Žeby ved­ci koneč­ne obja­vi­li liek na rako­vi­nu?

Lýdia Repová / 4. júna 2016 / Tech a inovácie

Tímu ved­cov z Johan­nes Guten­berg Uni­ver­si­ty v Mainz, Nemec­ku, sa poda­ri­li prvé dôle­ži­té kro­ky k náj­de­niu uni­ver­zál­nej vak­cí­ny pro­ti rako­vi­ne.

Prvé výsled­ky z tes­tov na člo­ve­ku naz­na­ču­jú, že nová tech­ni­ka by mala zakti­vi­zo­vať pacien­tov imu­nit­ný sys­tém, kto­rý by mal bojo­vať pro­ti tej­to záker­nej cho­ro­be.

Táto poten­ciál­na vak­cí­na sa bude podá­vať ľuďom, kto­rým sa už rako­vi­na zis­ti­la. V pod­sta­te to fun­gu­je na prin­cí­pe vysla­nia malých “šípok” obsa­hu­jú­cich čas­ti RNA extra­ho­va­né z pacien­to­vých rako­vi­no­vých buniek, keď­že sa pred­po­kla­dá, že nimi doká­žu pre­bu­diť pacien­tov imu­nit­ný sys­tém a donú­tiť ho aby začal napá­dať podob­né škod­li­vé bun­ky v celom tele. A zakó­do­va­nie RNA už dnes nie je prob­lém, pred­po­kla­dá sa, že v prí­pa­de potre­by sa doká­že vyge­ne­ro­vať aká­koľ­vek RNA.

lung-cancer-cells-dividing

foto: tc.pbs.org

Aj keď lieč­ba imu­no­te­ra­pi­ou, kedy imu­nit­ný sys­tém pacien­ta napá­da rako­vi­not­vor­né bun­ky, nepat­rí medzi nové dru­hy lieč­by, cel­ko­vý postup bol finanč­ne náklad­ný a nároč­ný na čas. Táto nová metó­da by mala byť lac­nej­šia, rých­lej­šia a efek­tív­nej­šia.

Pre­čo sa však imu­nit­ný sys­tém nepos­ta­rá o rako­vi­nu sám?

Hlav­ným dôvo­dom je, že rako­vi­no­vé bun­ky sú veľ­mi podob­né nor­mál­nym bun­kám a pre­to ich imu­nit­ný sys­tém nebu­de napá­dať. Pre­to sa do vak­cí­ny pou­ží­va anti­gén, kto­rý vyvo­lá­va tvor­bu pro­ti­lá­tok a vyvo­lá­va tak aj imu­nit­nú odpo­veď. Celý pro­ces fun­gu­je na báze oba­le­nia RNA rako­vi­ny hrub­šou mem­brá­nou kyse­li­ny, vďa­ka čomu dosta­ne malý nega­tív­ny náboj. Vďa­ka nábo­ju sa dosta­ne k den­dri­tic­kým imu­nit­ným bun­kám, lym­fa­tic­kým uzlí­nám a kost­nej dre­ni. Kto­ré uká­žu bie­lym krvin­kám cieľ a v pod­sta­te ich dajú do pozo­ru, aby vyhlá­si­li pop­lach a podob­né bun­ky zača­li napá­dať.

Cancer cell and Lymphocytes

zdroj: diamond.ac.uk

Tím ved­cov tes­to­val vak­cí­nu na troch pacien­toch s mela­nó­mom, zhub­ným nádo­rom vysky­tu­jú­cim sa na koži. Úlo­hou toh­to tes­tu však nebo­lo zis­tiť či je vak­cí­na plne účin­ná, ale či ju ľud­ské telo zne­sie. Výsled­ky tes­tu boli sľub­né. Ved­ľaj­šie účin­ky boli mier­nej­šie než tie pri che­mo­te­ra­pii.

Aktu­ál­ne musí tím čakať 12 mesia­cov na zhod­no­te­nie výsled­kov tes­tu. Ak budú tie pozi­tív­ne, nasta­nú ďal­šie kli­nic­ké tes­ty zame­ra­né na samot­ný úči­nok na rako­vi­not­vor­né bun­ky. Tak­že ich čaká ešte dlhý pro­ces tes­to­va­nia a hod­no­te­nia výsled­kov.

Aj keď nemô­že­me hovo­riť ešte o úpl­nom náj­de­ní lie­ku na rako­vi­nu, dáva nám nová vak­cí­na ďal­šiu nádej pri lie­če­ní tej­to záker­nej cho­ro­by.

zdroj: sciencealert.com, titul­ná fot­ka: nerdreactor.com

Pridať komentár (0)