Zdie­ľaj svoj pra­cov­ný pries­tor medzi Bra­ti­sla­vou, Brnom, Pra­hou aj Ostra­vou

Lukáš Gašparík jr. / 1. júna 2015 / Lifehacking

Pra­cu­ješ ako fre­e­lan­cer, si star­tu­pis­ta či roz­bie­haš svo­je vlast­né pro­jek­ty a čas­to ces­tu­ješ do Čes­kej repub­li­ky? Teraz máš šan­cu zdie­ľať spo­loč­ný pra­cov­ný pries­tor. Impact HUB Bra­ti­sla­va ti pri­ná­ša pre svo­ji­ch čle­nov mož­nosť využí­vať cowor­king v ďal­ší­ch tro­ch mes­tá­ch v rám­ci spo­loč­nej medzi­ná­rod­nej plat­for­my. Z Bra­ti­sla­vy si tak môžeš odbe­hnúť do Brna, Ostra­vy či Pra­hy.

 

Impact HUB Bratislava je coworkingové centrum uprostred Hviezdoslavovho námestia, ktoré je s ďalšími vyše 70 miestami po celom svete súčasťou medzinárodnej siete Impact HUB.  Spoločne spájajú komunitu  vyše 11 000 freelancerov, architektov, umelcov, startuperov  aj vzdelávacích organizácií po celom svete.  Bratislavský HUB funguje ešte len pol roka, no plánuje nadviazať podobnú spoluprácu aj s ďalšími okolitými HUBmi. V jeho priestoroch už teraz nájdete chalanov z PixelCut-u, časť z tvorcov Staffina s firmou min60, slovensko - fínsky Solved, Kaymu, agentúru 2Fresh či Time.isTeach for Slovakia aj jednotlivcov.  Tento jedinečný benefit ponúka pre členstvá  HUB 30 (40€ mesačne), HUB 80 (60€ mesačne), HUB addicted (100€ mesačne) a HUB FIX (145€ mesačne).

 

Impact HUB Brno

 

 

Impact HUB Ostrava

 

 

Impact HUB Praha

 

 

Impact HUB Bratislava

 

 

Impact HUB  je priestor, kde môžeš stretnúť ľudí, ktorí ťa možu inšpirovať a posunúť ďalej. Okrem poskytovania klasického coworkingu a príjemného priestoru na prácu sa snažíme spojiť aktívnych a inovatívných ľudí, ktorí menia naše okolie inováciami, komunitnými projektmi, originálnymi nápadmi a riešeniami. Prepájame ich medzi sebou, spájame ich s medzinárodnou komunitou podobne zmýšľajúcich ľudí a pomáhame im v realizácii ich vízií a snov. Preto sme medzinárodný workspace, event venueincubator aj creative lab v jednom zdieľajúci spoločné hodnoty a vízie ako by sme mali spolupracovať a žiť. Na svete je už vyše 70 Impact HUBov spájajúcich komunitu vyše 11 000 startupistov, inovátorov, invsetorov a kreatívnych ľudí či organizácií.

 

Pridať komentár (0)