Záp­cha na dial­ni­ci? Nie ak máte Jet­pack!

Luky Gašparík / 24. júna 2014 / Tech a inovácie

Ďaľ­ší z bru­tál­nych gad­ge­tov, kto­rý sa zdá byť až nere­ál­ny. Najprv to vyze­ra­lo ako len neja­ká paró­dia na GTA-čko, ale ono to naozaj fun­gu­je. Pole­tu­jú­ci ľudia môžu byť čosko­ro sku­toč­nos­tou. A pove­dz­me si úprim­ne, vety typu “počkaj­te na mňa, úž letím”, nado­bud­nú úpl­ne novú dimen­ziu.

Na Star­ti­tup sme pred­sta­vi­li už rôz­ne sran­dy, ale čo tak nie­čo naozaj futu­ris­tic­ké. Je až priam neuve­ri­teľ­né ako sa dnes dajú nápa­dy rých­lo pre­ta­viť do sku­toč­nos­ti. V koľ­kých fil­moch (hlav­ne v tých lac­nej­ších) sme vide­li pole­to­vať týp­ka s Jet­pack-om na chrb­te ala James Bond. Dnes to je už sku­toč­nos­ťou.

Tech­no­lo­gic­ký star­tup z Den­ve­ru — Jet Pack inter­na­ti­onal, si dal za úlo­hu vytvo­riť postup­ne prvé komerč­né mode­ly Jet­pack-u. Aj keď samot­né Jet­pack-y nie su nič nové, dĺž­ky letov boli vždy extrém­ne krát­ke — len pár sekúnd. Pres­ne to sa chys­tá Jet Pack inter­na­ti­onal zme­niť, teda aby let trval pri­naj­hor­šom pár minúť a doká­za­li ste dole­tieť aspoň do najb­liž­šej krč­my. 

Jeden z bláz­nov, kto­rý tes­tu­je nový model je aj Nick Macom­ber, povo­la­ním kas­ka­dér. Nick naprí­klad tes­to­val jeden z Jet­pack-ov na na hote­ly Four Sea­sons v San Die­gu, pre­le­ten cez Grand Can­ny­on ale­bo si to roz­dal s for­mu­lou F1 — a dokon­ca ju aj sko­ro (ale len sko­ro) pred­be­hol.

Tu sú para­met­re bež­ných Jet­pack-ov:

Auto­ri pri­pra­vu­jú aj nový model pod kry­cím menom Fal­con. Sľu­bu­jú, že podob­nú mašin­ku svet ešte nevi­del. Kon­ku­ren­cia však nespí a už dnes exis­tu­jú rôz­ne mode­ly. Uke­ca­né jazýč­ky však pre­zra­di­li, že nový model by mal vydr­žať vo vzdu­chu až 9 minúť a pri opti­mál­nych pod­mien­kach zale­tieť skve­lých 11 míl.

U nie­ko­ho by to už mož­no sta­či­lo aj na ces­tu do prá­ce. Čo hovo­rí­te, kúpi­li by ste si taký Jet­pack?

Pri­kla­dám aj dôkaz, kto naozaj vyna­šiel Jet­pack!

Zdroj: entrepreneur.com, news.nationalgeographic.com

Pridať komentár (0)