Zdie­ľaj svoj pra­covný pries­tor medzi Bra­ti­sla­vou, Brnom, Pra­hou aj Ostra­vou

Lukáš Gašparík jr. / 1. jún 2015 / Tools a produktivita

Pra­cu­ješ ako fre­e­lan­cer, si star­tu­pista či roz­bie­haš svoje vlastné pro­jekty a často ces­tu­ješ do Čes­kej repub­liky? Teraz máš šancu zdie­ľať spo­ločný pra­covný pries­tor. Impact HUB Bra­ti­slava ti pri­náša pre svo­jich čle­nov mož­nosť využí­vať cowor­king v ďal­ších troch mes­tách v rámci spo­loč­nej medzi­ná­rod­nej plat­formy. Z Bra­ti­slavy si tak môžeš odbe­hnúť do Brna, Ostravy či Prahy.

Impact HUB Bra­ti­slava je cowor­kin­gové cen­trum upro­stred Hviez­do­sla­vovho námes­tia, ktoré je s ďal­šími vyše 70 mies­tami po celom svete súčas­ťou medzi­ná­rod­nej siete Impact HUB. Spo­ločne spá­jajú komu­nitu vyše 11 000 fre­e­lan­ce­rov, archi­tek­tov, umel­cov, star­tu­pe­rov aj vzde­lá­va­cích orga­ni­zá­cií po celom svete. Bra­ti­slav­ský HUB fun­guje ešte len pol roka, no plá­nuje nad­via­zať podobnú spo­lu­prácu aj s ďal­šími oko­li­tými HUBmi. V jeho pries­to­roch už teraz náj­dete cha­la­nov z Pixel­Cut–u, časť z tvor­cov Staf­fina s fir­mou min60, slo­ven­sko — fín­sky Sol­ved, Kaymu, agen­túru 2Fresh či Time.isTeach for Slo­va­kia aj jed­not­liv­cov. Tento jedi­nečný bene­fit ponúka pre člen­stvá HUB 30 (40€ mesačne), HUB 80 (60€ mesačne), HUB addic­ted (100€ mesačne) a HUB FIX (145€ mesačne).

Impact HUB Brno

Impact HUB Ostrava

Impact HUB Praha

Impact HUB Bra­ti­slava

Impact HUB je pries­tor, kde môžeš stret­núť ľudí, ktorí ťa možu inšpi­ro­vať a posu­núť ďalej. Okrem posky­to­va­nia kla­sic­kého cowor­kingu a prí­jem­ného pries­toru na prácu sa sna­žíme spo­jiť aktív­nych a ino­va­tív­ných ľudí, ktorí menia naše oko­lie ino­vá­ciami, komu­nit­nými pro­jektmi, ori­gi­nál­nymi nápadmi a rie­še­niami. Pre­pá­jame ich medzi sebou, spá­jame ich s medzi­ná­rod­nou komu­ni­tou podobne zmýš­ľa­jú­cich ľudí a pomá­hame im v rea­li­zá­cii ich vízií a snov. Preto sme medzi­ná­rodný works­pace, event venueincu­ba­tor aj cre­a­tive lab v jed­nom zdie­ľa­júci spo­ločné hod­noty a vízie ako by sme mali spo­lu­pra­co­vať a žiť. Na svete je už vyše 70 Impact HUBov spá­ja­jú­cich komu­nitu vyše 11 000 star­tu­pis­tov, ino­vá­to­rov, inv­se­to­rov a kre­a­tív­nych ľudí či orga­ni­zá­cií.

Pridať komentár (0)