ZETOR by Pinin­fa­rina — budúc­nosť trak­to­rov

Martin Kráľ / 10. novembra 2015 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť ZETOR TRAC­TORS pred­sta­vila na veľ­trhu Agri­tech­nica v Han­no­veri kon­cept ZETOR by Pinin­fa­rina. Ide o nový dizaj­nový smer, ktorý sa bude v prie­behu času postupne apli­ko­vať na všetky mode­lové rady a pro­dukty značky ZETOR. Pri prí­le­ži­tosti osláv 70. výro­čia bola Zetor na výstave pred­sta­vená budúc­nosť značky — mimo dizaj­no­vého smeru sa jedná o roz­ši­ro­va­nie pro­duk­to­vého port­fó­lia a roz­voj obchod­nej siete. 

Pred­po­kla­dáme, že dizaj­nový smer ZETOR by Pinin­fa­rina v budúc­nosti apli­ku­jeme na všetky mode­lové rady trak­to­rov ZETOR. Spo­lu­práca s Pinin­fa­ri­nou je pre našich zákaz­ní­kov potvr­de­ním, že okrem pro­duk­to­vých novi­niek, ktoré ref­lek­tujú tech­nické požia­davky zákaz­ní­kov, pra­cu­jeme tiež na atrak­tív­nom a moder­nom dizajne našich trak­to­rov,” hovorí Mar­kéta Víg­hová, ria­di­teľka Úseku kor­po­rát­nej komu­ni­ká­cie spo­loč­nosti ZETOR TRAC­TORS.

Nový dizajn od Pinin­fa­riny posúva ZETOR k hlb­šiemu emo­ci­onál­nemu zážitku, plného zmy­sel­nosti, dyna­miky a moder­nosti. Myš­lien­kou ZETOR by Pinin­fa­rina je ste­les­ne­nie doko­na­lej kom­bi­ná­cie sily, dyna­miky a emó­cií. Cie­lom je zacho­vať uži­toč­nosť aj prak­tic­kosť pra­cov­ného stroja, kto­rými trak­tory bez­po­chyby sú. Dizaj­nový smer spája jed­not­livé prvky do modu­lár­neho dizajnu, ktorý sa dá pre­ne­sieť na mode­lové rady trak­to­rov ZETOR.

Pinin­fa­rina zdiela so Zetor spo­ločné hod­noty, medzi ktoré patrí aj neus­tála ino­vá­cia. Tento prí­stup umož­ňuje pinin­fa­rine lep­šie vyjad­ro­vať kre­a­ti­vitu,” hovorí Fabio Filip­pini, šéf­di­zaj­nér spo­loč­nosti Pinin­fa­rina. “Sme veľmi pyšní na prvý výsle­dok našej spo­lu­práce. Ide o trak­tor s kom­pletne novým štý­lom, ktorý zdô­raz­nil silu a odol­nosť pro­duk­tov ZETOR vo forme, ktorá dodáva navyše aj emó­cie a vášeň,” dodáva Filip­pini.

Spo­loč­nosť ZETOR TRAC­TORS si od spo­lu­práce s veľmi zná­mym štú­diom Pinin­fa­rina sľu­buje najmä posil­ne­nie celo­sve­to­vej pre­stíže tra­dič­nej čes­kej značky. Po skon­čení han­no­ver­ského veľ­trhu Agri­tech­nica bude dizaj­nová štú­dia ZETOR by Pinin­fa­rina k vide­niu v brnen­skej ZETOR GAL­LERY a stane sa Súčas­ťou vybra­ných výstav.

Zákaz­ník, jeho pria­nia a požia­davky sú pre nás kľú­čové a zavä­zu­júce. Preto je naším dlho­do­bým cie­ľom roz­ši­ro­va­nie pro­duk­to­vého port­fó­lia a mode­lo­vých radov,” dopĺňa Adam Žert, ria­di­teľ Úseku pre­daja a mar­ke­tingu.

Neos­táva nám nič iné len zag­ra­tu­lo­vať tejto legen­dár­nej čes­kej značke, ktorá po desiat­kach rokov stále určuje trend v seg­mente ino­vá­cií a výroby trak­to­rov a dúfame, že slo­ven­ský prie­my­sel si z tohto zobere exem­plárne ponau­če­nie, ako sa to dá robiť, len treba chcieť a hlavne ino­vo­vať!

zdroj: zetor.cz

Pridať komentár (0)