v Číne“ pove­dal Pei.

Len pár čín­skych spo­loč­nos­tí uspe­lo vo vytvo­re­ní celo­sve­to­vé­ho pove­do­mia o svo­jej znač­ke. Dokon­ca aj spo­loč­nosť Huawei Tech­no­lo­gies Co., kto­rá pre­dá­va tele­fó­ny a tele­ko­mu­ni­kač­nú infra­štruk­tú­ru po celom sve­te, mala prob­lé­my so svo­jím imi­džom.
„Toto je nepres­kú­ma­né teri­tó­rium. Neexis­tu­je čín­ska fir­ma, kto­rá by mala 90% pre­da­ja zo zámo­ria,“ pove­dal Pei. „Musí­me prí­sť sami na to, ako sa stať rele­vant­ný­mi. Na to neexis­tu­je návod.“

OnePlus-Will-Release-New-Smartphone-before-Christmas

Zdroj: livemint.com

Pridať komentár (0)