Zaži vir­tu­álnu rea­litu vďaka Star­ti­tup a Cool-mania!

Dárius Polák / 8. januára 2016 / Tech a inovácie

Sme tu pre teba opäť so skve­lou súťa­žou o 3D vir­tu­álne oku­liare vďaka Cool-mania.

Star­ti­tup neus­tále ras­tie rake­to­vou rých­los­ťou, za čo sa musíme poďa­ko­vať vám, skve­lým fanú­ši­kom, že pris­pie­vate k neus­tá­lemu zlep­šo­va­niu už tak TOP star­tu­po­vého por­tálu na Slo­ven­sku! Vďaka ti skvelý fanú­šik za každý pre­čí­taný člá­nok, za každý palec hore a za každý share nášho con­tentu.

Zna­mená to pre nás veľmi veľa, pre­tože to robíme práve pre teba, náš verný čita­teľ!

Rok 2016 sa pova­žuje za rok vir­tu­ál­nej rea­lity a Star­ti­tup sa roz­ho­dol odme­niť dvoch fanú­ši­kov za ich ver­nosť k nášmu por­tálu. V spo­lu­práci s Cool-mania, ktorí sa zame­ria­vajú na coolové gad­gety, skvelé dar­čeky, spy vecičky a iné vychy­távky, vám pri­ná­šame súťaž o 2x Free Fly VR — 3D vir­tu­álne oku­liare.

Inter­ne­tový e-shop Cool-Mania.eu pri­náša zau­jí­mavé tech gad­gety, vychy­távky a iné coolové pro­dukty. Naším cie­ľom je odlí­šiť sa od množ­stva e-pre­daj­cov uni­kát­nos­ťou našich pro­duk­tov. Dis­po­nu­jeme cer­ti­fi­ká­tom kva­lity ISO EN 9001:2008 ako aj SAEC cer­ti­fi­ká­ciou. Našich skve­lých zákaz­ní­kov môžete nájsť vo všet­kých kútoch sveta.“ — Mário Bru­chá­nik, Cool-Mania.eu.

Súťaž začína už o hodinu! Sle­duj náš fan­page na Face­bo­oku.

1
Pridať komentár (0)