Zamest­nanci si vytvo­rili steny plné super­hr­di­nov iba pomo­cou nále­piek

Michal Králik: Sketcher.sk / 8. apríl 2015 / Tools a produktivita

Sku­pina zamest­nan­cov, s fád­nymi ste­nami v kan­ce­lá­rii, sa roz­hodla si tro­cha upra­viť ich nudný pries­tor naokolo. Roz­hodli sa na to pou­žiť cel­kovo 8024 fareb­ných nále­piek. Zamest­nanci prišli dob­ro­voľne do práce počas víkendu a začali s nale­po­va­ním por­tré­tov rôz­nych super­hr­di­nov a iných komik­so­vých postáv na steny ich pra­cov­ného pries­toru.

Sta­rost­livo vybraná paleta farieb vytvára kom­po­zí­ciu nadži­vot­ných veľ­kostí. Na ste­nách tak môžete vidieť rôz­nych super­hr­di­nov, ako je naprí­klad spi­der­man, super­man, bat­man a iní super­hr­di­no­via, ktorí strá­žia tieto kan­ce­lá­rie. Zau­jí­mavý nápad ako si vytvo­riť kre­a­tívne pro­stre­die, v kto­rom sa bude lep­šie pra­co­vať.

Ako vyzeralo pracovisko na začiatku

Pred­tým a teraz. Roz­diel posúďte sami :)

Pomocou 8024 nálepiek sa mohli začať robiť zmeny

Návrh, ako by mal vyzerať Kapitán Amerika.

Návrh, ako by mal vyze­rať Kapi­tán Ame­rika.

A jeden víkend sa zmenil na hravú prácu.

Všetci boli hneď radšej zo svojho pracovného prostredia

Ako je vidieť, tak zamest­nanci mali zo svojho pra­co­viska hneď väč­šiu radosť!

Výsledný efekt stojí zato!

Výsledný efekt stojí zato! Čo poviete na takú formu deko­rá­cie pra­co­viska?

Zdroj: http://imgur.com/a/3TxjM

Pridať komentár (0)