Zele­ná budúc­nosť zo Slo­ven­ska

Luky Gašparík jr. / 26. októbra 2014 / Tech a inovácie

Eco­cap­su­le je pro­jekt, kto­rý vzni­kol na pod­net súťa­že, s kto­rou priš­la Andes Sprouts Socie­ty a jej cie­ľom bolo pred­sta­viť dom pod­ľa zada­nia „Small is Beau­ti­ful“.

Ide o prí­by­tok, kto­rý ponú­ka jedi­neč­ný záži­tok z býva­nia. Vďa­ka svo­jej extrém­nej mobi­li­te, život­nos­ti a fle­xi­bi­li­te sa môže pochvá­liť svo­jou širo­kou šká­lou využi­tia. Či už sa jed­ná o hote­lo­vú izbu, turis­tic­kú cha­tu ale­bo býva­nie v núdzo­vých situ­áciách, Eco­cap­su­le si náj­de svo­je využi­tie v kaž­dej situ­ácií.

Pro­jekt vzni­kol ešte v roku v 2009 a sto­jí za ním sku­pi­na Slo­vá­kov z Nice Archi­tects. Inšpi­rá­ci­ou im boli kočov­níc­ke vozy z minu­los­ti, kto­ré slú­ži­li záro­veň aj ako prí­byt­ky. Kap­su­la je vyro­be­ná z recyk­lo­va­né­ho hli­ní­ka, dre­va a OSB dosiek a jej guľa­tý tvar má pri­po­mí­nať voľ­ne poho­de­ný kameň na lúke.

Kaž­dá kap­su­la má roz­lo­hu 25 m2 a je navr­hnu­tá tak, aby v nej moh­li byť pohodl­ne uby­to­va­ný 2 ľudia. V prí­pa­de potre­by je však schop­ná uby­to­vať až 6 ľudí. K dis­po­zí­cií je tu spál­ňa s man­žel­skou poste­ľou a šat­ní­kom, plno­hod­not­ná kupeľ­ňa s WC, spr­chou a umý­vad­lom, a obý­vač­ka s kuchyn­ským kútom. Nádrž v hor­nej čas­ti kap­su­le je využí­va­ná na zber daž­ďo­vej vody a v prí­pa­de núdze môže poslú­žiť aj na pre­no­co­va­nie.

Kap­su­le sú navr­hnu­té tak, aby nebo­li závis­lé na von­kaj­šom záso­bo­va­ní a tak je kaž­dá vyba­ve­ná vlast­ným solár­nym sys­té­mom ale­bo malou veter­nou tur­bí­nou. Pod pod­la­hou sú ukry­té 2 nádr­že na pit­nú a úžit­ko­vú vodu. O pev­ný odpad sa posta­rá kom­pos­to­va­cie WC a elek­tric­ký ohrie­vač posky­tu­je tep­lo na vyku­ro­va­nie a ohrev vody.

zdroj: ecocapsule.sk, arhitext.com

Pridať komentár (0)