Zís­kaj skvelé kryty so Star­ti­tup a BHcase!

Dárius Polák / 17. december 2015 / Tools a produktivita

Star­ti­tup a BHcase na teba na Via­noce mys­lia a roz­hodli sa, teba, ver­ného fanú­šika odme­niť dar­če­kom pod via­nočný strom­ček.

Tento týž­deň sme pre­ko­nali hra­nicu 24 000 fanú­ši­kov na Face­bo­oku. Je to ďalší krok k zdo­ko­na­le­niu už naj­lep­šieho star­tu­po­vého por­tálu na Slo­ven­sku!
Ďaku­jeme ti za každé pre­čí­ta­nie, za každý like a každé zdie­ľa­nie.
Je to pre nás sku­točná pod­pora, pre­tože kľú­čom k nášmu úspe­chu si práve ty, náš skvelý čita­teľ!

Via­noce pomaly klopú na dvere my sme sa roz­hodli pote­šiť tých z vás, ktorí poslú­chajú celý rok. V spo­lu­práci s BHcase, ktorí sa zame­ria­vajú na kva­litný dizajn, ove­renú značku Apple a rýchle doda­nie, o ktoré sa pre­sved­číte sami, vám pri­ná­šame 20 kry­tov pre váš iPhone 6/ iPhone 6 PLUS.
Naše dizajny kry­tov si v BHcase vo väč­šine vytvá­rame sami, z čoho vyplýva, že väč­šinu z nich nikde inde nenáj­dete. Pôso­bíme na čes­ko­slo­ven­skom trhu, budúci rok plá­nu­jeme expan­do­vať na európ­sky trh. Prí­stup k zákaz­ní­kom je pre nás prvo­radý, o čom sa na našich sociál­nych sie­ťach môžete pre­sved­čiť sami“. – Tomáš Lehocký, BHcase.sk

Súťaž sa spúšťa o 3 hodiny!

Čaká na teba

1234567unnamed
Pridať komentár (0)