Zip­per­bot: záchra­na ľud­stva!

Martin Kráľ / 11. februára 2015 / Tech a inovácie

Aj vy ste to urči­te zaži­li. Išli ste si zapnúť a zips a v tom sa to sta­lo, zase­kol sa! V MIT rie­šia fun­da­men­tál­ne prob­lé­my našej gene­rá­cie a prá­ve pre­to ich máme tak radi. ;)

Exis­tu­jú robo­ty, kto­ré zachra­ňu­jú živo­ty, hasia požia­re, hľa­da­jú míny a potom tu jeden pro­jekt z MIT. Z tej­to ško­ly sme zvyk­nu­tý na ino­va­tív­ne obja­vy a výsku­my, no ich posled­ný výplod rie­ši asi tú naj­ba­nál­nej­šiu vec na sve­te - robot, kto­rý za vás zapne zips :). Pro­jekt pod náz­vom Sar­to­rial Robo­tics pro­ject má za cieľ zame­rať sa na bež­né sociál­ne aspek­ty člo­ve­ka. Neviem či toto je zrov­na ten úpl­ne naj­bež­nej­ší “aspekt” trá­pia­ci ľud­stvo. Výsled­kom toh­to báda­nie je Zip­per­bot. Nobe­lo­vu cenu by som za neho asi neoča­ká­val, ale ako sran­da je to cel­kom milé. 

Ak by sa do robo­ta integ­ro­va­li napr. ďal­šie gad­ge­ty ako napr. regu­lá­cia tep­lo­ty, malo by to mož­no väč­ší význam, ako len jaz­diť hore dole po vašom zip­se. Zip­per­bot je stá­le pri­veľ­ký na to, aby ste ho vede­li pou­ží­vať v bež­nom živo­te. V kra­ji­ne neob­me­dze­ných mož­nos­tí a súčas­ne naj­le­ni­vej­ších ľudí na sve­te, je ozaj všet­ko mož­né!! Samot­ní inži­nie­ri sa vyjad­ri­li, že ich robot vie byť veľ­mi uži­toč­ný naprí­klad pri oblie­ka­ní si zim­nej bun­dy, keď už máte navle­če­né zim­né ruka­vi­ce. Zásad­ná otáz­ka ale znie, kto si oble­čie sko­rej ruka­vi­ce ako bun­du !?! :-O

Zdroj: youtube.com, tnw.com

Pridať komentár (0)