Zázračná lampa, ktorá fun­guje na slanú vodu!

Lukáš Gašparík jr. / 6. augusta 2015 / Tech a inovácie

Ako je to možné? Bude zna­me­nať tento vyná­lez revo­lú­ciu? Naj­nov­šia lampa dokáže fun­go­vať bez potreby napo­je­nia na elek­trickú sieť.

Mnoho roz­vo­jo­vých kra­jín sveta trpí prob­lé­mom nedos­tatku elek­tric­kého prúdu. Preto sa sna­žia tento prob­lém vyrie­šiť pet­ro­le­jo­vými lam­pami, ktoré pou­ží­vajú na svie­te­nie, ale takisto aj ako palivo na vare­nie. Aj keď je pet­ro­lej veľmi nebez­pečný a škod­livý, inú mož­nosť ako mať svetlo a teplú stravu nemajú. Pri pou­žití pet­ro­leja by mala byť miest­nosť veľmi dobre odvet­rá­vaná, pre­tože pri jeho pou­žití vzniká množ­stvo nebez­peč­ných výpa­rov. Často krát sa ale stre­tá­vame s tým, že takéto odvet­rá­va­nie je v daných pod­mien­kach nemožné a tak nie je pou­ži­tie týchto lámp vôbec vyho­vu­júce.


A tu vzni­kol pries­tor pre nový typ lampy Salt Led Lap. S týmto nápa­dom prišli fili­pín­sky súro­denci Aisa Mijeto a jej brat Rap­hael, ktorí zostro­jili lampu na slanú vodu. Táto Soľná lampa je skve­lým rie­še­ním, ako mať svetlo z obno­vi­teľ­ných zdro­jov ener­gie, keďže je navyše aj úplne zdra­votne bez­chybná. Lampa fun­guje s pomo­cou gal­va­nic­kej baté­rie, kto­rej elek­tródy sú namo­čené do roz­toku elek­tro­lytu boha­tého na slanú vodu.

Lampa dokáže však pro­du­ko­vať aj pre­by­točnú ener­giu, vďaka kto­rej si viete pomo­cou USB dobiť naprí­klad aj váš smartp­hone. Elek­tródy je potrebné meniť kaž­dých 6 mesia­cov, čo však úplne posta­čuje na bez­prob­lé­movú pre­vádzku aj v menej roz­vi­nu­tých oblas­tiach. Lampa je na teraz pro­cese pre­dob­jed­ná­vok a jej sku­točný pre­daj by sa mal začať v úvode budú­ceho roka.

Kon­takt na šéf­re­dak­tora zod­po­ved­ného za články Startitup.sk: lukas.gasparik@startitup.sk

zdroj: ilfscience.com

Pridať komentár (0)