Že už Vás v dneš­ním světě nic nešo­kuje? Sez­namte se: PAV­LOK

Katka Šiborová / 21. augusta 2014 / Tech a inovácie

Tak jak se módní trendy cyk­licky vra­cejí do našich ulic, stejný trend oči­vidně nastal i ve světě vědy a tech­niky. Jeden z nej­no­věj­ších tech­no­lo­gic­kých výdo­bytků, který se nám snaží usnad­nit napl­ňo­vání našich novo­roč­ních i neno­vo­roč­ných před­sev­zetí, se ins­pi­ro­val u sta­rých zná­mých slin­ta­jú­cich psů Ivana Pav­lova.

Zázrač­nou teorií sto­jící v pozadí Pav­loka jsou pod­mí­něné ref­lexy, idea, že cho­vání je závislé na odměnách a tres­tech. Nebojte se, nikdo za vámi nebude cho­dit a zvo­nit zvo­nečky. Dosta­nete malý, prak­tický, žlu­to­černý nára­mek, a namísto zvonků a slin, elek­trický šok.

Tvůrce Mane­esh Set­chi si kladl za cíl vytvo­řit pro­dukt, který by nejen shro­maž­ďo­val co všechno byste chtěli a pře­vedl Vám to do bar­vité gra­fiky, ale ve sku­teč­nosti by Vás donu­til, par­don pod­mí­nil, k činům.

Pav­lok vytváří i sociální síť, ve které naj­dete par­tnera či tým přá­tel as pomocí neob­vykle pozi­tivu využi­tého sociál­ního tlaku Vám pomo­hou najít ztra­ce­nou vůli.

Pou­žití je jed­no­du­ché, vybe­rete si cíl, ten Vám apli­kace roz­dělí do postup­ných kroků a pomůže Vám doběh­nout do cílové rovinky. Každý den budete úspěšně zdo­lá­vat naplá­no­vané kroky a zís­ká­vat tak oce­nění od dru­hých, vyhrá­vat ima­gi­nární skle­nice či vydělá­vat peníze (pokud budou Vaši spo­lu­sú­put­níci nato­lik štědří). V pří­padě, že sel­žete, budete čelit násled­kům. Zapla­títe pokutu, zablo­kuje se Vám pří­stup k mobil­nímu tele­fonu nebo dosta­nete elek­trický šok (pokud budou Vaši spo­lu­sú­put­níci nato­lik štědří).

Sta­tický obvod dis­po­nuje 340V elek­tric­kého proudu. V malém náramku je kromě něj ukrytý i akce­lo­metr, který zazna­me­nává spán­kové návyky, Vaši akti­vitu a počet kroků. Abyste neza­pom­něli na nára­mek v pří­padě, že si zvyk­nete na pří­jem elek­třiny, při­po­mene se Vám pomocí vib­rací, zvuků a LED osvět­lení.

Ofi­ciálně se Pav­lok dostane na trh v roce 2015 za cenu 150 dolarů, už dnes si však můžete uží­vat elek­trické masáže zápěstí před objed­ná­ním si pro­to­typu za 250 dolarů.

Pozn.redakce .: Jimmy Fel­lon to vystihl nej­lépe :)

Zdroj: pavlok.com, bigthink.com

Pridať komentár (0)