Zdravý dizaj­nér 101: Správ­nou polo­hou ku zdra­viu a kre­a­ti­vite.

Sketcher: Róbert Suja / 20. máj 2015 / Tools a produktivita

It-čkári strá­via pri pc neuve­ri­teľné množ­stvo času. Vše­tok tento čas zvyk­neme trá­viť v zlej polohe, čo má za násle­dok vznik zdra­vot­ných prob­lé­mov. Väč­ši­nou sú to prob­lémy s chrb­ti­cou. Mnohý z nás toto pod­ce­ňujú a začí­name to rie­šiť až keď je neskoro. Z časti bol toto aj môj prí­pad. Čo teda s tým, ako si udr­žať zdra­vie, zvý­šiť kre­a­ti­vitu a svoju výkon­nosť? V článku náj­dete kom­plexné rie­še­nie ako na to.

SPRÁVNE SEDE­NIE VÁM PRI­NE­SIE OVEĽA VIAC, NEŽ BY SA NA PRVÝ POHĽAD MOHLO ZDAŤ.

Správne sede­nie pri PC

Bežný člo­vek, ktorý pra­cuje s PC, strávi pri ňom denne zhruba 8 hodín. Ročne je to 2000 hodín (250 pra­cov­ných dní v roku x 8 hod. denne). Je to dosť veľa času na to, aby ste si nespráv­nym sede­ním zabez­pe­čili zdra­votné prob­lémy. V mla­dom veku to zvyk­neme pod­ce­ňo­vať, no neskôr, často krát po rokoch sa tieto prob­lémy ukážu.

Správne sede­nie vám pri­ne­sie oveľa viac, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Vedec John Ris­kind zis­til že pri správ­nom sedení máme vyšší výkon, teda stih­neme viac za kratší čas. Okrem toho budeme mať aj lep­šiu náladu a kre­a­ti­vitu, čo sa pri desig­no­vaní cel­kom hodí. V prin­cípe platí, v zdra­vom tele zdravý duch.

Treba si aj uve­do­miť, že práca pri pc je pre člo­veka z his­to­ric­kého hľa­diska nová. Nikdy v his­tó­rii sme netrá­vili toľko času sede­ním. V minu­losti ste si museli obživu zaob­sta­rať lovom, pes­to­va­ním, prí­padne obcho­do­va­ním, no toho pohybu vždy bolo viac.

Po vlast­ných skú­se­nos­tiach odpo­rú­čam meniť nie­koľko polôh pri práci. Žiadna sta­tická poloha totiž nie je telu vlastná. Vždy, ak robíte niečo moc dlho rov­nako, nepri­ne­sie vám to nič dobré. Ide­álne je meniť 3 základné polohy. Čiže ak pra­cu­jete 8 hodín, v kaž­dej polohe strá­vite 2,6 hodiny. Je to super spô­sob, ako si zacho­vať zdra­vie a výrazne zvý­šiť svoj výkon. Aké sú to polohy? Poďme si ich pred­sta­viť. Ešte uve­diem nie­koľko pra­vi­diel, ktoré pla­tia pre všetky 3 spô­soby.

Pra­vidlá, ktoré pla­tia pre všetky polohy pri PC:

  • Moni­tor musí byť vo výške očí, prí­padne o kúsok vyš­šie.
  • Zápäs­tia pri písaní majú byť rovno, nie ohnuté. Čiže od lakťa až po zápäs­tia máte ruky vodo­rovne.
  • Vší­majte si svoje telo. Ak citíte aké­koľ­vek napä­tie, uvoľ­nite ho a potom zas pokra­čujte v práci. Snažte sa toto prak­ti­ko­vať raz za čas. Časom vaše telo bude uvol­nené aj bez toho, aby ste ho museli kon­tro­lo­vať. Väč­ši­nou zvyk­neme byť zby­točne napätý v rame­nách, alebo v okolí spod­nej chrb­tice.
  • Dýchajte hlboko a do bru­cha. Snažte sa vyhnúť zrých­le­nému plyt­kému dýcha­niu do plúc. Toto je ale téma, ktorá sa dá roz­ví­jať aj v nie­koľ­kých člán­koch.

1.Spôsob – Kla­sické sede­nie na sto­ličke.

Toto je náj­zá­klad­nejší spô­sob sede­nia, bežne takto sedí tak­mer každý, kto pra­cuje pri pc. Napriek tomu robíme množ­stvo chýb pri sedení na sto­ličke. Popí­šem vám prin­cípy správ­neho sede­nia pri pc na sto­ličke. Sám som s tým cel­kom zápa­sil, no teraz už sedím správne.

Cho­didlá musia byť celou plo­chou na pod­lahe. Ohnu­tie v kole­nách je 90°, ohnu­tie v panve tiež 90°. Chr­bát je vystretý a s hla­vou tvorí jednu líniu. Ohnu­tie v lak­ťoch je 90°. pred­lak­tie so zápäs­tiami tvo­ria tiež jednu líniu. Moni­tor treba mať umiest­nený tak, aby bol zarovno v línii vašich očí, prí­padne tro­chu vyš­šie. Na ilus­trá­ciu som našiel vyni­ka­júce video, v kto­rom je zná­zor­nené ako správne sedieť.

Tip: Neza­bud­nite na kva­litnú sto­ličku. Je lep­šie inves­to­vať do kva­lit­nej sto­ličky, ako zná­šať zdra­votné následky. Je dobré poob­ze­rať sa po takých znač­kách, ktoré sa vyznajú v ergo­nó­mii. Dá sa nájsť aj cel­kom dobrý pomer cena/výkon, no nie vždy je to ľahké. Často krát sa stáva, že sto­lička, ktorá je ozna­čená ako ergo­no­mická stojí za veľké …

2.Spôsob – práca v stoji.

Áno presne, aj s počí­ta­čom sa dá pra­co­vať po sto­jačky. Možno to znie tro­chu komicky, no je to super spô­sob, ako si udr­žať zdra­vie a zvý­šiť výkon­nosť. Ak sto­jíte pri práci na pc, musíte to robiť správne, ináč vás to rýchlo pre­stane baviť a poviete si – to nefun­guje. Ale opak je prav­dou.

Je tu nie­koľko prin­cí­pov, prečo tento spô­sob veľmi dobre fun­guje:

  • Správne dýcha­nie – Keď sto­jíme, zvyk­neme dýchať lep­šie. To zna­mená hlb­šie a viac do bru­cha.
  • Mys­le­nie – Keď sto­jíme, telo je viac pri­pra­vené k akcii. Takto bude vaše mys­le­nie na vyš­šej úrovni, ako keby ste sedeli.
  • Viac pohybu – popri státí, môžme pre­šla­pá­vať z nohy na nohu a zvyk­neme pri­ro­dzene robiť rôzne iné pohybu. Je to tak v poriadku.
  • Spev­ne­nie chrb­to­vého svals­tva – Keď sto­jíte, vaše svaly na chrbte pra­cujú a tým pádom ich udr­žia­vate v dob­rej kon­dí­cii. Pri sedení zvyknú tieto svaly chrad­núť.

Naštu­do­val som nie­koľo člán­kov a dis­ku­sií na túto tému a musím uznať, že názory sa zatiaľ rôz­nia. V pod­state je ale dôle­žité, aby ste tento spô­sob práce kom­bi­no­vali aj s inými spô­sobmi. Práve o tom je tento člá­nok. V prí­pade, že by ste celý čas pri práci stáli, môže vám to spô­so­biť napr. kŕčové žily, prob­lémy s chrb­ti­cou a ďal­šie zdra­votné prob­lémy.

Moni­tor by ste mali mať tak isto vo výške očí, klá­ves­nicu tak, aby bol uhol ohybu v lak­ťoch 90°(tak isto ako pri polohe v sede). Sna­žíme sa mať vystretú chrb­ticu. Bude vás lákať stáť na jed­nej alebo dru­hej nohe, je vhod­nej­šie, ak budete stáť na obi­dvoch nohách (prí­padne pre­šla­pá­vať z jed­nej nohy na druhú). Popri tom keď len roz­mýš­late sa môžete pre­chá­dzať. Je to super pre zdra­vie a zvýši to vašu výkon­nosť a kre­a­ti­vitu. Na začiatku (zhruba 1 – 2 týždne) sa vám môže zdať, že ste po tejto polohe viac una­vený. Toto je len pre­chodný stav, ktorý sa za krátko obráti a táto poloha vám bude dodá­vať viac ener­gie. Tak isto budete menej prok­ras­ti­no­vať, mám to ove­rené na sebe.

Stá­tie pri pc je téma, ktorá by si zaslú­žila aj celý člá­nok. Teraz vám chcem mal uká­zať cestu a vysvet­liť vám dôle­ži­tosť kom­bi­no­va­nia polôh pri pc. Je mi jasné, že to nie je ľahké, obzvlášť ak pra­cu­jete v neja­kej firme, kde si nemô­žete pris­pô­so­biť svoje pra­co­visko. Ak by vás téma­tika stá­tia pri pc zau­jí­mala a chcete vedieť o nej viac, napíšte nám to do komen­tov, pri­pra­víme samos­tatný člá­nok.

3.Spôsob – Práca v sede po turecky.

Určite ste už počuli o turec­kom sede. Poznám via­cero ľudí, ktorí tento typ sede­nia veľmi obľu­bujú. Po pravde, nena­šiel som nikde na inter­nete infor­má­cie o tomto type sede­nia pri práci. Je to môj vlastný objav, ktorý už nejaký čas tes­tu­jem, a to veľmi úspešne.

V prvom rade je veľmi dôle­žité naučiť sa správne sedieť po turecky. Často sa takto sedí v jóge. Pri sedení v turec­kom sede sa vám veľmi dobre pre­kr­vujú stehná a panva. Toto má tak­tiež vpyv na vašu vykon­nosť, obzvlášť ak strie­date túto polohu s ďal­šími polo­hami.

Prin­cíp sede­nia je podobný ako u všet­kých ostat­ných polôh. Nohy sú pre­krí­žené, chr­bát vystretý (s hla­vou tvorí jednu líniu). Moni­tor je vo výške očí, ohnu­tie v lak­ťoch je 90°. Ak sa vám hor­šie sedí v turec­kom sede, pod­ložte si pod seba napr. van­kúš, aby ste sedeli o niečo vyš­šie. Toto robím aj ja, kedže turecký sed nebol pre mňa pri­ro­dzený, no aj toto sa časom upravý. Je dôle­žité vytr­vať.

Zas je to tro­chu nároč­nej­šie, pre­tože si musíte upra­viť aj pra­covný pries­tor. No určite to stojí za to. Odr­z­kadlí sa to na vašom zdraví, vašej nálade a vašich pra­cov­ných výko­noch.

PRE­VEN­CIA JE JED­NO­DUCH­ŠIA AKO NÁPRAVA ŠKÔD.

Nie­koľko tipov na záver.

Každý sme iný a preto je dôle­žité, aby ste tento člá­nok vní­mali ako tip, ako robiť veci lep­šie. Tes­tujte to na sebe, vší­majte si svoje telo. Vaše telo je váš naj­lepší radca. Nemu­síte do bodky dodr­žia­vať to, že váš pra­covný čas roz­de­líte presne na tri polohy. Môžete v jed­nej polohe zotr­vať dlh­šie ako v inej, no je vhodné ich meniť. Prí­padne môžete jednu z polôh vylú­čiť a strie­dať iba dve. Okrem toho si robte často krátke pre­stávky, kedy si tro­chu pre­cvi­číte telo. Po práci sa skúste veno­vať neja­kému športu, vaše telo vám poďa­kuje. Veľmi vhodné je naprí­klad plá­va­nie.

Je naozaj dobré zamys­lieť sa nad týmito polo­hami ešte pred­tým, ako vám zdra­votné prob­lémy vzniknú. Pre­ven­cia je jed­no­duch­šia ako náprava škôd. Toto platí obzvlášť pre mla­dých ľudí. Viem o čom hovo­rím. Veľa mla­dých bude tvr­diť, že sedia nesprávne a nič im nie je. Tieto prob­lémy sa ale pre­ja­via až neskôr, po rokoch.

zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)