Záp­cha na dial­nici? Nie ak máte Jet­pack!

Luky Gašparík / 24. júna 2014 / Tech a inovácie

Ďaľší z bru­tál­nych gad­ge­tov, ktorý sa zdá byť až nere­álny. Najprv to vyze­ralo ako len nejaká paró­dia na GTA-čko, ale ono to naozaj fun­guje. Pole­tu­júci ľudia môžu byť čoskoro sku­toč­nos­tou. A pove­dzme si úprimne, vety typu “počkajte na mňa, úž letím”, nado­budnú úplne novú dimen­ziu.

Na Star­ti­tup sme pred­sta­vili už rôzne srandy, ale čo tak niečo naozaj futu­ris­tické. Je až priam neuve­ri­teľné ako sa dnes dajú nápady rýchlo pre­ta­viť do sku­toč­nosti. V koľ­kých fil­moch (hlavne v tých lac­nej­ších) sme videli pole­to­vať týpka s Jet­pack-om na chrbte ala James Bond. Dnes to je už sku­toč­nos­ťou.

Tech­no­lo­gický star­tup z Den­veru — Jet Pack inter­na­ti­onal, si dal za úlohu vytvo­riť postupne prvé komerčné modely Jet­pack-u. Aj keď samotné Jet­pack-y nie su nič nové, dĺžky letov boli vždy extrémne krátke — len pár sekúnd. Presne to sa chystá Jet Pack inter­na­ti­onal zme­niť, teda aby let trval pri­naj­hor­šom pár minúť a doká­zali ste dole­tieť aspoň do najb­liž­šej krčmy. 

Jeden z bláz­nov, ktorý tes­tuje nový model je aj Nick Macom­ber, povo­la­ním kas­ka­dér. Nick naprí­klad tes­to­val jeden z Jet­pack-ov na na hotely Four Sea­sons v San Diegu, pre­le­ten cez Grand Can­nyon alebo si to roz­dal s for­mu­lou F1 — a dokonca ju aj skoro (ale len skoro) pred­be­hol.

Tu sú para­metre bež­ných Jet­pack-ov:

Autori pri­pra­vujú aj nový model pod kry­cím menom Fal­con. Sľu­bujú, že podobnú mašinku svet ešte nevi­del. Kon­ku­ren­cia však nespí a už dnes exis­tujú rôzne modely. Uke­cané jazýčky však pre­zra­dili, že nový model by mal vydr­žať vo vzdu­chu až 9 minúť a pri opti­mál­nych pod­mien­kach zale­tieť skve­lých 11 míl.

U nie­koho by to už možno sta­čilo aj na cestu do práce. Čo hovo­ríte, kúpili by ste si taký Jet­pack?

Pri­kla­dám aj dôkaz, kto naozaj vyna­šiel Jet­pack!

Zdroj: entrepreneur.com, news.nationalgeographic.com

Pridať komentár (0)