Žena trac­ko­vala sex a graf zave­sila na inter­net. Doč­kala sa sluš­nej kri­tiky

Peter Lastovecký / 24. november 2015 / Tools a produktivita

Istá žena, špor­tov­kyňa, si pove­dala že vyskúša svoju novú hračku — Fit­Bit. Tento raz však pri sexe, nie športe. Svoj výkon potom zave­sila Red­dit, kde mimo­cho­dom figu­ruje aj ako edi­torka. Ku jed­not­li­vým kriv­kám grafu pri­pí­sala pri­bližne, čo sa v danom momente dialo. Jej „akti­vita“ trvala 8 minút a 59 sekúnd — čo sa ľuďom prí­liš nepoz­dá­valo.

Ako je tomu na inter­nete zvy­kom, divné komen­táre sa pod jej prís­pev­kom okam­žite začali obja­vo­vať. Najprv jej však pohro­zili vyma­za­ním, pre­tože neuviedla presné zdroje mera­nia. Dlho nevá­hala a dopl­nila odsek: Tes­to­va­cia vzorka: jedna osoba, člo­vek (žena), zdroj: Zaria­de­nie na mera­nie teles­nej akti­vity, Fit­Bit Charge HR.

Čle­no­via fóra sa však naďa­lej vypy­to­vali na veci ako dĺžka jej orgazmu, a spo­chyb­ňo­vali aj cel­kovú dĺžku trva­nia styku. Ona však nemie­nila obha­jo­vať súkromné veci pred kopou cudzích ľudí (načo tam potom vôbec prís­pe­vok pri­dá­vala?). Koniec kon­cov, jedná sa o cel­kom zau­jí­mavé údaje, ktoré sa nie­kto­rým štu­den­tom môžu zdať aj ako uži­točné…

Keď sa bavíme o takomto spô­sobe využi­tia hi-tech náram­kov, nedá mi nespo­me­núť nedávny počin zná­meho inter­ne­to­vého porno por­tálu, Porn­Hubu. Roz­hodli sa zbie­rať ener­giu gene­ro­vanú pou­ží­va­teľmi pri mas­tur­bo­vaní v náramku. Áno, je to nára­mok, ktorý za pomoci záva­žia pri kmi­taní hore a dole gene­ruje elek­trickú ener­giu. Táto je potom usklad­nená vo vsta­va­nej baté­rii a pri­pra­vená dobí­jať ener­giu smart­fó­nov a note­bo­okov vlast­ní­kov tejto vychy­távky.

To boli tie lac­nej­šie wea­rab­les, no každý tuší, že budúc­nosť tohto prie­myslu je v spro­stred­ko­vaní čo naj­lep­šieho, naj­re­ál­nej­šieho a najau­ten­tic­kej­šieho zážitku pre chti­vých zákaz­ní­kov. Cesta vedie, ako inak, cez VR head­sety. Nie je to žiadna hudba budúc­nosti, ale rea­lita ktorú už pou­žíva čoraz viac ľudí. Vzo­stup využi­teľ­nosti týchto pomoc­ní­kov uka­zuje aj nasle­du­júci graf, kde si môžete pozrieť pred­po­kla­daný vývoj zis­kov jed­not­li­vých odvetví divác­keho prie­myslu.

Zdroj: thenextweb.com, reddit.com, 

Pridať komentár (0)