Žeby vedci konečne obja­vili liek na rako­vinu?

Lýdia Repová / 4. júna 2016 / Tech a inovácie

Tímu ved­cov z Johan­nes Guten­berg Uni­ver­sity v Mainz, Nemecku, sa poda­rili prvé dôle­žité kroky k náj­de­niu uni­ver­zál­nej vak­cíny proti rako­vine.

Prvé výsledky z tes­tov na člo­veku naz­na­čujú, že nová tech­nika by mala zakti­vi­zo­vať pacien­tov imu­nitný sys­tém, ktorý by mal bojo­vať proti tejto záker­nej cho­robe.

Táto poten­ciálna vak­cína sa bude podá­vať ľuďom, kto­rým sa už rako­vina zis­tila. V pod­state to fun­guje na prin­cípe vysla­nia malých “šípok” obsa­hu­jú­cich časti RNA extra­ho­vané z pacien­to­vých rako­vi­no­vých buniek, keďže sa pred­po­kladá, že nimi dokážu pre­bu­diť pacien­tov imu­nitný sys­tém a donú­tiť ho aby začal napá­dať podobné škod­livé bunky v celom tele. A zakó­do­va­nie RNA už dnes nie je prob­lém, pred­po­kladá sa, že v prí­pade potreby sa dokáže vyge­ne­ro­vať aká­koľ­vek RNA.

lung-cancer-cells-dividing

foto: tc.pbs.org

Aj keď liečba imu­no­te­ra­piou, kedy imu­nitný sys­tém pacienta napáda rako­vi­not­vorné bunky, nepatrí medzi nové druhy liečby, cel­kový postup bol finančne nákladný a náročný na čas. Táto nová metóda by mala byť lac­nej­šia, rých­lej­šia a efek­tív­nej­šia.

Prečo sa však imu­nitný sys­tém nepos­tará o rako­vinu sám?

Hlav­ným dôvo­dom je, že rako­vi­nové bunky sú veľmi podobné nor­mál­nym bun­kám a preto ich imu­nitný sys­tém nebude napá­dať. Preto sa do vak­cíny pou­žíva anti­gén, ktorý vyvo­láva tvorbu pro­ti­lá­tok a vyvo­láva tak aj imu­nitnú odpo­veď. Celý pro­ces fun­guje na báze oba­le­nia RNA rako­viny hrub­šou mem­brá­nou kyse­liny, vďaka čomu dostane malý nega­tívny náboj. Vďaka náboju sa dostane k den­dri­tic­kým imu­nit­ným bun­kám, lym­fa­tic­kým uzlí­nám a kost­nej dreni. Ktoré ukážu bie­lym krvin­kám cieľ a v pod­state ich dajú do pozoru, aby vyhlá­sili pop­lach a podobné bunky začali napá­dať.

Cancer cell and Lymphocytes

zdroj: diamond.ac.uk

Tím ved­cov tes­to­val vak­cínu na troch pacien­toch s mela­nó­mom, zhub­ným nádo­rom vysky­tu­jú­cim sa na koži. Úlo­hou tohto testu však nebolo zis­tiť či je vak­cína plne účinná, ale či ju ľud­ské telo zne­sie. Výsledky testu boli sľubné. Ved­ľaj­šie účinky boli mier­nej­šie než tie pri che­mo­te­ra­pii.

Aktu­álne musí tím čakať 12 mesia­cov na zhod­no­te­nie výsled­kov testu. Ak budú tie pozi­tívne, nastanú ďal­šie kli­nické testy zame­rané na samotný úči­nok na rako­vi­not­vorné bunky. Takže ich čaká ešte dlhý pro­ces tes­to­va­nia a hod­no­te­nia výsled­kov.

Aj keď nemô­žeme hovo­riť ešte o úpl­nom náj­dení lieku na rako­vinu, dáva nám nová vak­cína ďal­šiu nádej pri lie­čení tejto záker­nej cho­roby.

zdroj: sciencealert.com, titulná fotka: nerdreactor.com

Pridať komentár (0)