Že už Vás v dneš­nom svete nič nešo­kuje? Zoznámte sa: PAV­LOK

Katka Šiborová / 21. augusta 2014 / Tech a inovácie

Tak ako sa módne trendy cyk­licky vra­cajú do našich ulíc, rov­naký trend oči­vidne nastal aj vo svete vedy a tech­niky. Jeden z naj­nov­ších tech­no­lo­gic­kých výdo­byt­kov, ktorý sa nám snaží uľah­čiť napĺňa­nie našich novo­roč­ných aj neno­vo­roč­ných pred­sav­zatí, sa inšpi­ro­val u sta­rých zná­mych slin­ta­jú­cich psov Ivana Pav­lova.

Zázrač­nou teóriou sto­ja­cou v pozadí Pav­loka sú pod­mie­nené ref­lexy, idea, že sprá­va­nie je závislé na odme­nách a tres­toch. Nebojte sa, nikto za Vami nebude cho­diť a zvo­niť zvon­čekmi. Dosta­nete malý, prak­tický, žlto­čierny nára­mok, a namiesto zvon­če­kov a slín, elek­trický šok.

Tvorca Mane­esh Set­chi si klá­dol za cieľ vytvo­riť pro­dukt, ktorý by nie­len zhro­maž­ďo­val čo všetko by ste chceli a pre­vie­dol Vám to do far­bis­tej gra­fiky, ale v sku­toč­nosti by Vás donú­til, par­don pod­mie­nil, k činom. 

Pav­lok vytvára aj sociálnu sieť, v kto­rej náj­dete par­tnera či tím pria­te­ľov a s pomo­cou neob­vykle pozi­tíve využi­tého sociál­neho tlaku Vám pomôžu nájsť stra­tenú vôľu.

Pou­ži­tie je jed­no­du­ché, vybe­riete si cieľ, ten Vám apli­ká­cia roz­delí do postup­ných kro­kov a pomôže Vám dobe­hnúť do cie­ľo­vej rovinky. Každý deň budete úspešne zdo­lá­vať naplá­no­vané kroky a zís­ka­vať tak oce­ne­nie od dru­hých, vyhrá­vať ima­gi­nárne poháre či zará­bať peniaze (ak budú Vaši spo­lu­sú­put­níci natoľko štedrí). V prí­pade, že zly­háte, budete čeliť násled­kom. Zapla­títe pokutu, zablo­kuje sa Vám prí­stup k mobil­nému tele­fónu alebo dosta­nete elek­trický šok (ak budú Vaši spo­lu­sú­put­níci natoľko štedrí).

Sta­tický obvod dis­po­nuje 340V elek­tric­kého prúdu. V malom náramku je okrem neho ukrytý aj akce­lo­me­ter, ktorý zazna­me­náva spán­kové návyky, Vašu akti­vitu a počet kro­kov. Aby ste neza­budli na nára­mok v prí­pade, že si zvyk­nete na prí­jem elek­triny, pri­po­me­nie sa Vám pomo­cou vib­rá­cií, zvu­kov a LED osvet­le­nia.

Ofi­ciálne sa Pav­lok dostane na trh v roku 2015 za cenu 150 dolá­rov, už dnes si však môžete uží­vať elek­tric­kej masáže zápäs­tia pred objed­na­ním si pro­to­typu za 250 dolá­rov.

P.r.: Jimmy Fel­lon to vysti­hol naj­lep­šie :)

Zdroj: pavlok.com, bigthink.com

Pridať komentár (0)