Ži podľa seba a kašli na to, čo hovoria druhí. 8 vecí, ktoré nie si nikomu dlžný

Martin Halada / 5. novembra 2018 / Lifehacking

zdroj: Alejandro Alvarez pre Unsplash
  • Každý člo­vek chce do­siah­nuť viac slo­body a šťas­tia
  • Pa­ra­doxne ale často do­sia­hnu­tiu týchto hod­nôt brá­nime my sami
  • Sú veci, ktoré chceme ro­biť a po­tom sú veci, o kto­rých si mys­líme, že ich mu­síme ro­biť

Tieto dve sku­piny myš­lie­nok sú často v roz­pore, čo po­tom vy­vo­láva strach, ne­schop­nosť pre­sa­diť sa či dep­re­sie. Ak chceš byť úspešný, mal by si mať jasno vo svo­jich hod­no­tách. Dnes sme pre teba pri­pra­vili 8 vecí, ktoré ne­mu­síš ro­biť:

1. Ni­komu ne­mu­síš vy­svet­ľo­vať svoju ži­votnú si­tu­áciu

Je len na tebe, či bý­vaš v ka­ra­vane, s bý­va­lou fra­jer­kou alebo či bý­vaš s ro­dičmi, hoci si už na štu­dent­ské časy dávno ne­pa­mä­táš. Ak si si zvo­lil istú ži­votnú cestu, mal si k tomu svoje dô­vody. Je to tvoja vec.

2. Ne­mu­síš sa ospra­vedl­ňo­vať, ak to tak ne­cí­tiš

Ak na­ozaj ne­ľu­tu­ješ svoje ko­na­nie, ne­mu­síš sa zaň ospra­vedl­ňo­vať. Nie­kedy sme až prí­liš milí a chceme, aby sa na nás druhá strana ne­na­hne­vala. Často je však oveľa lep­šie, keď si prob­lém spo­ločne pre­d­is­ku­tu­jete. Sa­moz­rejme s po­ko­rou. Inak sa môže stať, že za­čneš cí­tiť ne­spra­vod­li­vosť alebo sa na­bu­dúce bu­deš báť vy­rie­šiť si­tu­áciu, za ktorú sa ospra­vedl­ňu­ješ. Alebo sa môže stať, že až po­tom, ako sa ospra­vedl­níš, za­čne mať druhá strana po­cit, že si spra­vil/a niečo zlé – lebo sa ospra­vedl­ňu­ješ.

3. Ni­komu ne­mu­síš vy­svet­ľo­vať, že po­tre­bu­ješ byť osa­mote

Nie­kedy je jed­no­du­cho dobré byť osa­mote. Je to čas, ktorý mô­žeš strá­viť čí­ta­ním knihy, od­dy­chom či prá­cou na svo­jej ví­zii. Ne­boj sa, že by si pô­so­bil ne­spo­lo­čen­sky alebo drzo tým, že od­miet­neš po­zva­nie na ak­ciu, ak na ňu nech­ceš ísť. Je lep­šie s po­ďa­ko­va­ním od­miet­nuť po­zva­nie, ako byť nie­kde proti svo­jej vôli a pô­so­biť tam ne­spo­kojne.

4. Ni­komu ne­dl­hu­ješ sú­hlas s jeho ná­zormi

Len preto, že je nie­kto ska­lo­pevne pre­sved­čený o svo­jich ná­zo­roch, ne­zna­mená to, že s nimi mu­síš sú­hla­siť. Je lep­šie cit­livo ne­sú­hla­siť ako pred­stie­rať sú­hlas. Pod­ve­dome aj tak bu­deš mať po­cit, že to nie je pravda, bu­deš sa cí­tiť zle a ne­úp­rimne a os­tatní to budú vní­mať tiež.

5. Ni­komu ne­dl­hu­ješ sú­hlas so všet­kým

Úspešní ľu­dia ve­dia kam sme­rujú. Ak chceš byť úspešný, mu­síš ísť svo­jou ces­tou. Oceň ví­zie os­tat­ných ľudí, ale ak nie sú v sú­lade s tvo­jimi hod­no­tami, nauč sa ich od­mie­tať. Ne­ne­chaj sa vy­ko­ľa­jiť zo svo­jej cesty.

6. Ni­komu ne­dl­hu­ješ vy­svet­le­nie ohľa­dom svojho se­xu­ál­neho ži­vota

Se­xu­álny ži­vot je osobná zá­le­ži­tosť. Ak nech­ceš a nie je to vhodné, zve­dav­com o tejto stránke ži­vota ne­mu­síš nič ho­vo­riť. Ak ti dajú cit­livú otázku, po­môže, ak sa im uprene za­hľa­díš do očí a spý­taš sa, prečo sa pý­tajú. Keď od­po­ve­dia (niečo v zmysle, že sú len zve­daví), opý­taj sa, či sú vždy takí zve­daví. Na­po­kon bu­deš ty osoba, ktorá vy­po­čúva. Ak sa opý­tajú znova, opäť sa opý­taj, prečo sa pý­tajú. Alebo jed­no­du­cho po­vedz, že nech­ceš od­po­ve­dať.

7. Ni­komu ne­dl­hu­ješ vy­svet­le­nie, prečo si sin­gle

Či už z vlast­ného roz­hod­nu­tia alebo pod ťar­chou okol­ností, byť sin­gle nie je cho­roba.Sin­gle je len ďal­šia ná­lepka spo­loč­nosti, kto­rou ška­tuľ­kuje ľudí. Je čisto na tebe, či bu­deš vo vzťahu alebo nie. Si oveľa viac ako tvoj sta­tus, si je­di­nečný.

8. Ni­komu ne­mu­síš vy­svet­ľo­vať svoje roz­hod­nu­tie ohľa­dom man­žels­tva

Pre mno­hých možno naj­väčší stra­šiak. Star­nu­tie a s tým spo­jená po­treba do­siah­nuť osobné ciele, vstú­piť do man­žels­tva či za­lo­žiť ro­dinu. Nie je to však len strach z toho, že ne­bu­deme do­ko­nalí ako v ame­ric­kých ro­man­tic­kých ko­mé­diách alebo že skla­meme ro­di­čov? Strach je len v na­šej hlave. Oveľa dô­le­ži­tej­šie je za­me­ria­vať sa na to, aby sme mi­lo­vali a aby nás bolo možné mi­lo­vať.

zdroj: bright­side-me

Pridať komentár (0)