Zip­per­bot: záchrana ľud­stva!

Martin Kráľ / 11. februára 2015 / Tech a inovácie

Aj vy ste to určite zažili. Išli ste si zapnúť a zips a v tom sa to stalo, zase­kol sa! V MIT rie­šia fun­da­men­tálne prob­lémy našej gene­rá­cie a práve preto ich máme tak radi. ;)

Exis­tujú roboty, ktoré zachra­ňujú životy, hasia požiare, hľa­dajú míny a potom tu jeden pro­jekt z MIT. Z tejto školy sme zvyk­nutý na ino­va­tívne objavy a výskumy, no ich posledný výplod rieši asi tú naj­ba­nál­nej­šiu vec na svete - robot, ktorý za vás zapne zips :). Pro­jekt pod náz­vom Sar­to­rial Robo­tics pro­ject má za cieľ zame­rať sa na bežné sociálne aspekty člo­veka. Neviem či toto je zrovna ten úplne naj­bež­nejší “aspekt” trá­piaci ľud­stvo. Výsled­kom tohto báda­nie je Zip­per­bot. Nobe­lovu cenu by som za neho asi neoča­ká­val, ale ako sranda je to cel­kom milé. 

Ak by sa do robota integ­ro­vali napr. ďal­šie gad­gety ako napr. regu­lá­cia tep­loty, malo by to možno väčší význam, ako len jaz­diť hore dole po vašom zipse. Zip­per­bot je stále pri­veľký na to, aby ste ho vedeli pou­ží­vať v bež­nom živote. V kra­jine neob­me­dze­ných mož­ností a súčasne naj­le­ni­vej­ších ľudí na svete, je ozaj všetko možné!! Samotní inži­nieri sa vyjad­rili, že ich robot vie byť veľmi uži­točný naprí­klad pri oblie­kaní si zim­nej bundy, keď už máte navle­čené zimné ruka­vice. Zásadná otázka ale znie, kto si oble­čie sko­rej ruka­vice ako bundu !?! :-O

Zdroj: youtube.com, tnw.com

Pridať komentár (0)