Zaži vir­tu­ál­nu rea­li­tu vďa­ka Star­ti­tup a Cool-mania!

Dárius Polák / 8. januára 2016 / Tech a inovácie

Sme tu pre teba opäť so skve­lou súťa­žou o 3D vir­tu­ál­ne oku­lia­re vďa­ka Cool-mania.

Star­ti­tup neus­tá­le ras­tie rake­to­vou rých­los­ťou, za čo sa musí­me poďa­ko­vať vám, skve­lým fanú­ši­kom, že pris­pie­va­te k neus­tá­le­mu zlep­šo­va­niu už tak TOP star­tu­po­vé­ho por­tá­lu na Slo­ven­sku! Vďa­ka ti skve­lý fanú­šik za kaž­dý pre­čí­ta­ný člá­nok, za kaž­dý palec hore a za kaž­dý sha­re náš­ho con­ten­tu.

Zna­me­ná to pre nás veľ­mi veľa, pre­to­že to robí­me prá­ve pre teba, náš ver­ný čita­teľ!

Rok 2016 sa pova­žu­je za rok vir­tu­ál­nej rea­li­ty a Star­ti­tup sa roz­ho­dol odme­niť dvoch fanú­ši­kov za ich ver­nosť k náš­mu por­tá­lu. V spo­lu­prá­ci s Cool-mania, kto­rí sa zame­ria­va­jú na coolo­vé gad­ge­ty, skve­lé dar­če­ky, spy vecič­ky a iné vychy­táv­ky, vám pri­ná­ša­me súťaž o 2x Free Fly VR — 3D vir­tu­ál­ne oku­lia­re.

Inter­ne­to­vý e-shop Cool-Mania.eu pri­ná­ša zau­jí­ma­vé tech gad­ge­ty, vychy­táv­ky a iné coolo­vé pro­duk­ty. Naším cie­ľom je odlí­šiť sa od množ­stva e-pre­daj­cov uni­kát­nos­ťou našich pro­duk­tov. Dis­po­nu­je­me cer­ti­fi­ká­tom kva­li­ty ISO EN 9001:2008 ako aj SAEC cer­ti­fi­ká­ci­ou. Našich skve­lých zákaz­ní­kov môže­te nájsť vo všet­kých kútoch sve­ta.“ — Mário Bru­chá­nik, Cool-Mania.eu.

Súťaž začí­na už o hodi­nu! Sle­duj náš fan­pa­ge na Face­bo­oku.

1
Pridať komentár (0)