Že už Vás v dneš­nom sve­te nič nešo­ku­je? Zoznám­te sa: PAV­LOK

Katka Šiborová / 21. augusta 2014 / Tech a inovácie

Tak ako sa mód­ne tren­dy cyk­lic­ky vra­ca­jú do našich ulíc, rov­na­ký trend oči­vid­ne nastal aj vo sve­te vedy a tech­ni­ky. Jeden z naj­nov­ších tech­no­lo­gic­kých výdo­byt­kov, kto­rý sa nám sna­ží uľah­čiť napĺňa­nie našich novo­roč­ných aj neno­vo­roč­ných pred­sav­za­tí, sa inšpi­ro­val u sta­rých zná­mych slin­ta­jú­cich psov Iva­na Pav­lo­va.

Zázrač­nou teóri­ou sto­ja­cou v poza­dí Pav­lo­ka sú pod­mie­ne­né ref­le­xy, idea, že sprá­va­nie je závis­lé na odme­nách a tres­toch. Neboj­te sa, nikto za Vami nebu­de cho­diť a zvo­niť zvon­ček­mi. Dosta­ne­te malý, prak­tic­ký, žlto­čier­ny nára­mok, a namies­to zvon­če­kov a slín, elek­tric­ký šok.

Tvor­ca Mane­esh Set­chi si klá­dol za cieľ vytvo­riť pro­dukt, kto­rý by nie­len zhro­maž­ďo­val čo všet­ko by ste chce­li a pre­vie­dol Vám to do far­bis­tej gra­fi­ky, ale v sku­toč­nos­ti by Vás donú­til, par­don pod­mie­nil, k činom. 

Pav­lok vytvá­ra aj sociál­nu sieť, v kto­rej náj­de­te par­tne­ra či tím pria­te­ľov a s pomo­cou neob­vyk­le pozi­tí­ve využi­té­ho sociál­ne­ho tla­ku Vám pomô­žu nájsť stra­te­nú vôľu.

Pou­ži­tie je jed­no­du­ché, vybe­rie­te si cieľ, ten Vám apli­ká­cia roz­de­lí do postup­ných kro­kov a pomô­že Vám dobe­hnúť do cie­ľo­vej rovin­ky. Kaž­dý deň bude­te úspeš­ne zdo­lá­vať naplá­no­va­né kro­ky a zís­ka­vať tak oce­ne­nie od dru­hých, vyhrá­vať ima­gi­nár­ne pohá­re či zará­bať penia­ze (ak budú Vaši spo­lu­sú­put­ní­ci natoľ­ko šted­rí). V prí­pa­de, že zly­há­te, bude­te čeliť násled­kom. Zapla­tí­te poku­tu, zablo­ku­je sa Vám prí­stup k mobil­né­mu tele­fó­nu ale­bo dosta­ne­te elek­tric­ký šok (ak budú Vaši spo­lu­sú­put­ní­ci natoľ­ko šted­rí).

Sta­tic­ký obvod dis­po­nu­je 340V elek­tric­ké­ho prú­du. V malom náram­ku je okrem neho ukry­tý aj akce­lo­me­ter, kto­rý zazna­me­ná­va spán­ko­vé návy­ky, Vašu akti­vi­tu a počet kro­kov. Aby ste neza­bud­li na nára­mok v prí­pa­de, že si zvyk­ne­te na prí­jem elek­tri­ny, pri­po­me­nie sa Vám pomo­cou vib­rá­cií, zvu­kov a LED osvet­le­nia.

Ofi­ciál­ne sa Pav­lok dosta­ne na trh v roku 2015 za cenu 150 dolá­rov, už dnes si však môže­te uží­vať elek­tric­kej masá­že zápäs­tia pred objed­na­ním si pro­to­ty­pu za 250 dolá­rov.

P.r.: Jim­my Fel­lon to vysti­hol naj­lep­šie :)

Zdroj: pavlok.com, bigthink.com

Pridať komentár (0)