Zelená budúc­nosť zo Slo­ven­ska

Luky Gašparík jr. / 26. októbra 2014 / Tech a inovácie

Eco­cap­sule je pro­jekt, ktorý vzni­kol na pod­net súťaže, s kto­rou prišla Andes Sprouts Society a jej cie­ľom bolo pred­sta­viť dom podľa zada­nia „Small is Beau­ti­ful“.

Ide o prí­by­tok, ktorý ponúka jedi­nečný záži­tok z býva­nia. Vďaka svo­jej extrém­nej mobi­lite, život­nosti a fle­xi­bi­lite sa môže pochvá­liť svo­jou širo­kou šká­lou využi­tia. Či už sa jedná o hote­lovú izbu, turis­tickú chatu alebo býva­nie v núdzo­vých situ­áciách, Eco­cap­sule si nájde svoje využi­tie v kaž­dej situ­ácií.

Pro­jekt vzni­kol ešte v roku v 2009 a stojí za ním sku­pina Slo­vá­kov z Nice Archi­tects. Inšpi­rá­ciou im boli kočov­nícke vozy z minu­losti, ktoré slú­žili záro­veň aj ako prí­bytky. Kap­sula je vyro­bená z recyk­lo­va­ného hli­níka, dreva a OSB dosiek a jej guľatý tvar má pri­po­mí­nať voľne poho­dený kameň na lúke.

Každá kap­sula má roz­lohu 25 m2 a je navr­hnutá tak, aby v nej mohli byť pohodlne uby­to­vaný 2 ľudia. V prí­pade potreby je však schopná uby­to­vať až 6 ľudí. K dis­po­zí­cií je tu spálňa s man­žel­skou poste­ľou a šat­ní­kom, plno­hod­notná kupeľňa s WC, spr­chou a umý­vad­lom, a obý­vačka s kuchyn­ským kútom. Nádrž v hor­nej časti kap­sule je využí­vaná na zber daž­ďo­vej vody a v prí­pade núdze môže poslú­žiť aj na pre­no­co­va­nie.

Kap­sule sú navr­hnuté tak, aby neboli závislé na von­kaj­šom záso­bo­vaní a tak je každá vyba­vená vlast­ným solár­nym sys­té­mom alebo malou veter­nou tur­bí­nou. Pod pod­la­hou sú ukryté 2 nádrže na pitnú a úžit­kovú vodu. O pevný odpad sa postará kom­pos­to­va­cie WC a elek­trický ohrie­vač posky­tuje teplo na vyku­ro­va­nie a ohrev vody.

zdroj: ecocapsule.sk, arhitext.com

Pridať komentár (0)