ZETOR by Pinin­fa­ri­na — budúc­nosť trak­to­rov

Martin Kráľ / 10. novembra 2015 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť ZETOR TRAC­TORS pred­sta­vi­la na veľ­tr­hu Agri­tech­ni­ca v Han­no­ve­ri kon­cept ZETOR by Pinin­fa­ri­na. Ide o nový dizaj­no­vý smer, kto­rý sa bude v prie­be­hu času postup­ne apli­ko­vať na všet­ky mode­lo­vé rady a pro­duk­ty znač­ky ZETOR. Pri prí­le­ži­tos­ti osláv 70. výro­čia bola Zetor na výsta­ve pred­sta­ve­ná budúc­nosť znač­ky — mimo dizaj­no­vé­ho sme­ru sa jed­ná o roz­ši­ro­va­nie pro­duk­to­vé­ho port­fó­lia a roz­voj obchod­nej sie­te.

Pred­po­kla­dá­me, že dizaj­no­vý smer ZETOR by Pinin­fa­ri­na v budúc­nos­ti apli­ku­je­me na všet­ky mode­lo­vé rady trak­to­rov ZETOR. Spo­lu­prá­ca s Pinin­fa­ri­nou je pre našich zákaz­ní­kov potvr­de­ním, že okrem pro­duk­to­vých novi­niek, kto­ré ref­lek­tu­jú tech­nic­ké požia­dav­ky zákaz­ní­kov, pra­cu­je­me tiež na atrak­tív­nom a moder­nom dizaj­ne našich trak­to­rov,” hovo­rí Mar­ké­ta Víg­ho­vá, ria­di­teľ­ka Úse­ku kor­po­rát­nej komu­ni­ká­cie spo­loč­nos­ti ZETOR TRAC­TORS.

Nový dizajn od Pinin­fa­ri­ny posú­va ZETOR k hlb­šie­mu emo­ci­onál­ne­mu zážit­ku, plné­ho zmy­sel­nos­ti, dyna­mi­ky a moder­nos­ti. Myš­lien­kou ZETOR by Pinin­fa­ri­na je ste­les­ne­nie doko­na­lej kom­bi­ná­cie sily, dyna­mi­ky a emó­cií. Cie­lom je zacho­vať uži­toč­nosť aj prak­tic­kosť pra­cov­né­ho stro­ja, kto­rý­mi trak­to­ry bez­po­chy­by sú. Dizaj­no­vý smer spá­ja jed­not­li­vé prv­ky do modu­lár­ne­ho dizaj­nu, kto­rý sa dá pre­ne­sieť na mode­lo­vé rady trak­to­rov ZETOR.

Pinin­fa­ri­na zdie­la so Zetor spo­loč­né hod­no­ty, medzi kto­ré pat­rí aj neus­tá­la ino­vá­cia. Ten­to prí­stup umož­ňu­je pinin­fa­ri­ne lep­šie vyjad­ro­vať kre­a­ti­vi­tu,” hovo­rí Fabio Filip­pi­ni, šéf­di­zaj­nér spo­loč­nos­ti Pinin­fa­ri­na. “Sme veľ­mi pyš­ní na prvý výsle­dok našej spo­lu­prá­ce. Ide o trak­tor s kom­plet­ne novým štý­lom, kto­rý zdô­raz­nil silu a odol­nosť pro­duk­tov ZETOR vo for­me, kto­rá dodá­va navy­še aj emó­cie a vášeň,” dodá­va Filip­pi­ni.

Spo­loč­nosť ZETOR TRAC­TORS si od spo­lu­prá­ce s veľ­mi zná­mym štú­di­om Pinin­fa­ri­na sľu­bu­je naj­mä posil­ne­nie celo­sve­to­vej pre­stí­že tra­dič­nej čes­kej znač­ky. Po skon­če­ní han­no­ver­ské­ho veľ­tr­hu Agri­tech­ni­ca bude dizaj­no­vá štú­dia ZETOR by Pinin­fa­ri­na k vide­niu v brnen­skej ZETOR GAL­LE­RY a sta­ne sa Súčas­ťou vybra­ných výstav.

Zákaz­ník, jeho pria­nia a požia­dav­ky sú pre nás kľú­čo­vé a zavä­zu­jú­ce. Pre­to je naším dlho­do­bým cie­ľom roz­ši­ro­va­nie pro­duk­to­vé­ho port­fó­lia a mode­lo­vých radov,” dopĺňa Adam Žert, ria­di­teľ Úse­ku pre­da­ja a mar­ke­tin­gu.

Neos­tá­va nám nič iné len zag­ra­tu­lo­vať tej­to legen­dár­nej čes­kej znač­ke, kto­rá po desiat­kach rokov stá­le urču­je trend v seg­men­te ino­vá­cií a výro­by trak­to­rov a dúfa­me, že slo­ven­ský prie­my­sel si z toh­to zobe­re exem­plár­ne ponau­če­nie, ako sa to dá robiť, len tre­ba chcieť a hlav­ne ino­vo­vať!

zdroj: zetor.cz

Pridať komentár (0)