Ženy v IT sú budúcnosť. Takto sa vypracuješ na developerku za pár týždňov

  • Vybudovať kariéru v IT je jednoduchšie než sa zdá
  • Aj bez doterajších vedomostí či štúdia informatiky
  • Developerkou či testerkou sa môžeš stať za 14 alebo 23 týždňov
  • Navyše získaš stáž či job v úspešnej IT spoločnosti
unsplash.com
  • Vybudovať kariéru v IT je jednoduchšie než sa zdá
  • Aj bez doterajších vedomostí či štúdia informatiky
  • Developerkou či testerkou sa môžeš stať za 14 alebo 23 týždňov
  • Navyše získaš stáž či job v úspešnej IT spoločnosti

Ženy v IT sú na Slovensku ešte stále raritou. Pritom ide o jednu z najperspektívnejších oblastí, ktorá takmer každému zaručí istotu práce a peňazí. Počula si už niekedy niekoho povedať vetu: „Je nám ľúto, viac informatikov už nepotrebujeme?“ Spoločnosti sa dnes predbiehajú v tom, kto uloví schopného človeka. Korporácie plačú za nedostatkom programátorov. Tak prečo by si sa aj ty nemala stať žiadanou?

Možno ešte len štu­du­ješ a ne­vi­díš bu­dúc­nosť vo svo­jom od­bore, možno si už zis­tila, že uspieť dnes na trhu práce len s ti­tu­lom nie je žiadna ma­lina. Ni­kdy však nie je ne­skoro pre­hod­no­tiť svoju ka­ri­éru. Vi­díš sa v IT ob­lasti? Pre­ra­ziť v nej nie je vô­bec také ťažké, ako sa na prvý po­hľad zdá. Za­budni na prí­behy ka­mo­šov o IT fakultách a ro­koch noč­ného mu­če­nia nad kódmi. Za­budni na gen­drové pred­sudky, veď or­ga­ni­zá­cie a firmy dnes čo­raz viac pod­po­rujú ženy v roz­hod­nutí štu­do­vať in­for­ma­tiku a in­for­ma­tičky priam vy­hľa­dá­vajú.

Pý­taš sa, ako na to? Od­po­ve­ďou je špe­ciálny vzde­lá­vací prog­ram Ženy v (IT) kurze, ktorý or­ga­ni­zuje nezisková organizácia IT v kurze v spo­lu­práci so spo­loč­nos­ťou Ac­cen­ture. Kurz je špe­ciálne ur­čený že­nám, ktoré majú len malé alebo žiadne skú­se­nosti s IT. Ak ťa toto od­vet­vie láka, štu­du­ješ a chceš popri tom aj pra­co­vať, chceš zme­niť svoje ak­tu­álne za­mest­na­nie alebo sa so svo­jím vzde­la­ním ne­vieš uplat­niť na trhu práce, toto je tvoja šanca. Ne­zá­leží na tvo­jom veku či ve­do­mos­tiach, dô­le­žité je chcieť.

Ako kurz pre­bieha? Za­čína  12. feb­ru­ára a v prie­behu 14 až  23 týž­dňov ti odo­vzdá všetko, čo k roz­behu ka­ri­éry de­ve­lo­perky či tes­terky po­tre­bu­ješ. Štú­dium pre­bieha online for­mou, prostredníctvom  we­bi­ná­rov a práce na praktických úlohách a projektoch. Sú­čas­ťou je aj nie­koľko pre­zenč­ných works­ho­pov z oblasti mäkkých zručností. V pr­vých týžd­ňoch kurzu prej­deš úvo­dom do IT a tes­to­va­ním softvéru, ná­sledne si vy­be­rieš jednu z troch špe­cia­li­zá­cií podľa toho, čo ti ide naj­lep­šie a v čom sa chceš uplat­niť.

 

Len za pár týž­dňov in­ten­zív­neho vzde­lá­va­nia tak mô­žeš od­štar­to­vať svoju ka­ri­éru Tes­terky soft­vé­ro­vých ap­li­ká­cií, Java De­ve­lo­perky či C# De­ve­lo­perky, ktoré ti ot­vo­ria bránu do IT sveta. Po úspeš­nom zvlád­nutí prog­ramu to­tiž au­to­ma­ticky zís­kaš stáž v Ac­cen­ture s ga­ran­ciou pra­cov­ného miesta. Výška školného je 1190 alebo 1790 eur, ktoré môžeš zaplatiť prostredníctvom mesačných splátok alebo jednorazovou platbou.

V prípade úspešného ukončenia vzdelávacieho programu a prijatí pracovnej ponuky od spoločnosti Accenture, ti bude školné preplatené. Nie­len, že tak zís­kaš kva­litné IT vzde­la­nie, ale rovno aj pra­covné miesto v úspeš­nej spo­loč­nosti a na­ozaj skvelé vyhliadky do bu­dúc­nosti. Znie to ako sen, no je to re­a­lita, na kto­rej mô­žeš za­čať pra­co­vať už dnes. :)

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech