Že už Vás v dneš­ním světě nic nešo­ku­je? Sez­nam­te se: PAV­LOK

Katka Šiborová / 21. augusta 2014 / Tech a inovácie

Tak jak se mód­ní tren­dy cyk­lic­ky vra­ce­jí do našich ulic, stej­ný trend oči­vid­ně nastal i ve světě vědy a tech­ni­ky. Jeden z nej­no­věj­ších tech­no­lo­gic­kých výdo­byt­ků, kte­rý se nám sna­ží usnad­nit napl­ňo­vá­ní našich novo­roč­ních i neno­vo­roč­ných před­sev­ze­tí, se ins­pi­ro­val u sta­rých zná­mých slin­ta­jú­cich psů Iva­na Pav­lo­va.

Zázrač­nou teorií sto­jí­cí v poza­dí Pav­lo­ka jsou pod­mí­něné ref­le­xy, idea, že cho­vá­ní je závis­lé na odměnách a tres­tech. Neboj­te se, nikdo za vámi nebu­de cho­dit a zvo­nit zvo­neč­ky. Dosta­ne­te malý, prak­tic­ký, žlu­to­čer­ný nára­mek, a namís­to zvon­ků a slin, elek­tric­ký šok.

Tvůr­ce Mane­esh Set­chi si kladl za cíl vytvo­řit pro­dukt, kte­rý by nejen shro­maž­ďo­val co všech­no bys­te chtěli a pře­vedl Vám to do bar­vi­té gra­fi­ky, ale ve sku­teč­nos­ti by Vás donu­til, par­don pod­mí­nil, k činům.

Pav­lok vytvá­ří i sociál­ní síť, ve kte­ré naj­de­te par­tne­ra či tým přá­tel as pomo­cí neob­vyk­le pozi­ti­vu využi­té­ho sociál­ní­ho tla­ku Vám pomo­hou najít ztra­ce­nou vůli.

Pou­ži­tí je jed­no­du­ché, vybe­re­te si cíl, ten Vám apli­ka­ce roz­dělí do postup­ných kro­ků a pomůže Vám doběh­nout do cílo­vé rovin­ky. Kaž­dý den bude­te úspěš­ně zdo­lá­vat naplá­no­va­né kro­ky a zís­ká­vat tak oce­nění od dru­hých, vyhrá­vat ima­gi­nár­ní skle­ni­ce či vydělá­vat pení­ze (pokud budou Vaši spo­lu­sú­put­ní­ci nato­lik štědří). V pří­pa­dě, že sel­že­te, bude­te čelit násled­kům. Zapla­tí­te poku­tu, zablo­ku­je se Vám pří­stup k mobil­ní­mu tele­fo­nu nebo dosta­ne­te elek­tric­ký šok (pokud budou Vaši spo­lu­sú­put­ní­ci nato­lik štědří).

Sta­tic­ký obvod dis­po­nu­je 340V elek­tric­ké­ho prou­du. V malém náram­ku je kro­mě něj ukry­tý i akce­lo­metr, kte­rý zazna­me­ná­vá spán­ko­vé návy­ky, Vaši akti­vi­tu a počet kro­ků. Abys­te neza­pom­něli na nára­mek v pří­pa­dě, že si zvyk­ne­te na pří­jem elek­tři­ny, při­po­me­ne se Vám pomo­cí vib­ra­cí, zvu­ků a LED osvět­le­ní.

Ofi­ciál­ně se Pav­lok dosta­ne na trh v roce 2015 za cenu 150 dola­rů, už dnes si však může­te uží­vat elek­tric­ké masá­že zápěs­tí před objed­ná­ním si pro­to­ty­pu za 250 dola­rů.

Pozn.redakce .: Jim­my Fel­lon to vystihl nej­lé­pe :)

Zdroj: pavlok.com, bigthink.com

Pridať komentár (0)